Suomeksi
Cirkulär
11/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Löneförhöjningar 1.7.2015 enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014–2016 (TS-14)

Avtalsparterna i TS har ingått ett tjänste- och arbetskollektivavtal om lönejusteringar 1.7.2015 enligt § 3 mom. 4 i underteckningsprotokollet till tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014–2016 (TS-14). Avtalet finns i bilaga 1 till detta cirkulär.

Av andelen på 0,3 procent av potten enligt § 3 mom. 4 i underteckningsprotokollet i TS-14 används en del till ändringar i arbetstidsbestämmelserna. Därefter återstår 0,29 procent som används 1.7.2015.

KT och avtalsorganisationerna inom TS har utarbetat detta cirkulär i samråd och avtalsparterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Löneförhöjning 1.7.2015

Löneförhöjningen 1.7.2015 genomförs som en lokal justeringspott på 0,29 procent av lönesumman i TS.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av justeringspotten betalas den lokala justeringspotten (0,29 %) som en jämstor procentuell allmän förhöjning.

För att onödiga förhandlingar ska kunna undvikas finns det skäl att lokalt utreda redan på förhand om någon av de lokala förhandlingsparterna vill genomföra löneförhöjningarna 1.7.2015 uttryckligen som en allmän förhöjning.

I alternativet med allmän förhöjning höjs de uppgiftsrelaterade lönerna, de individuella tilläggen och separattilläggen med 0,29 procent.

Fördelningen av den lokala justeringspotten

De lokala justeringspotterna används inom ramen för det lokala lönesystemet för höjningar av uppgiftsrelaterade löner och för betalning av individuella tillägg.

Separattillägget minskas inte av att justeringspotten används för höjning av den uppgiftsrelaterad lönen.

Beräkning av den lokala justeringspotten

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman för dem som omfattas av TS-14 under en så normal månad som möjligt.

Användningen av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den behöriga kommunala myndigheten och representanter för avtalsorganisationerna inom TS förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Betalning av justerade löner

En bestämmelse om utbetalning av de justerade lönerna finns i § 9 i underteckningsprotokollet till TS-14.

De lokala justeringspotternas beständighet under avtalsperioden

De individuella tillägg som baserar sig på justeringspotterna ska vara lika stora från det att de införs till dess att avtalsperioden löper ut, men det individuella tillägg som betalas till en enskild tjänsteinnehavare eller arbetstagare kan variera enligt § 12 i TS-14.

Tillämpningsanvisning

När justeringspotterna används lokalt för betalning av individuella tillägg får syftet inte vara att minska de lönekostnader som potterna medför, men det individuella tillägg som betalas till en enskild tjänsteinnehavare eller arbetstagare kan variera enligt § 12 i TS-14.

Texten om de lokala justeringspotternas beständighet har tagits med i tjänste- och arbetskollektivavtalet om lönejusteringarna 1.7.2015, eftersom denna uppgörelse inte finns med i underteckningsprotokollet till TS-14.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar ges av Erkki Hintsanen, ledande arbetsmarknadsjurist, tfn (09) 771 2111 eller 050 357 4335. Anvisningar om beräkningen av lönehöjningarna ges av Anne Hotti, ledande arbetsmarknadsutredare, tfn 09 771 2324, 050 527 1092. Beräkningsanvisningar finns också på KT:s webbsidor, www.kommunarbetsgivarna.fi.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilaga

Tjänste- och arbetskollektivavtal om lönejusteringar 1.7.2015 enligt § 3 mom. 4 i underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014–2016 (TS-14)

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT