På svenska
Yleiskirje
1/2023
Aluehallituksille ja hyvinvointiyhtymille

Lääkärisopimuksen soveltamisalaa koskeva ohje vuoden 2023 erien jaosta sekä virka- ja työehtosopimus lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja palkkojen yhteensovittamisesta (hyvinvointiala)

Ohje koskien vuotta 2023

1.6.2023 tulee jakoon alla mainitut kolme erillistä erää, joiden yhteenlaskettu kustannusvaikutus on vähintään 3,1 prosenttia. Neuvotteluja erien jaosta ei pidä aloittaa paikallisesti ennen kuin KT:n, Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton tekemä perusratkaisu palkkausjärjestelmästä valmistuu. Valtakunnalliset osapuolet pyrkivät päättämään työnsä kesäkuussa 2023. Joka tapauksessa neuvotteluissa tehdään vähintään osaratkaisu, jonka jälkeen paikalliset neuvottelut voivat alkaa.
 
Paikallisten neuvotteluosapuolten on kuitenkin hyvä valmistautua neuvotteluihin mm. palkkatietoja keräämällä.

Lääkärisopimuksen 2022–2025 mukainen paikallinen erä

Lääkärisopimuksessa on sovittu paikallisesta järjestelyerästä 1.6.2023. Erän suuruus on 0,4 % kunkin Lääkärisopimuksen liitteen palkkasummasta (LS 2022-2025 allekirjoituspöytäkirja, ks. tarkemmin yleiskirje 9/2022). Erän suuruuteen voi vaikuttaa allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 3 momentti (ns. perälautakirjaus). Se, toteutuuko perälautakirjaus ja miten, selviää myöhemmin keväällä 2023.

Kehittämisohjelman erä (keskitetty erä tai paikallinen erä tai niiden yhdistelmä)

Lääkärisopimuksen soveltamisalalla tulee jakoon 1.6.2023 myös kehittämisohjelman mukainen erä, jonka suuruus on 1,2 %. Se voidaan osittain tai kokonaan käyttää valtakunnallisesti palkkausjärjestelmäuudistuksen kustannuksiin ns. keskitettynä eränä. Myös tästä tiedotetaan viimeistään neuvottelutuloksen synnyttyä.

Erä perustuu virka- ja työehtosopimukseen kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevasta kehittämisohjelmasta 2023–2027.

Yhteensovittamiserä (paikallinen erä)

Yhteensovittamiserää on selostettu tarkemmin jäljempänä tässä yleiskirjeessä.

Lääkärisopimuksen osapuolet ohjeistavat 1.6.2023 yhteensovittamiserän (1,5 %) käytöstä viimeistään palkkausjärjestelmäuudistusta koskevan neuvottelutuloksen yhteydessä. Erä kohdistetaan paikallisesti kussakin hinnoittelukohdassa muihin kuin kunkin vaativuustason ylimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Valtakunnallinen perusratkaisu tulee heijastumaan ko. erän jakoon. Erä on ns. paikallinen erä.

Palkkausjärjestelmän kehittäminen ja palkkojen yhteensovittaminen

KT, Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto ovat sopineet palkkausjärjestelmän kehittämisestä, palkkauksen kehittämisestä sekä palkkojen yhteensovittamisesta hyvinvointialalla. Toimenpiteet kattavat hyvinvointialueiden lisäksi hyvinvointiyhtymät (esim. HUS-yhtymä) ja Helsingin kaupungin.

Lääkärien virka- ja työehtosopimukseen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 15 §:ään on kirjattu palkkaustyöryhmää koskeva toimeksianto, jonka mukaan osapuolet neuvottelevat palkkausjärjestelmäuudistuksesta, joka koskee koko palkkausjärjestelmää ja sen eri palkkatekijöitä. Uudistus voi sisältää simulointeja ja kokeiluja. Palkkausmääräykset muodostavat kokonaisuuden lääkärisopimuksessa.

Osapuolet ovat yleiskirjeessä 20/2022 todenneet, että ajankohta, milloin uuteen valtakunnallisesti neuvoteltuun järjestelmään hyvinvointialueilla siirrytään, on riippuvainen myös valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen antamasta siirtymäajasta. Valtakunnalliset osapuolet pyrkivät päättämään työnsä kesäkuussa 2023 (perusratkaisu). Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien ei pidä rakentaa uutta palkkausjärjestelmää ennen kuin Lääkärisopimuksen uudesta valtakunnallisesta palkkausjärjestelmästä on sovittu.

Virka- ja työehtosopimuksessa kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevasta kehittämisohjelmasta 2023–2027 todetaan, mm. että uusien työnantajien aloittaessa syntyy mahdollisuus myös uudenlaisen palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta.

Uuden palkkausjärjestelmän ja palkkojen yhteensovittamisen kustannukset sekä siihen varattavat erät

KT:n tekemien alustavien laskelmien mukaan palkkojen yhteensovittamisen Lääkärisopimuksessa hyvinvointialalla arvioidaan maksavan noin 6,1 prosenttia.

Palkkojen yhteensovittamista ja palkkauksen kehittämistä varten tulee uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoprosessin yhteydessä ja siitä eteenpäin varata paikallisesti yhteensä 6,1 prosenttia Lääkärisopimuksen palkkasummasta kehittämisohjelmassa mainittujen varojen lisäksi.

Erät jaetaan paikallisesti. Erät ovat:

1.6.2023 1,5 %
1.10.2024 2,5 %
1.6.2025 2,1 %

Paikallisen työnantajan ja Jukon edustajat neuvottelevat kaikkien yllä mainittujen erien kohdentamisesta. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erien käytöstä.

Mikäli lakisääteinen palkkojen yhteensovittamisen velvoite (tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki, työsopimuslain ja kuntien ja hyvinvointialueiden viranhaltijalain tasapuolisen kohtelun periaate) on 1.6.2025 maksuun tulevan erän jälkeen kesken yksittäisellä hyvinvointialueella, yhteensovittaminen viedään tästä huolimatta päätökseen.

Asiasta tarkemmin ks. yleiskirjeen liitteenä oleva asiakirja.

Liite 1 Virka- ja työehtosopimus lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämisestä (hyvinvointiala)

 

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Tanja Vierula

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2035
Matkapuhelin:
+358 50 433 0662
Sähköposti:
Tanja.Vierula@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT