På svenska
Yleiskirje
14/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2007-2009 (TS-07)

Oheisena lähetetään tiedoksi kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2007-2009 (TS-07) allekirjoituspöytäkirja ja sopimuksen muutetut kohdat. TS-07 on voimassa 1.10.2007-31.1.2010. TS-05:n voimassaolo on päättynyt 30.9.2007.

TS-07:n sopijaosapuolten välinen TS-työryhmä jatkaa TS:n kehittämistä ja edistää paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuutta, ottaen huomioon muun ohessa kunnallisen palvelutuotannon rakennemuutokset. TS-työ­ryhmä selvittää sopimuskauden alussa erityisesti TS-palkkausjärjestelmän ja sen palkanosien sekä liitteen 3 toimivuuden ja kehittämistarpeet ottaen huomioon myös palkkausjärjestelmien nykyiset kehityssuunnat. TS-työ­ryhmä selvittää samassa yhteydessä myös TS:n 14 §:n 4 momentin poistamista.

TS-07:n allekirjoituspöytäkirjan 12 §:ssä on määräykset paikallisesta sopimisesta ja paikallisten virka- ja työehtosopimusten voimassaolon jatkumisesta tammikuun 13 päivänä 1993 allekirjoitetun pääsopimuksen irtisanomisesta huolimatta.

Palkankorotukset

Palkankorotukset ja niiden toteuttamisen ajankohdat ilmenevät oheisesta allekirjoituspöytäkirjasta. Allekirjoituspöytäkirjan 3 §:stä ilmenevä 0,5 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä 1.3.2008 käytetään siten, kuin TS-07:n sopijaosapuolet asiasta 15.2.2008 mennessä sopivat ja 0,3 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä 1.5.2009 siten, kuin TS-07:n sopijaosapuolet asiasta 15.12.2008 mennessä sopivat.

Allekirjoituspöytäkirjan 6 §:ssä mainittu 0,4 %:n suuruinen järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi käytetään 1.3.2008 lukien paikallisesti kohdentamalla palkkojen korotuksia koulutetuille naisvaltaisille ryhmille, jotka työskentelevät esimerkiksi pykälässä mainituissa teknisen alan tehtävissä. Allekirjoituspöytäkirjan 6 §:stä ilmenevästä 0,5 %:n suuruisesta paikallisesta järjestelyerästä 1.5.2009 käytetään 0,3 % siten, kuin TS-07:n sopijaosapuolet asiasta 15.12.2008 mennessä sopivat ja 0,2 % siten, kuin allekirjoituspöytäkirjan 6 §:stä ilmenee.

Kustannusvaikutus

TS-07:n mukaiset ja samapalkkaisuuden edistämisestä tehdyn pöytäkirjan mukaiset palkankorotukset nostavat palkka-kustannuksia sopimuskauden aikana keskimäärin 10,3 %. Kustannukset vaihtelevat eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta. Sovitut korotukset nostavat palkkoja vuonna 2008 keskimäärin 4,4 % ja vuonna 2009 keskimäärin 3,1 % edellisen vuoden vuosikeskiarvoon verrattuna.

Eräitä tekstimuutoksia

TS:een on tehty vain vähän tekstimuutoksia. TS:n soveltamisala-pykälän (2 §) 1 momenttiin on lisätty seutuhallinnot. Tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista koskevaan 9 §:n 2 momenttiin on lisätty palkan tarkistamisajankohtaa koskeva määräys sen tilanteen varalta, että työntekijä hakeutuu omasta pyynnöstään vähemmän vaativaan tehtävään tai toisiin tehtäviin siirtämistä on tarjottu lomauttamisen vaihtoehtona. Erillislisää koskevan 14 §:n 1 momenttiin on lisätty 6 kohta, joka koskee kuntaliitoksen tai seutuhallinnon muodostamisen yhteydessä paikallisten palkkausjärjestelmien erilaisuudesta mahdollisesti johtuvaa palkan laskennallista alenemaa.

Kokouspalkkiota koskevan 16 §:n 12 momenttiin on lisätty johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevia ja työaikalain ulkopuolella olevia sekä liukuvaa työaikaa koskeva soveltamisohje. Varsinaiseen palkkaan kuuluvien palkanosien luetteloon (20 §) on lisätty työsuojeluvaltuutetun korvaus. Työnantajan saatavan kuittausoikeutta koskevat 23 §:n määräykset on korvattu viittausmääräyksillä työsopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin. Virantoimituksesta pidättämisen ajalta maksettavaa palkkaa koskevaa 24 §:n määräystä ja sen soveltamisohjetta on tarkennettu.

TS-07:n liitteen 1 (Kunnallisten teattereiden teknisen henkilökunnan säännöllinen työaika ja rasitelisä) 2 §:ään on lisätty mahdollisuus soveltaa keskimääräistä näytäntökausittaista säännöllistä työaikaa.

TS-07:n liitteen 2 (Palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevat erityismääräykset) 1 §:n 1 momentissa olevasta säännöllisten työaikamuotojen luettelosta on poistettu poikkeusluvan mukainen työaika tarpeettomana, koska poikkeusluvan mukainen työaika perustuu työaikalain 14 §:ään eikä TS:een. Kaksivuorotyötä koskevaan saman momentin d kohtaan on lisätty mahdollisuus soveltaa 12 tunnin pituisia päivä- ja yövuoroja.

TS-07:n liitteen 5 (Keskeytymätön kolmivuorotyö) 7 §:n 1 momentin arkipyhäviikkojen työaikajärjestelyjä koskevaa määräystä ja sen soveltamisohjetta on selvennetty ja 12 §:ään on lisätty 4 momentti, johon on siirretty KVTES:n IV luvun 6 §:n 6 momentista vuosiloman kulumista koskevat määräykset vuoden 2005 vuosilomalaista johtuvin muutoksin.

TS-oppaan palkkausluvun (II luvun) toiseksi kappaleeksi on lisätty maininnat palkkausjärjestelmän yleisistä tavoitteista, oikeudenmukaisesta palkasta ja periaatteesta: sama palkka samasta tai vaativuudeltaan samanarvoisesta työstä. TS-opas ei ole virka- tai työehtosopimus eikä TS:n osa.

Tämän yleiskirjeen liitteenä 1 on TS-07:n allekirjoituspöytäkirja ja liitteessä 2 ovat sisällöltään muuttuneet sopimusmääräykset, joiden asialliset muutoskohdat on merkitty reunaviivalla.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Jyrki Hämäläinen

Liitteet (pdf)
1.TS-07:n allekirjoituspöytäkirja
2.TS-07:n tekstimuutokset

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT