På svenska
Yleiskirje
18/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain muutos – kaksoislaillistus poistuu 1.5.2011 alkaen

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia (559/1994) muutetaan niin, että lääkärien ja hammaslääkärien kaksoislaillistus poistuu (HE 326/2010). Muutos tulee voimaan 1.5.2011, jonka jälkeen sääntely vastaa Euroopan unionin jäsenmaiden yleistä käytäntöä.

KT Kuntatyönantajat, Suomen Lääkäriliitto ja Suomen Hammaslääkäriliitto ovat yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.

Laillistus peruskoulutuksen perusteella

Lääkärit

Lain muutoksen myötä lääkäreille myönnetään peruskoulutuksen suorittamisen perusteella laillistus, ja heillä on oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti. Näin ollen lääkärien perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittaminen täyden laillistuksen edellytyksenä poistuu.

Lääkärin ammatinharjoittamiseen liittyvän vastuun vuoksi ja työhyvinvoinnin kannalta on edelleen tärkeää, että työjärjestelyt mahdollistavat ammatillisen konsultoinnin ja tuen.   

Uudistuksen voimaantulon myötä on tärkeää huolehtia siitä, että laillistetut lääkärit hakeutuvat riittävässä määrin yleislääketieteen erityiskoulutukseen tai erikoistumaan. Terveyskeskuksissa on sen vuoksi perusteltua kiinnittää huomiota työn organisointiin ja muihin järjestelyihin, joilla osaamisen kehittäminen varmistetaan ja yleislääketieteen erikoislääkärin uravaihtoehtoa tuetaan.

Hammaslääkärit

Hammaslääkäreille myönnetään jatkossa peruskoulutuksen suorittamisen perusteella laillistus, jonka perusteella heillä on oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti. Perustutkinnon jälkeen suoritettava yhdeksän kuukauden pituinen käytännön palvelu täyden laillistuksen edellytyksenä poistuu. Samalla kuitenkin hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika pitenee yliopistolain muutoksen myötä kuudella kuukaudella viiteen ja puoleen vuoteen, ja tutkintoon sisällytetään syventävä käytännön harjoittelu, joka tulee suorittaa palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Kokonaisuudessaan hammaslääkäri saa täyden laillistuksen kolme kuukautta nykyistä nopeammin.

Ainoastaan ne hammaslääkärit, jotka suorittavat opintonsa uuden tutkinto-järjestelmän mukaan, saavat täyden laillistuksen perustutkinnon suorittamisen perusteella. Tutkintouudistus koskee automaattisesti vain 1.8.2011 jälkeen opintonsa aloittavia opiskelijoita. On mahdollista, että osa nykyisistä opiskelijoista siirtyy uudenmuotoiseen tutkintojärjestelmään. Siirtyminen tullee mahdolliseksi aikaisintaan vuonna 2013. Siirtymismahdollisuudesta tullaan antamaan tarkempia määräyksiä valtioneuvoston asetuksella.

Kunnille ja kuntayhtymille suoritetaan muutetun terveydenhuoltolain 60 §:n perusteella valtion korvausta (EVO-korvaus) hammaslääkärin peruskoulutukseen sisältyvästä syventävästä käytännön harjoittelusta koituvista kustannuksista. Muusta peruskoulutukseen sisältyvästä kliinisestä harjoittelusta ei korvausta edelleenkään makseta.

Yleislääketieteen erityiskoulutus

Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen nimi muutetaan yleislääketieteen erityiskoulutukseksi, ja sen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia lääkärinä sairausvakuutuksen piirissä muissa EU:n jäsenvaltioissa kuin Suomessa. Hallituksen esityksen mukaan yleislääkärin erityiskoulutus vastaa sisällöltään ja kestoltaan perusterveydenhuollon lisäkoulusta. Erillistä laillistusta yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta ei myönnetä, mutta suoritus merkittään sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen pitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, Terhikkiin.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnot

Terveydenhuoltolakiin (1326/2011) on tehty muutos, jonka mukaan erikois-lääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnon sisältämästä 9 kuukauden terveyskeskuskoulutuksesta aiheutuvista kustannuksista maksetaan valtion varoista kustannuksia kunnalle ja kuntayhtymälle siltä osin kuin koulutus täyttää ehdotetut laadulliset kriteerit (HE 90/2010).

Voimaantulon vaikutus ja hammaslääkäreiden siirtymävaihe

Lain voimaantullessa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkityt lääkärit, joilla on oikeus harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena (eurolääkärit) merkitään ilman erillistä hakemusta rekisteriin laillistettuina lääkäreinä.

Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittaneet lääkärit merkitään ilman erillistä hakemusta rekisteriin laillistettuina lääkäreinä, jotka ovat suorittaneet yleislääketieteen erityiskoulutuksen tai sitä vastaavan koulutuksen.

Ammattihenkilölaissa on siirtymäsäännös, jonka mukaan ennen lain voi-maantuloa voimassa olevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin hammaslääkäreihin, joiden suorittama koulutus ei ole sisältänyt kuuden kuukauden pituista syventävää käytännön harjoittelua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyisen tutkintojärjestelmän mukaisen perustutkinnon suorittavilta hammaslääkäreiltä edellytetään edelleen käytännön palvelun suorittamista ennen kuin he saavat oikeuden harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuina ammattihenkilöinä.

Lääkärisopimuksen soveltaminen

Lääkärisopimus on voimassa 31.12.2011 saakka. Työoikeudellisessa lainsäädännössä on perinteisesti katsottu, että uudella lainsäädännöllä ei puututa voimassa oleviin työ- ja virkaehtosopimuksiin. Kaksoislaillistuksen poistamiseen liittyvistä lääkärisopimuksen muutoksista sovitaan niin, että ne sisältyvät uuteen 31.12.2011 jälkeen sovellettavaksi tulevaan lääkärisopimukseen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola