På svenska
Yleiskirje
11/14
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 (TS-14) palkantarkistukset 1.7.2015

TS-sopijaosapuolet ovat tehneet virka- ja työehtosopimuksen kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 (TS-14) allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 4 momentin mukaisesta palkantarkistuksesta 1.7.2015 lukien (liite 1).

TS-14:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 4 momentin mukaisesta 0,3 prosentin osuudesta käytetään osa työaikamääräysten muutoksiin, joten 1.7.2015 käytettäväksi osuudeksi jää 0,29 prosenttia.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä KT:n ja TS-sopijajärjestöjen kanssa ja sopijaosapuolet ovat yksimielisiä sen sisällöstä.

Palkantarkistus 1.7.2015

Palkantarkistus 1.7.2015 toteutetaan paikallisena järjestelyeränä, jonka suuruus on 0,29 prosenttia TS:n palkkasummasta.

Jollei järjestelyerän kohdentamisesta päästä yksimielisyyteen, maksetaan paikallinen järjestelyerä (0,29 %) tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena.

Tarpeettomien neuvottelujen välttämiseksi on paikallisesti syytä selvittää jo ennalta, haluaako joku paikallisista neuvotteluosapuolista toteuttaa 1.7.2015 palkantarkistukset nimenomaan yleiskorotuksena.

Yleiskorotusvaihtoehdossa korotetaan 0,29 prosentilla tehtäväkohtaista palkkaa, henkilökohtaista lisää ja erillislisää.

Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

Paikalliset järjestelyerät kohdennetaan paikallisen palkkausjärjestelmän puitteissa tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin.

Järjestelyerän kohdentaminen tehtäväkohtaiseen palkkaan ei vähennä erillislisää.

Paikallisen järjestelyerän laskeminen

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän TS-14:n piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Asianomainen kunnallinen viranomainen ja TS-sopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen erän käyttämisestä. Neuvottelujen tarkoituksena on antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Neuvottelusta laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Tarkistettujen palkkojen maksaminen

Tarkistettujen palkkojen maksamisesta on määräys TS-14:n allekirjoituspöytäkirjan 9 §:ssä.

Paikallisten järjestelyerien säilyminen sopimuskaudella

Järjestelyeriin pohjautuvien henkilökohtaisten lisien pitää olla samansuuruisia käyttöönottohetkestä alkaen sopimuskauden päättymiseen saakka, mutta viranhaltijalle tai työntekijälle maksettava henkilökohtainen lisä voi vaihdella TS-14:n 12 §:n mukaisesti.

Soveltamisohje

Järjestelyerien paikallisella kohdentamisella henkilökohtaisten lisien maksamiseen ei saa pyrkiä järjestelyeristä aiheutuvien palkkakustannusten vähentämiseen, mutta viranhaltijalle tai työntekijälle maksettava henkilökohtainen lisä voi vaihdella TS-14 12 §:n mukaisesti.

Paikallisten järjestelyerien säilymistä koskeva teksti on otettu 1.7.2015 palkantarkistuksia koskevaan virka- ja työehtosopimukseen, koska se sisältää järjestelyeräratkaisun toisin kuin TS-14 allekirjoituspöytäkirja.

Lisätietoja

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen,

puh. 09 771 2111 tai 050 357 4335. Palkankorotusten laskentaohjeita antaa johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti puh. 09 771 2324 tai 050 527 1092. Laskentaohjeita myös KT:n nettisivuilla www.kt.fi.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liite

Virka- ja työehtosopimus kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja
työehtosopimuksen 2014–2016 (TS-14) allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n
4 momentin mukaisesta palkantarkistuksesta 1.7.2015 lukien

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT