På svenska
Yleiskirje
32/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytyksiin liittyvät sopimusmuutokset

Kunta-alan työsuojeluyhteistoiminnasta on sovittu 3.4.2008 allekirjoitetulla kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksella. Sopimus täydentää työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia (44/2006). Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöön liittyvät sopimusjärjestelyt ovat osa yhteistoimintasopimusta. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 11 §:ssä tarkoitettu työsuojelun yhteistoimintaryhmä (TYRY) käsittelee myös työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöön liittyviä erimielisyysasioita. Työsuojelun yhteistoimintasopimus on mm KT:n yleiskirjeessä 8/2008.

Pöytäkirjassa kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevista neuvotteluista 2010 sovittiin, että vuoden 2011 loppuun mennessä selvitetään kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 8 §:ssä erikseen mainitun työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä koskevan sopimuksen uudistamistarpeet ja tehdään ehdotus uudeksi sopimukseksi.

Raamisopimuksen kunta-alan soveltamisneuvottelujen yhteydessä sovittiin uudesta työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista koskevasta sopimuksesta sekä virka- ja työehtosopimuksesta työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta. Sopimukset ovat tämän yleiskirjeen liitteinä.

Tällä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen yhteisesti valmistelemalla yleiskirjeellä annetaan yleispiirteittäinen kuvaus uuden ajankäyttösopimuksen sisällöstä. Tarkempi sopimuksen soveltamista selventävä osapuolten yhteisesti valmistelema yleiskirje lähetetään kunnille ja kuntayhtymille viimeistään keväällä 2013 ennen kuin seuraavan toimikauden 2014–2017 työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden valintoja aletaan valmistella ja sopia uuden valittavan työsuojeluhenkilöstön toimintaedellytyksistä.

Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttösopimuksen soveltaminen

Ajankäyttösopimuksen määräyksiä sovelletaan pääsääntöisesti vasta 1.1.2014 alkavalla työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimikaudella.

Mikäli työsuojeluorganisaatio muuttuu oleellisesti ennen 31.12.2013 kunta- tai palvelurakenteen muutoksen johdosta, otetaan uutta työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiota rakennettaessa uuden 24.11.2011 allekirjoitetun sopimuksen määräykset käyttöön.

Toimikaudeksi 2010–2013 valittua työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiota täydennettäessä sovelletaan edelleen 30.10.2002 allekirjoitettua sopimusta työsuojeluvaltuutetuille annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta (KT:n yleiskirje 25/2002).

Neuvottelujen yhteydessä sovittiin erikseen, ettei vuoden 2002 ajankäyttösopimuksen opettajia koskevaa 7 §:n 3 mom. mukaista tuntipalkkiokattoa 11,75 € sovelleta ajalla 1.1.2012–31.12.2013.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävän hoitamiseen käytettävä aika

Uudessa ajankäyttösopimuksessa vapautusaika jakautuu kiinteään vapautukseen ja erityistarpeeseen perustuvaan määräaikaiseen vapautukseen.
 
Kiinteän vapautuksen määräytymisessä on luovuttu tähänastisesta ryhmittelystä. Kiinteän vapautuksen perusteena käytetään edustettavana olevien työntekijöiden/viranhaltijoiden lukumäärää kerrottuna paikallisten olosuhteiden mukaan määriteltävällä luvulla 0,12–0,22 neljää peräkkäistä kalenteriviikkoa kohti. Kertoimesta sovittaessa otetaan huomioon valvontalain 34 § 1 momentissa mainitut paikalliset olosuhteet ml. valvontalain 5 a luvun yhteistä työpaikkaa koskevat määräykset.
 
Edustettavana olevien lukumäärä määräytyy sen tilanteen mukaan, mikä oli ajankäytöstä sopimisen hetkellä. Lukumäärässä otetaan huomioon myös tuolloin palveluksessa olleet tilapäiset, määräaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät/viranhaltijat.
 
Mikäli edustettavien lukumäärässä tapahtuu olennaisia muutoksia, arvioidaan ajankäyttö uudelleen jommankumman osapuolen aloitteesta vastaamaan uutta tilannetta.
 
Esimerkki ajankäyttölaskelman suorittamisesta:
Viikoittaisen keskimääräisen vapautuksen määrä saadaan kaavalla:

edustettavien määrä x sovittu kerroin
                             4
 
Edustettavien määrä on (esimerkiksi) 1 200 työntekijää.
 
Paikalliset olosuhteet huomioiden sovitaan kertoimeksi
(esimerkiksi) 0,17. Laskukaavalla saadaan viikoittaisen
vapautuksen määräksi 51 tuntia eli (1 200 x 0,17 ) / 4 = 51 h  / viikko.
 
Vapautus voidaan järjestää paikallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Esimerkiksi yleistyöajassa yksi päätoiminen (38 h 15 min) ja yksi osa-aikainen (12 h 45 min / viikko) työsuojeluvaltuutettu tai kaksi osa-aikaista (26 h ja 25 h / viikko) tai kolme osa-aikaista (17 h / viikko) työsuojeluvaltuutettua tai jokin muu tarkoituksenmukainen tapa.
 
Varsinaista työsuojeluvaltuutettua sijaistavan varatyösuojeluvaltuutetun ajankäytöstä on sovittu uuden ajankäyttösopimuksen 4 § 2 momentissa.

Työsuojeluvaltuutetun korvaus

Neuvotteluissa sovittiin, että varsinaiselle työsuojeluvaltuutetulle maksettava korvaus on 1.1.2012 lukien 68,00 €/kk. Korvaus on varsinaista palkkaa.

Tehy ry:n jäsenet

Valtakunnansovittelijan 24.11.2011 tekemän ja osapuolten hyväksymän sovintoehdotuksen mukaan tässä yleiskirjeessä mainittuja sopimuksia sovelletaan myös Tehy ry:n jäseniin.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen
 
Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen
 
Liitteet
  1. Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista koskeva sopimus
  2. Virka- ja työehtosopimus työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta