På svenska
Yleiskirje
6/08
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus 13.1.1993 allekirjoitetun pääsopimuksen määräysten noudattamisesta

Kunnallisen pääsopimuksen voimassaolo päättyi 12.3.2008. Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry irtisanoi pääsopimuksen 12.9.2007. Neuvottelut uuden, sisällöltään tarkistetun pääsopimuksen aikaansaamiseksi on käynnistetty, mutta neuvottelujen aikana on käynyt ilmeiseksi, ettei ennen edellä mainitun pääsopimuksen voimassaolon umpeutumista ollut mahdollista saavuttaa neuvottelutulosta uudesta pääsopimuksesta. Kunnallinen työmarkkinalaitos on pyrkinyt siihen, että tilanne pääsopimuksen voimassaolon lakattuakin säilyisi vielä mahdollisimman samanlaisena kuin se oli pääsopimuksen voimassa ollessa ja näin taattaisiin riittävä aika neuvotteluille uuden pääsopimuksen solmimiseksi. Tavoitteena on myös keskus- ja paikallistasolla tapahtuvan neuvottelutoiminnan häiriötön jatkuminen. Tämä yleiskirje on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen edustajat ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Kunta-alan unioni ry:n, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n sekä Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:n edustajat saavuttivat neuvottelutuloksen virka- ja työehtosopimuksesta, jonka perusteella 13.1.1993 allekirjoitetun pääsopimuksen määräysten noudattamista jatketaan lukuun ottamatta sen ns. vanhentumis- ja kanneoikeusmääräyksiä. Nämä määräykset (9 § 2 mom., 11 § ja 12 § 2 mom.), siinä muodossaan kuin ne olivat jo päättyneessä pääsopimuksessa, olivat osittain ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Pääsopijajärjestöjen nimet on ajantasaistettu. Tehy ry:n erottua Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:stä lokakuussa 2007 TNJ ry:ssä edustettuna on Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ry.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on 3.4.2008 hyväksynyt otsikossa mainitun virka- ja työehtosopimuksen. Sopimus on tullut voimaan 13.3.2008. Se on toistaiseksi voimassa oleva, mutta sillä on poikkeuksellisen lyhyt irtisanomisaika eli kaksi kuukautta. Sopimus on tarkoitettu väliaikaisratkaisuksi, jolla pyritään varaamaan riittävästi aikaa neuvotteluille ja turvaamaan neuvottelurauha sinä aikana, kun uudesta pääsopimuksesta neuvotellaan.

Myös Tehy ry osallistuu pääsopimusneuvotteluihin. Paikallinen sopiminen Tehy ry:n osalta tapahtuu ns.Tehy-pöytäkirjan 8 §:n mukaisesti (KT:n yleiskirje 20/2007).

Vanhentumista ja kanneoikeutta koskevista säännöksistä

Työsopimuslain 13 luvun 9 §:n mukaan työsuhteen kestäessä työntekijän palkkasaatavat vanhentuvat viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä siitä riippumatta perustuvatko ne työsopimukseen vai työehtosopimukseen, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Työsuhteen kestäessä vanhentuminen voidaan katkaista velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 10 §:ssä säädetyin vapaamuotoisin katkaisutoimin. Katkaisemisesta alkaa kulua uusi, entisen pituinen vanhentumisaika. Työsuhteen kestäessä voidaan vaihtoehtoisesti ryhtyä saman lain 11 §:ssä säädettyihin oikeudellisiin katkaisutoimiin esim. panna vireille saatavaa koskeva kanne tuomioistuimessa. Työsuhteen päätyttyä työntekijän saatava raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Työntekijälle aiheutuneen henkilövahingon korvaamisessa vanhentumisaika on kuitenkin kymmenen vuotta. Näistä vanhentumis­ajoista ei ole mahdollista sopia toisin työehtosopimuksella.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 55 §:n mukaan viran­haltijan on esitettävä palkkaa tai muuta taloudellista etuutta koskeva kirjallinen vaatimus kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona asianomainen palkkaerä tai muu etu olisi ollut maksettava tai annettava. Kirjallisen vaatimuksen esittämisellä viranhaltija katkaisee vanhentumisen. Jos vaatimusta ei ole esitetty edellä mainitun määräajan kuluessa, oikeus palkkaan tai muuhun taloudelliseen etuuteen on menetetty. Edellä esitetyt vanhentumisajat koskevat myös henkilöä, jonka virkasuhde on lakannut, ja viranhaltijan kuolinpesää.

Työaikalaissa ja vuosilomalaissa on säädetty näihin lakeihin perustuvien saatavien kanneajoista, mutta niillä ei käytännössä ole juuri merkitystä, koska kuntasektorilla työaikakorvaukset ja vuosilomaetuudet perustuvat yleensä työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiin ja näin ollen ne vanhentuvat kuten edellä on selostettu.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                        Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                        Elina Vartiainen-Hynönen

Liite 
Virka- ja työehtosopimus 13.1.1993 allekirjoitetun pääsopimuksen määräysten noudattamisesta (pdf)