Suomeksi
Cirkulär
6/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om iakttagande av bestämmelserna i huvudavtalet som undertecknades 13.1.1993

Det kommunala huvudavtalet upphörde att gälla 12.3.2008. Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf hade sagt upp huvudavtalet 12.9.2007. Förhandlingarna om ett till innehållet nytt huvudavtal har påbörjats, men redan tidigare under förhandlingarna blev det uppenbart att ett förhandlingsresultat om huvudavtalet var omöjligt att nå innan avtalets giltighetstid löpte ut. Kommunala arbetsmarknadsverket strävade efter en så oförändrad situation som möjligt också efter att avtalets giltighetstid upphört så att avtalsparterna skulle få tillräckligt med tid för att förhandla fram ett nytt huvudavtal. Syftet är också att förhandlingsverksamheten på central och lokal nivå ska kunna fortsätta utan störningar.

Representanterna för Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Kommunfackets union rf, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf och Tjänstemännens Förhandlingsorganisation TFO rf har nått ett förhandlingsresultat om ett tjänste- och arbetskollektivavtal enligt vilket bestämmelserna i det 13.1.1993 undertecknade huvudavtalet fortsättningsvis iakttas med undantag av preskriptionsbestämmelserna och bestämmelserna om rätt att väcka talan. Dessa bestämmelser (§ 9 mom. 2, § 11 och § 12 mom. 2) stred i den form de hade mot gällande lagstiftning.

Namnen på huvudavtalsorganisationerna har uppdaterats. Sedan Tehy rf trädde ut ur Tjänstemännens Förhandlingsorganisation TFO i oktober 2007 företräder TFO rf Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf.

Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation godkände 3.4.2008 det tjänste- och arbetskollektivavtal som nämns i rubriken. Det gäller tills vidare men har en exceptionellt kort uppsägningstid, två månader. Det avses vara en tillfällig lösning för att få tillräckligt tid för förhandlingarna och trygga förhandlingsfreden medan förhandlingarna om det nya huvudavtalet pågår.

Även Tehy rf deltar i huvudavtalsförhandlingarna. Lokala avtal gällande Tehy rf sker enligt det sk. Tehy-protokollets § 8 (KA:s cirkulär 20/2007).

Bestämmelserna om preskribering och väckande av talan

Enligt 13 kap. 9 § i arbetsavtalslagen preskriberas en arbetstagares lönefordran efter fem år om anställningen fortgår oberoende av om fordran grundar sig på ett arbetsavtal eller ett kollektivavtal förutsatt att preskriptionen inte har avbrutits före det. Om anställningen fortgår kan preskriptionen avbrytas genom icke formbundna åtgärder som syftar till att avbryta preskriptionen enligt 10 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Efter att preskriptionen har avbrutits börjar en ny, lika lång preskriptionstid. Om anställningen fortgår kan man alternativt inleda sådana rättsliga åtgärder som syftar till att avbryta preskriptionen som anges i 11 § i den lagen, till exempel väcka talan om fordran vid domstol. När en anställning har upphört förfaller arbetstagarens fordran om talan inte väcks inom två år från det att anställningen upphörde. Preskriptionstiden för ersättning av en personskada som orsakats en arbetstagare är dock tio år. Det är inte möjligt att genom kollektivavtal komma överens om dessa preskriptionstider på något annat sätt.

En tjänsteinnehavare ska enligt 55 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) framställa ett skriftligt yrkande på lön eller andra ekonomiska förmåner inom tre år från utgången av det kalenderår då den aktuella löneposten eller förmånen borde ha betalts eller givits. Genom att framställa ett skriftligt yrkande avbryter tjänsteinnehavaren preskriptionen. Om yrkande inte har framställts inom den utsatta tiden går rätten till lönen eller andra ekonomiska förmåner förlorad. Dessa preskriptionstider gäller även personer vars tjänsteförhållande har upphört och tjänsteinnehavares dödsbo.

I arbetstidslagen och semesterlagen finns bestämmelser om de frister för väckande av talan om fordran som stöder sig på de lagarna, men de har i praktiken knappt någon betydelse eftersom arbetstidsersättningar och semesterförmåner inom den kommunala sektorn i allmänhet grundar sig på kollektivavtal och därför preskriberas på det sätt som beskrivits ovan.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Förhandlingschef                                     Elina Vartiainen-Hynönen

Bilaga
Tjänste- och arbetskollektivavtal om iakttagande av bestämmelserna i huvudavtalet som undertecknades 13.1.1993