Suomeksi
Cirkulär
18/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) ändras så att den dubbla legitimeringen för läkare och tandläkare slopas (RP 326/2010). Ändringen träder i kraft 1.5.2011, varefter bestämmelserna motsvarar allmän praxis inom EU:s medlemsländer. 

KT Kommunarbetsgivarna, Finlands Läkarförbund och Finlands tandläkarförbund har enats om innehållet i detta cirkulär.

Legitimering på basis av grundutbildning  

Läkare

Lagändringen innebär att läkare beviljas legitimering på basis av slutförd grundutbildning och att de då har rätt att självständigt utöva sitt yrke. Läkarna behöver alltså inte längre genomgå tilläggsutbildning för läkare inom primärvården för att få full legitimering.

Med tanke på ansvaret i läkaryrket och arbetshälsan är det ändå fortfarande viktigt att arbetsarrangemangen ger möjligheter till yrkeskonsultation och stöd.

I och med de nya bestämmelserna är det viktigt att se till att de legitimerade läkarna i tillräcklig grad söker sig till särskild allmänläkarutbildning eller specialisering. Hälsocentralerna bör därför se över organiseringen av arbetet och andra arrangemang för att trygga kompetensutvecklingen och stödja karriären för specialister i allmänmedicin.

Tandläkare

Tandläkare beviljas framöver legitimering på basis av slutförd grundutbildning och får då rätt att självständigt utöva sitt yrke. För legitimering krävs alltså inte längre praktisk tjänstgöring i nio månader efter grundutbildningen. I och med ändringen av universitetslagen förlängs ändå den målsatta tiden för avläggande av odontologie licentiatexamen med sex månader. Den målsatta tiden blir då fem och ett halvt år och i examen kommer att ingå fördjupad praktik i anställning hos en kommun eller samkommun. Som helhet betraktat kommer tandläkarna att få full legitimering tre månader tidigare än förut.

Endast de tandläkare som avlägger sin examen enligt det nya examenssy-stemet får full legitimering på basis av grundexamen. Examensreformen gäller automatiskt endast dem som inleder sina studier efter 1.8.2011. Det är möjligt att en del av de nuvarande studerandena övergår till det nya examenssystemet. En övergång antas bli möjlig tidigast år 2013. Statsrådet kommer att utfärda en förordning med närmare bestämmelser om möjlig-heterna att byta examenssystem.

Med stöd av 60 § i den ändrade hälso- och sjukvårdslagen får kommunerna och samkommunerna ersättning av staten för de kostnader som föranleds av fördjupad praktik inom grundutbildningen för tandläkare. För annan klinisk praktik som ingår i grundutbildningen betalas fortsättningsvis ingen ersättning.

Särskild allmänläkarutbildning

Tilläggsutbildningen för läkare inom primärvården byter namn till särskild allmänläkarutbildning. Utbildningen är en förutsättning för att en läkare ska ha rätt att arbeta som läkare inom sjukförsäkringen i andra EU-länder än Finland. Enligt regeringspropositionen motsvarar den särskilda allmänläkarutbildningen till längd och innehåll tilläggsutbildningen för läkare inom primärvården. Någon särskild legitimering beviljas inte på basis av särskild allmänläkarutbildning, men prestationen registreras i det centralregister över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki) som förs av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Specialist- och specialtandläkarexamina

I lagen om hälso- och sjukvård (1326/2010) har gjorts en ändring enligt vilken kommunerna och samkommunerna betalas ersättning med statsmedel för kostnaderna för den nio månader långa utbildning vid en hälsovårdscentral som ingår i specialist- och specialtandläkarutbildningen, till den del som utbildningen uppfyller de föreslagna kvalitetskriterierna (RP 90/2010).

Effekterna av ikraftträdelsen och övergångsskedet 
för tandläkare

Läkare som vid lagens ikraftträdande är införda i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och som har rätt att utöva läkaryrket som legitimerade yrkesutbildade personer under ledning och tillsyn av en legitimerad läkare med rätt att självständigt utöva läkaryrket (euroläkare), förs utan särskild ansökan in som legitimerade läkare i registret.

Läkare som genomgått tilläggsutbildning för läkare inom primärvården förs utan särskild ansökan in i registret som legitimerade läkare som har genomgått särskild allmänläkarutbildning eller motsvarande utbildning.

I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården finns en övergångsbestämmelse enligt vilken de bestämmelser som gällde före lagens ikraftträdande iakttas i tillämpliga delar på tandläkare vars utbildning inte har omfattat en sex månaders fördjupad praktik. I praktiken innebär det att de tandläkare som genomgår grundutbildning enligt det nuvarande examenssystemet fortfarande förutsätts fullgöra praktisk tjänstgöring innan de får rätt att självständigt utöva tandläkaryrket som legitimerade yrkesutbildade personer.

Tillämpningen av läkaravtalet

Läkaravtalet gäller till 31.12.2011. Inom arbetslagstiftningen har praxis varit att ny lagstiftning inte inverkar på gällande kollektivavtal. De avtalsändringar som föranleds av att den dubbla legitimeringen slopats kommer att ingå i det nya läkaravtal som tillämpas efter 31.12.2011.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola