Suomeksi
Cirkulär
5/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar år 2011 enligt § 4 i underteckningsprotokollet till AKTA 2010–2011

Parterna har kommit överens om lönejusteringarna enligt § 4 i underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010–2011 i de tjänste- och arbetskollektivavtal som undertecknades 28.2.2011. Dessa avtal finns i bilagorna 1 och 2 till cirkuläret. KT Kommunarbetsgivarna har förhandlat med huvudavtalsorganisationerna om cirkuläret och om de bifogade anvisningarna och enighet har nåtts om innehållet.

Lönejusteringarna år 2011

Allmän förhöjning 1.5.2011

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.5.2011 genom en allmän förhöjning på 1,2 %. Det individuella tillägget enligt § 6 mom. 1 i lönekapitlet höjs med 1,2 %.

Grundlönerna enligt lönebilagorna i AKTA 2010–2011 höjs 1.5.2011 med 1,2 %. Dessa höjda grundlöner per 1.5.2011 finns i bilaga 3 till cirkuläret.

Från 1.5.2011 är minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet (kap. II) 1 467,40 euro.

Minimiersättningarna för dagvårdplatser enligt § 4 mom. 1 i bilaga 12 (Anställningsvillkor för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem) höjs 1.5.2011 med 1,2 %. Minimiersättningarna för en dagvårdplats framgår av bilaga 4 till cirkuläret.

Den uppgiftsrelaterade lönen för en förtroendeman som helt befriats från sina uppgifter enligt § 9 mom. 1 i kapitlet om förtroendemän (kap. VII) är från 1.5.2011 minst 1 771,00 euro i månaden. 

Engångspott  

I samband med lönebetalningen för maj 2011 betalas en separat engångspott på 100 euro till tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställningsförhållande har inletts senast 1.2.2011 och fortsatt utan avbrott till 1.5.2011.

Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid. 

Denna engångspott betalas bara till tjänsteinnehavare och arbetstagare som får lön för maj 2011.

I bilaga 5 till cirkuläret finns exempel på betalning av engångspotten. 

Lokal justeringspott 1.5.2011

Den lokala justeringspotten och dess storlek bestäms antingen enligt bilaga 1 eller bilaga 2. 

Den lokala justeringspotten enligt bilaga 1 är 0,8 % från 1.5.2011.  Denna lokala justeringspott tillämpas inte om den lokala justeringspotten enligt bilaga 2 blir tillämplig.

Tillämpningen av den lokala justeringspotten enligt bilaga 2 är bunden till förändringar i personalstyrkan inom social- och hälsovården åren 2006–2010. Uppgifter om ändringarna i personalstyrkan 2006–2010 fås från Statistikcentralen i april 2011. Vid granskningen av personalstyrkan beaktas också andelen arbete som utförts genom köpta tjänster eller av hyrd arbetskraft. KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna fastslår centralt huruvida den lokala justeringspott som baserar sig på förändringarna i personalstyrkan ska tillämpas. 

Information om den lokala justeringspottens slutliga storlek och tillämp-ningen av potten sänds i ett senare cirkulär. Eftersom det i varje fall blir en justeringspott som är minst 0,8 % är det tillrådligt att kommunerna och samkommunerna lokalt börjar bereda sig på fördelningen av potten med särskild hänsyn till de lokala behoven och inleder förhandlingar om potten. 

De höjningar av de uppgiftsrelaterade lönerna som betalas ur den lokala justeringspotten bestäms enligt de lokala värderingssystemen och bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. De individuella tillägg som betalas ur justeringspotten bestäms på motsvarande sätt enligt de lokala systemen och principerna.

Bestämningsgrunden för en tjänsteinnehavares eller arbetstagares uppgiftsrelaterade lön är enligt AKTA i första hand arbetets svårighetsgrad. När den lokala justeringspotten fördelas får de anställdas fackförbundstillhörighet inte styra fördelningen så att det uppstår löneskillnader bland anställda som hör till samma lönegrupp och har uppgifter med samma svårighetsgrad. Samma princip iakttas för dem som står utanför lönesättningen och när individuella tillägg beviljas. Vid beviljande av individuella tillägg iakttas § 6 i lönekapitlet i AKTA 2010–2011. 

Den lokala justeringspotten träder i kraft 1.5.2011. Tidsfristerna för betalning av den lokala justeringspotten har angetts i punkterna Betalning av justerade löner i bilagorna 1 och 2. KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna har kommit överens om att dessa tidsfrister inleds när det blivit klart vilken justeringspott som ska tillämpas.

Särskilda anvisningar

Övriga avtalsområden

Lönejusteringarna år 2011 inom övriga avtalsområden sänds för kännedom i separata cirkulär. 

Beräkningsanvisningar

Den lönesumma som utgör grunden för den lokala justeringspotten räknas på en normal månad (t.ex. mars 2011). Lönesumman räknas ut och anges separat för tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av AKTA och separat för tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av Tehy-protokollet. Uppdaterade anvisningar om uträkningen av den lokala justeringspotten, den allmän förhöjningen och engångspotten kommer senare att läggas ut på www.kommunarbetsgivarna.fi.   

Tehy-medlemmar

De lönejusteringar enligt bilaga 1 som KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna har kommit överens om gäller också medlemmarna i Tehy rf. Till dem betalas allmän förhöjning, engångspotten och den lokala justeringspotten i enlighet med anvisningarna i detta cirkulär. Detta grundar sig på § 7 i Tehy-protokollet. Den lokala justeringspotten enligt bilaga 1 betalas dock inte ut om den lokala justeringspotten enligt § 6 i Tehy-protokollet blir tillämplig.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilagor

  1. Tjänste- och arbetskollektivavtal om löneförhöjningarna enligt § 4 i underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010–2011
  2. Tjänste- och arbetskollektivavtal om en lokal justeringspott 1.5.2011 för de olika avtalsområdena
  3. De höjda grundlönerna enligt lönebilagorna i AKTA 2010–2011 från 1.5.2011
  4. Minimiersättningar för en vårdplats enligt § 4 mom. 1 i bilaga 12 (Anställningsvillkor för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem)
  5. Exempel på betalning av engångspotten​