Suomeksi
Cirkulär
3/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Partiell revidering av jämställdhetslagen fr.o.m. 1.1.2015

​Den partiella revideringen av jämställdhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagen har som mål att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet. Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

De viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen gäller jämställdhetsplanen och lönekartläggningen inom planen. Det som ändras är bland annat innehållet i och tidpunkterna för utarbetandet av jämställdhetsplanen och lönekartläggningen. I den reviderade lagen föreskrivs också om personalens deltagande i utarbetandet av planen och kartläggningen samt om arbetsgivarens informationsskyldighet.

Något helt nytt i lagen är förbudet mot diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. I lagen har också införts förbud mot presumtiv diskriminering och diskriminering på grund av närstående.

Därutöver utvidgas jämställdhetsplaneringen till att också omfatta skolor och läroanstalter som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Jämställdhetsnämnden ändras till diskriminerings- och jämställdhets-nämnden.

I en av bilagorna till cirkuläret redogörs för den partiella revideringen av jämställdhetslagen närmast med tanke på arbetsgivarens ansvar. I cirkuläret tangeras skolor och läroanstalter som avses i lagen om grundläggande utbildning i korthet. Kommunförbundet kommer att ge närmare anvisningar om myndigheternas och läronanstalternas ansvar.

I samband med den partiella revideringen av jämställdhetslagen reviderades också bland annat lagen om likabehandling (nytt namn: diskrimineringslag). De diskrimineringsgrunder som tidigare ingick i arbetsavtalslagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare har överförts till diskrimineringslagen.

I detta sammanhang ändrades bland annat arbetsavtalslagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare och lagen om likabehandling (diskrimineringslagen). I cirkuläret 2/2015 om diskrimineringslagen redogörs också för ändringarna i arbetsavtalslagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare samt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilagor

  1. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen
  2. Exempel på lönekartläggning inom kommunsektorn
  3. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1329/2014
  4. Övriga ändrade lagar (1325/2014 - 1348/2014; (www.finlex.fi)

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT