På svenska
Yleiskirje
2/2021
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lääkärisopimuksen muutokset 1.4.2021

Neuvotteluosapuolet KT Kuntatyönantajat ja JUKO ry ovat sopineet Lääkärisopimuksen 2020–2021 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaisen keskitetyn erän käyttämisestä 1.4.2021 lukien. Tämä tarkoittaa Lääkärisopimuksen liitteissä 1–4 muutoksia hinnoittelukohtiin. Samalla on sovittu keskitetyn erän kohdentamisesta tiettyihin lääkäri- ja hammaslääkäriryhmiin. Asiaa selostetaan tarkemmin tässä yleiskirjeessä.

1 Uudistuksen taustaa

KT Kuntatyönantajat ja JUKO ry ovat neuvotelleet muutoksista Lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmään Lääkärisopimuksen 2020–2021 allekirjoituspöytäkirjan 11 §:n mukaisesti.

Osapuolet tavoittelevat järjestelmäuudistusta, joka koskee koko palkkausjärjestelmää ja sen eri palkkatekijöitä. Uudistuksen tavoitteena on ottaa erityisesti huomioon hoidon jatkuvuuden tukeminen perusterveydenhuollossa ja eri erikoislääkäri- ja hammaslääkäriryhmien urakehityksen mukainen palkitseminen. Samalla kehitetään tuloksellisuutta, työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Nykyinen Lääkärisopimuksen mukainen palkkausjärjestelmä on eriytynyt eri liitteiden osalta. Lisäksi paikalliset ratkaisut vaihtelevat huomattavasti toisistaan. Muutoksella tavoitellaan sekä valtakunnallista että alueellista yhtenäisyyttä hyvinvointialueuudistusta silmällä pitäen.

Lääkärin/hammaslääkärin osaamisen kehitys johtaa vaativampien tehtäväkokonaisuuksien hallintaan. Nämä uran vaiheet on tarkoitus tunnistaa aiempaa paremmin myös valtakunnallisessa mallissa. Edelleen mallissa on myös vahvasti mukana erikoistumiseen ja johtamiseen liittyviä palkitsemisen tasoja. Yksilön tarkoituksenmukainen palkitseminen tulevaisuudessa tarvitsee tuekseen kaikkien palkkauselementtien uudelleen arvioinnin.

Uudistus on kesken, mutta sen ensimmäisestä vaiheesta on saavutettu yhteisymmärrys. Nyt päivityksen kohteena olevien liitteiden 1–4 hinnoittelu-uudistus on välietappi kohti uutta palkkausjärjestelmää.

Neuvottelut koko palkkausjärjestelmän uudistuksesta jatkuvat. Tavoitteena on, että uudistus otettaisiin käyttöön vuosien 2022–2023 aikana, huomioiden kuitenkin eduskunnassa nyt oleva sote-uudistus. Mikäli hyvinvointialueet perustetaan, Lääkärisopimus siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Tämä huomioidaan siirtymäajoissa.

2 Muutokset liitteiden 1–4 palkkahinnoitteluun

Nyt voimaan tulevassa hinnoittelukohtapäivityksessä Lääkärisopimuksen tehtäväkohtaisen palkan määrittely perustuu edelleen ensisijaisesti tehtävän vaativuuteen (LS II luku 1 §). Lääkärisopimuksen liitteiden 1–4 peruspalkkatasoja on kuitenkin osin muutettu. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajien on 1.4.2021 lähtien seurattava uusia hinnoittelukohtia ja hinnoittelujen alarajoja sekä tehtävä muutoksia tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Myös paikalliset tehtäväkohtaisten palkkojen tasot muuttuvat. Muutokset esitellään liitteittäin. Muuttuneet peruspalkat ovat yleiskirjeen liitteessä 1.

Tarkoituksena on, että liitteissä tapahtuvat muutokset ovat sopusoinnussa paikallisen tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän ja tehtäväkohtaisten palkkojen määritysten (ns. TVA-tasot) kanssa. Koska palkkausjärjestelmäuudistus on kesken, nyt ei ole tarkoituksenmukaista paikallisesti ryhtyä laajoihin neuvotteluihin nykymuotoisen vaativuudenarviointijärjestelmän päivityksistä.

Käytännössä työnantajan on käytössä olevasta TVA-järjestelmästään tai tehtäväkohtaisen palkan määräytymisen periaatteista eroteltava ne tehtävät, jotka määritellään uusiin hinnoittelukohtiin kuuluviksi (vaativat tehtävät). Paikallisesti on määriteltävä em. vaativille tehtäville uusi tehtäväkohtaisen palkan taso.

3 Palkankorotukset Lääkärisopimuksessa 1.4.2021

Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaan 1.4.2021 lukien jaetaan seuraavat korotukset:
•    yleiskorotus, jonka suuruus vaihtelee liitteittäin
•    keskitetty erä (0,5 %) ja
•    paikallinen järjestelyerä (0,3 %).

Keskitetyn erän käyttötapa poikkeaa totutusta. Yleensä keskitetty erä ei vaadi neuvottelutoimenpiteitä paikallisesti eikä sisällä työnantajan harkintaa, mutta tässä ratkaisussa on myös edellä mainittuja elementtejä.

Huhtikuussa 2021 jaetaan Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukainen keskitetty erä (0,5 %) ja 4 §:n mukainen paikallinen järjestelyerä (0,3 %). On tarkoituksenmukaista, että erien neuvottelut käytettävissä olevan sopimusvarallisuuden kohdentamiseksi yhdistetään (yhteensä 0,8 %).  

Keskitetyn erän kustannus (0,5 %) kohdennetaan alarajatarkistuksiin, ns. kuoppakorotuksiin, hinnoittelun uudistamiseen ja tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Paikallisen järjestelyerän (0,3 %) jakamisesta on voimassa ohjeet, jotka on annettu yleiskirjeellä 6/2020. Hinnoittelu-uudistuksesta voi aiheutua tehtäväkohtaisen palkan korotustarpeita. Mikäli tällaisia tarpeita jää vielä keskitetyn erän (0,5 %) käyttämisen jälkeen, voidaan paikallista erää (0,3 %) käyttämällä tukea hinnoittelun uudistamista ja kohdentaa korotuksia silloin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärän täyttäneillä työnantajilla erää voi käyttää myös henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. Kohdentaminen neuvotellaan ja erä jaetaan paikallisesti.

4 Kustannukset ja laskenta

Keskitetyn erän kustannusvaikutus on 0,5 % kunkin liitteen 1–4 piirissä olevien palkkasummasta. Paikallinen järjestelyerä on lisäksi 0,3 %. Jokaisessa työnantajayksikössä yhteiskustannus allekirjoituspöytäkirjan 3 § ja 4 § mukaisista toimenpiteistä on yhteensä 0,8 %.

Yleiskirjeen liitteenä 2 on excel-taulukko, jonka avulla havainnollistetaan 1. huhtikuuta 2021 voimaantulevien muutosten toteuttamisjärjestystä. Samasta ajankohdasta palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, toteutetaan keskitetty erä ja jaetaan paikallinen järjestelyerä.

Yleiskorotus, keskitetty erä ja paikallinen järjestelyerä tulevat voimaan samanaikaisesti. Se tarkoittaa sitä, että keskitetyn erän ja järjestelyerän suuruus lasketaan palkoista ennen yleiskorotusta, eli yleiskorotuksen aiheuttamat muutokset eivät saa olla palkkasummassa mukana. Samoin yleiskorotus lasketaan palkoista, joissa keskitetyn erän tai paikallisen järjestelyerän vaikutukset eivät ole mukana.

Keskitetyn erän ja järjestelyerän suuruus lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta, eli sellaiselta kuukaudelta, jolloin esim. toimenpidepalkkioiden ja päivystyskorvausten määrä on tavanomainen. Palkkasummaan otetaan mukaan kaikki liitteen henkilöt sekä heille maksetut kaikki palkkaerät lukuun ottamatta kertaluontoisia palkanosia kuten kertapalkkiota, tulospalkkiota tai lomarahaa. Kustannuslaskenta tehdään liitteittäin.

Järjestelyerän käyttö lasketaan käytännössä kolmiosaisesti, mutta laskentaa helpottaakseen kustannusvaikutuksen 0,8 voi laskea tulevan yhdellä kertaa. Liitteenä oleva excel-tiedosto havainnollistaa laskentaa. Laskenta koostuu käytännössä eri osista, jotka käydään läpi seuraavasti:

1.    Ensin selvitetään 0,8 % kustannusvaikutuksen suuruus euroina. Tämän verran palkkasumman on siis noustava heijasteet huomioiden, eli tämän euromäärän verran on tultava kustannusta. Tässä palkkasummassa ei siis ole mukana yleiskorotuksen vaikutusta.

2.    Selvitetään ja varmistetaan, että henkilökohtaisen lisän alaraja on ollut täynnä tarkasteluajankohtana (ks. LS palkkausluku 6 §).

3.    Kaikessa laskennassa huomioidaan heijastevaikutukset ja huomioidaan se, että tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset heijastuvat myös työkokemuslisään, kun puolestaan henkilökohtaisen lisien korotukset ei. Tehtäväkohtaisen palkan, työkokemuslisän ja henkilökohtaisen lisän korotukset heijastuvat puolestaan varsinaiseen palkkaan. Varsinaisen palkan korottuminen heijastuu työaikakorvauksiin ja muihin automaattisiin lisiin.

4.    Päätetään uusiin hinnoittelukohtiin kuuluvat tehtävät.

5.    0,8 %:n kokonaiskustannuksesta vähintään 0,5 %:n kustannusvaikutuksen on johduttava tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksista. Henkilökohtaisiin lisiin voi suunnata korotuksia edellyttäen, että tehtäväkohtaisten palkkojen välinen suhde on uudistuksen jälkeen tarkoituksen mukainen ja jos henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärää koskeva ehto täyttyy (palkkausluku 6 §). Näiden ehtojen täyttyessä voi enintään 0,3 % palkkasumman kasvusta johtua henkilökohtaisten lisien korotuksesta.

6.    Tehtäväkohtaisia palkkoja on korotettava euromäärällä, jotta saavutetaan uusi 1.4.2021 voimaan tuleva alaraja huomioiden samaan aikaan tuleva yleiskorotus. Voi olla tarkoituksenmukaista tarkistaa, paljonko pelkästään tämän muutoksen vaikutus kustannuksiin on. Kaikilla työnantajilla ei välttämättä alarajatarkistuksesta aiheudu kustannusta.

Alarajatarkistusten takia ei pitäisi tulla tilannetta, jossa 0,8 % kustannusvaikutus olisi kokonaan käytetty. Alarajaa koskevat kustannusvaikutukset kohdistuvat siis vain ja ainoastaan niihin henkilöihin, joiden tehtäväkohtainen palkka olisi muussa tapauksessa alle 1.4.2021 voimaan tulevien uusien hinnoittelujen alarajojen.

7.    Tämän jälkeen suunnataan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksia yleiskirjeessä tarkemmin täsmennettyihin kohtiin ja hinnoittelutunnuksiin. Määritellään uudet palkkatasot, minkä seurauksena vähintään 0,5 % verran kustannusvaikutusta on saavutettu. Mikäli palkkausjärjestelmän kehittämisen kannalta on tarkoituksenmukaista, voidaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin suunnata myös enemmän korotusvarallisuudesta. Kun kuitenkin 0,5 % suuruinen kustannusvaikutus on saavutettu, voidaan nostaa paikallisesti myös muiden hinnoitteluryhmien tehtäväkohtaisia palkkoja, kuin jotka yleiskirjeessä on mainittu.

8.    Kun vähintään 0,5 %:n suuruinen kustannusvaikutus on saavutettu tehtäväkohtaisia palkkoja korottamalla, voidaan loppu kustannusvaikutus täyttää myös kohdistamalla korotuksia henkilökohtaisiin lisiin, jos henkilökohtaisten lisien alaraja on ollut täynnä.

9.    Korotukset kohdistuvat liitteissä 3 ja 4 vain erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin oikeudet omaaville lääkäreille. Liitteissä 1–2 on mahdollista kohdentaa yleiskirjeen ohjeiden mukaisesti myös erikoistumattomille lääkäreille.

10.    Kaikkien vaiheiden jälkeen kohdassa 1 laskettu kustannusvaikutus heijasteet huomioiden täyttyy.


5 Muutoksia koskevat neuvottelut

Keskitetyn ja paikallisen erän ratkaisu ohjeineen annetaan valitettavan myöhään paikallistasolle ajatellen muutosajankohtaa 1.4.2021. Tarkistettujen palkkojen maksamisajankohta määräytyy allekirjoituspöytäkirjan 8 §:n mukaan ja se antaa paikallistasolle tarvittavan neuvottelu- ja toteutusajan, myös yli 1.4.2021 ajankohdan. KT, Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto korostavatkin paikallistason toimien ja neuvottelujen tärkeyttä.

Työnantaja vastaa siitä, että palkkahinnoittelussa tapahtuvat muutokset toteutetaan. Muutokseen varatun sopimusvarallisuuden kohdennuksessa on kuitenkin vaihtoehtoja. Työnantajan on varattava lääkäreitä ja hammaslääkäreitä edustaville luottamusmiehille mahdollisuus esittää oma kohdennusehdotuksensa. Koska ratkaisu ja sen käyttötapa poikkeavat totutusta (ks. luku 3), on työnantajan varattava lääkäreitä ja hammaslääkäreitä edustaville luottamusmiehille mahdollisuus esittää oma kohdennusehdotuksensa. Tämän mahdollistamiseksi työnantajan on ennen neuvotteluja annettava alla 1–2 kohdassa mainitut tarpeelliset palkkatiedot siten, että luottamusmiehellä on riittävä aika perehtyä tietoihin ja tehdä oma ehdotuksensa.

Osapuolet suosittavat erän neuvotteluissa ja jakamisessa seuraavia käytäntöjä:

1.    Ennakkovalmistautuminen

Jotta lääkäreitä ja hammaslääkäreitä edustavat luottamusmiehet voivat esittää oman kohdennusehdotuksensa, he tarvitsevat tietoja käytössä olevista tehtäväkohtaisista palkoista. Tätä varten suositellaan, että työnantaja esittää tarpeelliset tilastotiedot hinnoittelukohtaiset ja mikäli TVA-ryhmä on vähintään 10 henkilöä, TVA-ryhmäkohtaiset määrät (palkansaajien lkm) ja keskimääräiset tehtäväkohtaisen palkan tasot. Yleiskirjeen liitteenä 2 olevaa excel-tiedostoa voi hyödyntää ryhmätason ennakkotietojen antamiseen.

2.    Henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärien tarkistaminen.

Jotta 0,3 prosentin paikallista erää voitaisiin tarvittaessa suunnata myös henkilökohtaisiin lisiin, työnantaja esittää LS palkkausluvun 6 §:n mukaisen selvityksen henkilökohtaisen lisän tilanteesta hinnoitteluliitteittäin. Paikallista erää ei voi käyttää henkilökohtaisiin lisiin, mikäli vähimmäismäärä liitteessä ei täyty.

3.    Selvitys erien kohdentamisesta

Jotta voidaan varmistua siitä, että varallisuus tulee käytettyä Lääkärisopimuksessa tarkoitetulla tavalla, työnantajan on myös annettava luotettava selvitys kirjallisesti siitä, miten palkankorotusvarat (allekirjoituspöytäkirja 3 § ja 4 §) on kohdennettu.

 

6 Liite 1 Terveyskeskusten lääkärit

6.1 Erikoislääkärien palkkahinnoittelu 1.4.2021 lukien

Liitteessä 1 hinnoittelukohtauudistus on toteutettu siten, että 31.3.2021 voimassa oleva hinnoittelukohta ”L1TK5100 erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden omaavat terveyskeskuslääkärit” jaetaan kahteen osaan, joista muodostetaan omat hinnoittelukohtansa. Teknisesti uudistus näkyy uusina hinnoittelutunnuksina, jotka ovat L1TK4100 ja L1TK4200.

Erikoislääkärin vaativat tehtävät L1TK4200
L1TK4200 (Erikoislääkärien vaativat tehtävät) on uusi hinnoittelukohta. Hinnoittelukohtaan kuuluvat sellaiset erikoislääkärien vaativat tehtävät, joissa päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Kyse on laaja-alaisemmasta erikoisalan syventynyttä osaamista edellyttävästä työnkuvasta. Tehtävässä edellytettävä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa erikoislääkärin tehtävissä. Kliininen osaaminen voi olla myös toiselta erikoisalalta.

Erikoislääkärin tehtävät L1TK4100
Lääkäri työskentelee erikoisalansa perustyönkuvassa ja hänellä on erikoisalansa ammatilliset perustaidot.

Työnantajan toimenpiteet
Työnantaja ratkaisee hinnoittelukohtaan siirrettävät tehtävät (neuvotteluista ks. kohta 5). Työnantajan on arvioitava ja päätettävä, mitkä vanhan hinnoittelun L1TK5100 hinnoittelukohtaan kuuluvat tehtävät täyttävät uuden hinnoittelukohdan Erikoislääkärien vaativat tehtävät L1TK4200 edellytykset ja siirtää ne 1.4.2021 lukien uuteen hinnoittelukohtaan. Ks. keskitetyn erän käyttämisestä teksti 6.3.

Yleiskuvaus palkkahinnoittelukohtien muutoksista:

Vanha sovellettava palkkahinnoittelukohta 31.3.2021

Uuden sovellettavan palkkahinnoittelukohdan toimenpiteet

Uusi sovellettava palkkahinnoittelukohta 1.4.2021

L1TK2000

ei muutosta

L1TK2000

L1TK5100

siirretään vanhasta hinnoittelusta L1TK5100 erikoislääkärin vaativat tehtävät

L1TK4200

Hinnoittelutunnuksen tekninen muutos.

 

Tähän hinnoitteluun jäävät vanhasta hinnoittelusta L1TK5100 erikoislääkärin tehtävät, joita ei siirretä uuteen hinnoitteluun L1TK4200

L1TK4100

L1TK5200

ei muutosta

L1TK5200

L1TK6100

ei muutosta

L1TK6100

L1TK6200

ei muutosta

L1TK6200

6.2 Muut muutokset liitteessä 1

Liitteen 1 1 §:n soveltamisohjeeseen on lisätty ohjeistusta tehtäväkohtaisen palkan määrittämisestä.

Soveltamisohjeeseen on lisätty hinnoittelun L1TK5200 Terveyskeskuslääkärit tehtävät soveltamista koskeva ohje. Sen mukaan määrättäessä sellaisen terveyskeskuslääkärin tehtäväkohtaista palkkaa, jonka työnkuvassa painottuu muita lääkäreitä enemmän jonkin erityisryhmän (esim. diabetes-, keuhko-, reuma-,) potilaiden hoito tai muu esimerkiksi sektorikohtainen erityisvastuu, otetaan tämä huomioon tehtävien vaativuutta arvioitaessa KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin mukaisesti.

Muulla erityisvastuulla tarkoitetaan jotain muuta vaativuutta lisäävää seikkaa kuten esimerkiksi vastuuta neuvola-, koulu-, opiskelijaterveydenhuollosta, kotisairaanhoidosta tai muusta vastaavasta toiminnasta kuten tietojärjestelmistä.

Soveltamisohjeessa on kiinnitetty huomiota myös siihen, että kouluttajien ja ohjaajien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon opetus- ja ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen. Näitä ovat esimerkiksi yleislääketieteen erityiskoulutuksen ohjaaja ja erikoislääkärikoulutuksen kouluttaja. Tutoroinnin vaikutuksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan tai henkilökohtaiseen lisään on jo todettu aikaisemmin Lääkärisopimuksen palkkausluvun 6 §:n soveltamisohjeessa.

Paikallisilla työnantajilla voi olla kouluttajien, ohjaajien ja tutorien palkitsemisesta erilaisia käytäntöjä, joiden mukaan ko. tehtävistä on palkittu muulla palkkauselementillä kuin osana tehtäväkohtaista palkkaa. Näitä käytäntöjä voi jatkaa edelleen.

6.3 Keskitetyn erän kohdennus liitteessä 1

Liitteessä 1 keskitettyä erää 0,5 % voi käyttää hinnoittelukohtien L1TK4200 tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin. Mikäli hinnoittelukohtaan siirrettyjen erikoislääkärien tehtäväkohtaiset palkat jäävät alle hinnoittelukohdan peruspalkan, erästä käytetään se määrä, joka tarvitaan tehtäväkohtaisten palkkojen nostamiseen vähintään peruspalkkatasoon. Loppuosa käytetään muutoin ko. hinnoittelukohdan tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen. Mikäli alarajatarkistuksia ei ole tarpeellista tehdä, käytetään koko erä tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen ensisijaisesti hinnoittelukohdassa L1TK4200.

Erää on mahdollista käyttää myös niille laillistetuille terveyskeskuslääkäreille, joilla ei ole erikoislääkärin oikeutta, mutta joiden työnkuvassa painottuu muita lääkäreitä enemmän jonkin erityisryhmän (esim. diabetes-, keuhko-, reuma-,) potilaiden hoito tai muu esimerkiksi sektorikohtainen erityisvastuu.

Myös terveyskeskuslääkärien suoriteperusteisissa järjestelmissä toteutetaan hinnoittelu-uudistus paikallisen sopimuksen periaatteita noudattaen.

 

7 Liite 2 Terveyskeskusten hammaslääkärit

7.1 Erikoishammaslääkärien palkkahinnoittelu 1.4.2021 lukien

Liitteessä 2 hinnoittelukohtauudistus on toteutettu siten, että 31.3.2021 voimassa oleva hinnoittelukohta L2TH5100 Erikoishammaslääkärit/erikoishammaslääkärin oikeuden omaavat terveyskeskushammaslääkärit jaetaan kahteen osaan, joista muodostetaan omat hinnoittelukohtansa. Teknisesti uudistus näkyy uusina hinnoittelutunnuksina, jotka ovat L2TH4100 ja L2TH4200.

Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät L2TH4200
Uutta hinnoittelukohtaa L2TH4200 (erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät) sovelletaan erikoishammaslääkärin oikeudet omaaviin hammaslääkäreihin, jotka työskentelevät syventynyttä osaamista edellyttävissä erikoishammaslääkärin tehtävissä. Hinnoittelukohtaan kuuluvat sellaiset erikoishammaslääkärien vaativat tehtävät, joissa päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Tehtävässä edellytettävä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa erikoishammaslääkärin tehtävissä. Kliininen osaaminen voi olla myös toiselta erikoisalalta.

Hinnoittelukohdassa tarkoitettuja tehtäviä voivat olla esimerkiksi niin kutsuttuna vastuuerikoishammaslääkärinä/seniorina toimiminen tai muu tehtävä, jonka hallinta edellyttää syventynyttä ja/tai laaja-alaista osaamista tai erityisosaamista.

Erikoishammaslääkärin tehtävät L2TH4100
Hinnoittelukohdan L2TH4100 soveltamisen edellytykset eivät ole muuttuneet verrattuna hinnoittelukohtaan L2TH5100.

Työnantajan toimenpiteet
Työnantaja ratkaisee uuteen hinnoittelukohtaan siirrettävät tehtävät (neuvotteluista ks. kohta 5).  Työnantajan on arvioitava ja päätettävä, mitkä vanhan hinnoittelun L2TH5100 hinnoittelukohtaan kuuluvat tehtävät täyttävät uuden hinnoittelukohdan Erikoishammaslääkärien vaativat tehtävät L2TH4200 edellytykset ja siirtää ne 1.4.2021 lukien uuteen hinnoittelukohtaan.

Yleiskuvaus palkkahinnoittelukohtien muutoksista:

Vanha sovellettava palkkahinnoittelukohta 31.3.2021

Uuden sovellettavan palkkahinnoittelukohdan toimenpiteet

Uusi sovellettava palkkahinnoittelukohta 1.4.2021

L2TH2000

ei muutosta

L2TH2000

L2TH5100

siirretään vanhasta hinnoittelusta L2TH5100 erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät

L2TH4200

Hinnoittelutunnuksen tekninen muutos.

 

Tähän hinnoitteluun jäävät vanhasta hinnoittelusta L2TH5100 erikoishammaslääkärin tehtävät, joita ei siirretä uuteen hinnoitteluun L2TH4200

L2TH4100

L2TH5200

ei muutosta

L2TH5200

L2TH6100

ei muutosta

L2TH6100

L2TH6200

ei muutosta

L2TH6200

7.2 Terveyskeskushammaslääkärit, joiden tehtävä edellyttää syventynyttä osaamista

Sopimusosapuolet ovat tunnistaneet terveyskeskushammaslääkärin syventyneen osaamisen tunnusmerkkejä. Syventyneelle osaamiselle tunnusomaista on esimerkiksi se, että
-    kliiniset ja vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet ja syventyneet työssä  
-    hammaslääkäri pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaisvaltaisempia hoitoratkaisuja, joiden vaikuttavuus parempi ja
-    hammaslääkäri hallitsee vaativampia hoitokokonaisuuksia kuin uransa alkuvaiheessa olevat.

Tämänkaltaista tehtävää ei voi tehdä uransa alkuvaiheessa oleva hammaslääkäri.  

Tässä tarkoitettu syventynyt osaaminen on eri asia kuin liitteen 2 1 §:n soveltamisohjeen 4 kohdassa ”perehtyneen hammaslääkärin tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen” tarkoitettu perehtyneisyys. Muutokset ko. soveltamisohjeeseen tulivat voimaan jo 1.4.2020 lukien.

7.3 Keskitetyn erän kohdennus liitteessä 2

Hinnoittelukohtien L2TH2000 (ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat) ja L2TH5200 (muut terveyskeskushammaslääkärit) peruspalkkoja on korotettu yleiskorotusta enemmän. Mikäli näihin hinnoittelukohtiin kuuluvan hammaslääkärin tehtäväkohtainen palkka on yleiskorotuksen jälkeen alle uuden peruspalkan, käytetään keskitettyä erää tehtäväkohtaisen palkan korottamiseen peruspalkkatasolle.

Mikäli uuteen hinnoittelukohtaan L2TH4200 siirretyn erikoishammaslääkärin tehtäväkohtainen palkka on yleiskorotuksen jälkeen alempi kuin hinnoittelukohdan peruspalkka, käytetään keskitettyä erää tehtäväkohtaisen palkan korottamiseen peruspalkkatasolle.

Tämän jälkeen kohdennetaan keskitettyä erää tarvittaessa hinnoittelukohtaan L2TH4200 siirrettyjen erikoishammaslääkärien tehtäväkohtaisten palkkojen tasokorotuksiin.

Loput keskitetystä erästä kohdennetaan hinnoittelukohdassa L2TH5200 oleville terveyskeskushammaslääkäreille, joiden tehtävät edellyttävän syventynyttä osaamista (ks. edellinen kohta 7.2).  

Keskitettyä erää ei voi kohdentaa perehtyneille hammaslääkäreille (ks. edellinen kohta 7.2).

 

8 Liite 3 Sairaalalääkärit

8.1 Erikoislääkärien palkkahinnoittelu 1.4.2021 lukien

Liitteessä 3 hinnoittelukohtauudistus on toteutettu siten, että 31.3.2021 voimassa oleva hinnoittelukohta ”L3SL3000 Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden omaavat sairaalalääkärit” jaetaan kahteen osaan, joista muodostetaan omat hinnoittelukohtansa. Teknisesti uudistus näkyy uusina hinnoittelutunnuksina, jotka ovat L3SL3100 ja L3SL3200.

Erikoislääkärin vaativat tehtävät L3SL3200
L3SL3200 (Erikoislääkärien vaativat tehtävät) on uusi hinnoittelukohta. Hinnoittelukohtaan kuuluvat sellaiset erikoislääkärien vaativat tehtävät, joissa päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Kyse on laaja-alaisemmasta erikoisalan syventynyttä osaamista edellyttävästä työnkuvasta.

Tehtävässä edellytettävä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa erikoislääkärin tehtävissä. Kliininen osaaminen voi olla myös toiselta erikoisalalta. Tehtävät kehittyvät usein vaativammaksi sitä mukaan, kun lääkärin osaaminen karttuu. Tehtävien hallinta edellyttää perustason tehtäviin verrattuna selvästi syvällisempää ja/tai laaja-alaisempaa osaamista tai perehtyneisyyttä/erityisosaamista.

Erikoislääkärin tehtävät L3SL3100
Lääkäri työskentelee erikoisalansa perustyönkuvassa ja hänellä on erikoisalansa ammatilliset perustaidot.

Työnantajan toimenpiteet
Työnantaja ratkaisee hinnoittelukohtaan siirrettävät tehtävät (neuvotteluista ks. kohta 5). Työnantajan on arvioitava ja päätettävä, mitkä vanhan hinnoittelun L3SL3000 hinnoittelukohtaan kuuluvat tehtävät täyttävät uuden hinnoittelukohdan Erikoislääkärien vaativat tehtävät L3SL3200 edellytykset ja siirtää ne 1.4.2021 lukien uuteen hinnoittelukohtaan. Ks. keskitetyn erän käyttämisestä teksti 8.2.

Mikäli ilman erikoislääkärin oikeutta oleva erikoistuva lääkäri on sijoitettu vanhaan L3SL3000 hinnoittelutunnukseen esimerkiksi siksi, että hän sijaistaa erikoislääkäriä, kuuluu ko. lääkäri kuitenkin hinnoittelukohtaan L3SL4103 tai L3SL4100 tehtävän sisällöstä riippumatta (hinnoittelukohdan tekninen korjaus). Oikean hinnoittelukohdan soveltaminen ei kuitenkaan tarkoita, että ko. lääkärin tehtäväkohtaista palkkaa alennettaisiin, jos hänen tehtävänsä edelleen ovat yhtä vaativat. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää erikoistuvien loppuvaiheen palkkaukseen (tehtävien vaativuus verrattuna erikoislääkäriin).

Yleiskuvaus palkkahinnoittelukohtien muutoksista:

Vanha sovellettava palkkahinnoittelukohta 31.3.2021

Uuden sovellettavan palkkahinnoittelukohdan toimenpiteet

Uusi sovellettava palkkahinnoittelukohta 1.4.2021

L3SL1100

ei muutosta

L3SL1100

L3SL1200

ei muutosta

L3SL1200

L3SL3000

siirretään vanhasta hinnoittelusta L3SL3000 erikoislääkärin vaativat tehtävät

L3SL3200

Hinnoittelutunnuksen tekninen muutos.

 

Tähän hinnoitteluun jäävät vanhasta hinnoittelusta L3SL3000 erikoislääkärin tehtävät, joita ei siirretä uuteen hinnoitteluun L3SL3200

L3SL3100

L3SL4103

ei muutosta

L3SL4103

L3SL4100

ei muutosta

L3SL4100

L3SL5000

ei muutosta

L3SL5000

8.2 Keskitetyn erän kohdennus liitteessä 3

Liitteessä 3 keskitettyä erää 0,5 % voi käyttää hinnoittelukohdan L3SL3200 tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin. Mikäli hinnoittelukohtaan siirrettyjen erikoislääkärien tehtäväkohtaiset palkat jäävät alle hinnoittelukohdan peruspalkan, erästä käytetään se määrä, joka tarvitaan tehtäväkohtaisten palkkojen nostamiseen vähintään peruspalkkatasoon.

Lisäksi erää voi käyttää ylilääkärien tai verrattavassa asemassa olevien tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen. Hinnoittelukohtaan L3SL1200 (ylilääkärit ja verrattavassa asemassa olevat) kuuluvien tehtävien vaativuutta arvioitaessa otetaan huomioon kliininen työnkuva, jossa painottuu hoitoketjuvastuu, kehittämis-, palveluprosessi- tai tutkimusvastuu. Erää ei ole tarkoitus kohdentaa ylilääkäreille, joiden työssä korostuu hallinnollinen työ.

Hinnoittelukohdassa L3SL3100 on korotettu peruspalkkatasoa. Mikäli erikoislääkärin tehtäväkohtainen palkka jää uuden peruspalkkatason alle, käytetään erää myös tässä hinnoittelukohdassa tehtäväkohtaisen palkan tarkistamiseen peruspalkkatasoon.

Mikäli alarajatarkistuksia ei ole tarpeellista tehdä, käytetään koko erä tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen ensisijaisesti hinnoittelukohtien L3SL3200 ja L3SL1200 palkkatasoihin kohdentaen edellä kuvattua työnkuvaa tekeviin erikoislääkäreihin.

Keskitettyä erää ei ole tarkoitus jakaa erikoistuville lääkäreille.

 

9 Liite 4 Sairaalahammaslääkärit

9.1 Erikoishammaslääkärien palkkahinnoittelu 1.4.2021 lukien

Liitteessä 4 hinnoittelukohtauudistus on toteutettu siten, että 31.3.2021 voimassa oleva hinnoittelukohta L4SH5000 ”Erikoishammaslääkärit/erikoishammaslääkärin oikeuden omaavat sairaalahammaslääkärit” jaetaan kahteen osaan, joista muodostetaan omat hinnoittelukohtansa. Teknisesti uudistus näkyy uusina hinnoittelutunnuksina, jotka ovat L4SH4100 ja L4SH4200.

Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät L4SH4200

Uutta hinnoittelukohtaa L4SH4200 (erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät) sovelletaan erikoishammaslääkärin oikeudet omaaviin hammaslääkäreihin, jotka työskentelevät syventynyttä osaamista edellyttävissä erikoishammaslääkärin tehtävissä. Tehtävässä edellytettävä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa erikoishammaslääkärin tehtävissä. Kliininen osaaminen voi olla myös toiselta erikoisalalta.

Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi niin kutsuttuna vastuuerikoishammaslääkärinä/ seniorina toimiminen tai muu tehtävä, jonka hallinta edellyttää syventynyttä ja/tai laaja-alaista osaamista tai erityisosaamista.

Hinnoittelukohtaan kuuluvat sellaiset erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät, joissa päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus).  

Erikoishammaslääkärin tehtävät L4SH4100
Hinnoittelukohdan L4SH4100 soveltamisen edellytykset eivät ole muuttuneet verrattuna hinnoittelukohtaan L4SH5000.

Työnantajan toimenpiteet
Työnantaja ratkaisee hinnoittelukohtaan siirrettävät tehtävät (neuvotteluista ks. kohta 5). Työnantajan on arvioitava ja päätettävä, mitkä vanhan hinnoittelun L4SH5000 hinnoittelukohtaan kuuluvat tehtävät täyttävät uuden hinnoittelukohdan Erikoishammaslääkärien vaativat tehtävät L4SH4200 edellytykset ja siirtää ne 1.4.2021 lukien uuteen hinnoittelukohtaan.

Yleiskuvaus palkkahinnoittelukohtien muutoksista:

Vanha sovellettava palkkahinnoittelukohta 31.3.2021

Uuden sovellettavan palkkahinnoittelukohdan toimenpiteet

Uusi sovellettava palkkahinnoittelukohta 1.4.2021

L4SH1000

ei muutosta

L4SH1000

L4SH2000

ei muutosta

L4SH2000

L4SH5000

siirretään vanhasta hinnoittelusta L4SH5000 erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät

L4SH4200

Hinnoittelutunnuksen tekninen muutos.

 

Tähän hinnoitteluun jäävät vanhasta hinnoittelusta L4SH5000 erikoishammaslääkärin tehtävät, joita ei siirretä uuteen hinnoitteluun L4SH4200

L4SH4100

L4SH7003

ei muutosta

L4SH7003

L4SH7000

ei muutosta

L4SH7000

9.2 Keskitetyn erän kohdennus liitteessä 4

Hinnoittelukohdan L4SH4100 (erikoishammaslääkärit) peruspalkkaa on korotettu yleiskorotusta enemmän. Mikäli hinnoittelukohdassa L4SH4100 olevien erikoishammaslääkärien tehtäväkohtaiset palkat yleiskorotuksen jälkeen jäävät alle peruspalkan, kohdennetaan keskitettyä erää tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen peruspalkkatasolle.

Mikäli hinnoittelukohtaan L4SH4200 siirrettyjen erikoishammaslääkärien tehtäväkohtaiset palkat jäävät alle hinnoittelukohdan peruspalkan, keskitetystä erästä käytetään se määrä, joka yleiskorotuksen tekemisen jälkeen tarvitaan tehtäväkohtaisten palkkojen nostamiseen vähintään peruspalkkatasoon.

Kun yllä selostetut alarajatarkistukset on tehty, loppuosa keskitetystä erästä käytetään ensisijaisesti uuden hinnoittelukohdan L4SH4200 tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen. Keskitettyä erää voi kohdentaa hinnoittelukohdassa L4SH2000 oleville samoilla edellytyksillä kuin liitteessä 3 keskitettyä erää voi kohdentaa liitteessä L3SL1200 oleville.

Keskitettyä erää voi kohdentaa myös hinnoittelukohdassa L4SH4100 (erikoishammaslääkärit) olevien tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen, mutta ei erikoistuville hammaslääkäreille/laillistetuille hammaslääkäreille.

 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Henrika Nybondas-Kangas

 

Liitteet

1 Liitteiden 1–4 muuttuneet määräykset
2 Excel-työkalu erien laskemisesta tukemaan paikallista toimintaa

 

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT