På svenska
Yleiskirje
5/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

KVTES:n 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaiset palkantarkistukset vuonna 2011

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisista palkantarkistuksista on sovittu 28.2.2011 allekirjoitetuissa virka- ja työehtosopimuksissa. Kyseessä olevat virka- ja työehtosopimukset ovat yleiskirjeen liitteinä 1 ja 2. Yleiskirjeestä ja sen liitteenä olevista ohjeista on neuvoteltu pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa ja niiden sisällöstä ollaan yksimielisiä.

Palkantarkistukset vuonna 2011

Yleiskorotus 1.5.2011 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2011 lukien 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Palkkausluvun 6 §:n 1 momentin mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,2 prosentilla.

KVTES 2010–2011 palkkahinnoitteluliitteiden mukaisia peruspalkkoja koro-tetaan 1.5.2011 lukien 1,2 prosentilla. Korotetut KVTES 2010–2011 palkkahinnoitteluliitteiden mukaiset peruspalkat 1.5.2011 lukien ovat yleiskirjeen liitteenä 3.

Palkkausluvun (II luku) 3 §:n vähimmäispalkka on 1.5.2011 lukien 1 467,40 euroa.

Liitteen 12 (Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteet ehdot) 4 §:n 1 momentin mukaisia hoitopaikasta vähintään maksettavia korvauksia korotetaan 1.5.2011 lukien 1,2 prosentilla. Hoitopaikasta vähintään maksettavat korvaukset ovat yleiskirjeen liitteenä 4.

Luottamusmiesluvun (VII luku) 9 §:n 1 momentin mukainen tehtävästään kokonaan vapautetun luottamusmiehen tehtäväkohtainen palkka on 1.5.2011 lukien vähintään 1 771,00 euroa kuukaudessa.

Kertaerä

Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 1.5.2011 saakka, maksetaan toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä 100 euron suuruinen erillinen kertaerä.

Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.

Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta 2011.

Esimerkkejä kertaerän maksamisesta on yleiskirjeen liitteessä 5. 

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien

Paikallinen järjestelyerä ja sen suuruus määräytyy joko liitteen 1 tai liitteen 2 mukaisesti.

Liitteen 1 mukainen paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien on 0,8 prosenttia.  Tämä paikallinen järjestelyerä ei toteudu, mikäli liitteen 2 mukainen paikallinen järjestelyerä toteutuu.

Liitteen 2 mukaisen paikallisen järjestelyerän toteutuminen on sidottu Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kokonaismäärän muutoksiin vuosina 2006–2010. Tilastokeskukselta saadaan henkilöstömäärän muutokset vuosina 2006–2010 huhtikuussa 2011. Henkilöstömäärän tarkastelussa otetaan huomioon myös ostopalveluna ja vuokratyönä tehtävän työn osuus. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt toteavat keskitetysti henkilöstömäärän kokonaismäärän muutokseen perustuvan paikallisen järjestelyerän toteutumisen.

Paikallisen järjestelyerän lopullisesta suuruudesta ja toteutumisesta ilmoitetaan erikseen yleiskirjeellä myöhemmin. Koska järjestelyerän suuruus on joka tapauksessa vähintään 0,8 prosenttia, on suositeltavaa, että paikallisesti valmistaudutaan järjestelyerän kohdentamiseen ottaen erityisesti huomioon paikalliset kohdentamistarpeet ja aloitetaan siihen liittyen neuvottelut paikallisesta järjestelyerästä.

Paikallisesta järjestelyerästä maksettavat tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset määräytyvät paikallisten arviointijärjestelmien ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Järjestelyerästä maksettavat henkilökohtaiset lisät määräytyvät vastaavasti paikallisten järjestelmien ja periaatteiden mukaisesti.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen ei saa johtaa palkkaryhmän sisällä saman vaativuustason tehtävissä sellaisiin palkkaeroihin, joiden perusteena on viranhaltijan/työntekijän järjestäytyminen. Samaa periaatetta noudatetaan palkkahinnoittelun ulkopuolisiin ja henkilökohtaisia lisiä myönnettäessä. Henkilökohtaisia lisiä myönnettäessä noudatetaan KVTES 2010–2011 palkkausluvun 6 §:n henkilökohtaista lisää koskevia määräyksiä.

Paikallinen järjestelyerä tulee voimaan 1.5.2011 lukien. Paikallisen järjestelyerän maksamisen määräajat on mainittu liitteiden 1 ja 2 kohdissa tarkistettujen palkkojen maksaminen. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet, että nämä määräajat alkavat siitä, kun ko. erän lopullinen toteutuminen on selvinnyt.

Erinäisiä ohjeita

Muut sopimusalat

Muiden sopimusalojen palkantarkistukset vuonna 2011 lähetetään tiedoksi eri yleiskirjeillä.

Laskentaohjeita

Paikallisen järjestelyerän pohjana oleva palkkasumma lasketaan tavanomaiselta kuukaudelta (esim. maaliskuu 2011). Palkkasumma lasketaan ja jaetaan erikseen KVTES:n soveltamisalan piirissä olevien ja ns. Tehypöytäkirjan piiriin kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden osalta.  Paikallisen järjestelyerän laskemisesta, yleiskorotuksesta ja kertaerästä päivitetään myöhemmin ohjeita www.kuntatyonantajat.fi -sivustolle.  

Tehy ry:n jäsenet

Liitteen 1 mukaiset palkantarkistukset, joista KT Kuntatyönantajat ja pää-sopijajärjestöt ovat sopineet, koskevat myös Tehy ry:n jäseniä. Heille mak-setaan yleiskorotus, kertaerä ja paikallinen järjestelyerä tämän yleiskirjeen ohjeiden mukaisesti. Tämä perustuu ns. Tehy-pöytäkirjan 7 §:ään. Liitteen 1 mukaista paikallista järjestelyerää ei makseta, jos Tehy-pöytäkirjan 6 §:n mukainen paikallinen järjestelyerä toteutuu.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet  

  1. Virka- ja työehtosopimus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisista palkantarkistuksista
  2. Virka- ja työehtosopimus sopimusalakohtaisesta paikallisesta järjestelyerästä 1.5.2011
  3. Korotetut KVTES 2010–2011 palkkahinnoitteluliitteiden mukaiset peruspalkat 1.5.2011 lukien
  4. Liitteen 12 (Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdot) 4 §:n 1 momentin mukaisia hoitopaikasta vähintään maksettavia korvauksia
  5. Esimerkkejä liittyen kertaerän maksamiseen