Suomeksi
Cirkulär
14/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2007–2009 (TS-07)

Bifogat sänds för kännedom underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2007–2009 (TS-07) och avtalsändringarna. TS-07 är i kraft 1.10.2007–31.1.2010. TS-05 upphörde att gälla 30.9.2007.

Den TS-arbetsgrupp som avtalsparterna i TS-07 tillsatt fortsätter utvecklingen av TS och arbetar för att de lokala lönesystemen skall fungera med beaktande av bl.a. strukturförändringarna i den kommunala serviceproduktionen. I början av avtalsperioden utreder TS-arbetsgruppen särskilt hur väl TS-lönesystemet, systemets lönedelar och bilaga 3 fungerar i praktiken och hur systemet behöver utvecklas med beaktande av aktuella utvecklingslinjer inom olika lönesystem. TS-arbetsgruppen utreder i detta sammanhang också ett eventuellt slopande av TS § 14 mom. 4.

I § 12 i underteckningsprotokollet till TS-07 finns bestämmelser om lokala tjänste- och arbetskollektivavtal och deras giltighet när huvudavtalet som undertecknades 13.1.1993 sägs upp.

Löneförhöjningar

Löneförhöjningarna och tidpunkterna för dem framgår av det bifogade underteckningsprotokollet. Den lokala justeringspotten på 0,5 % som framgår av § 3 i underteckningsprotokollet används 1.3.2008 på det sätt som avtalsparterna inom TS-07 kommer överens om senast 15.2.2008 och den lokala justeringspotten på 0,3 % som används 1.5.2009 fördelas på det sätt som avtalsparterna inom TS-07 kommer överens om senast 15.12.2008.

Justeringspotten på 0,4 % för främjande av likalön som anges i § 6 i underteckningsprotokollet används fr.o.m. 1.3.2008 lokalt genom att löneförhöjningarna riktas till utbildade kvinnodominerade grupper som arbetar till exempel i de uppgifter inom tekniska sektorn som nämns i paragrafen. Av den lokala justeringspott på 0,5 % som anges i § 6 i underteckningsprotokollet används 1.5.2009 0,3 % på det sätt som avtalsparterna inom TS-07 kommer överens om senast 15.12.2008 och 0,2 % på det sätt som framgår av § 6 i underteckningsprotokollet.

Kostnadseffekt

Löneförhöjningarna enligt TS-07 och enligt protokollet för främjande av likalön höjer lönekostnaderna med i genomsnitt 10,3 % under avtalsperioden. Kostnaderna varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen. De avtalade förhöjningarna höjer lönerna med i snitt 4,4 % år 2008 och 3,1 % år 2009 jämfört med årsgenomsnittet föregående år.

Vissa textändringar

Endast få textändringar har gjorts i TS. I § 2 som gäller tillämpningsområdet har regionförvaltningarna lagts till i mom. 1. Till § 9 mom. 2 som gäller justering av den uppgiftsrelaterade lönen har fogats en bestämmelse om tidpunkten för justeringen i det fallet att arbetstagaren på egen begäran söker sig till en mindre krävande uppgift eller omplacering i andra uppgifter har erbjudits arbetstagaren som alternativ till permittering. Till § 14 mom. 1 som gäller separattillägg har fogats en punkt 6 om kompensation för beräknad lönesänkning på grund av eventuella skillnader i lokala lönesystem i samband med kommunsammanslagning eller bildande av regionförvaltning.

Till § 16 mom. 12 som gäller mötesarvoden har fogats en tillämpningsanvisning som gäller personer i ledande eller självständig ställning, personer som inte omfattas av arbetstidslagen och flexibel arbetstid. Till förteckningen (§ 20) över de lönedelar som hör till den ordinarie lönen har fogats ersättning till arbetarskyddsfullmäktig. Bestämmelserna om arbetsgivarens kvittningsrätt i § 23 har ersatts med hänvisningsbestämmelser till arbetsavtalslagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Bestämmelsen om lön under avstängning från tjänsteutövning i § 24 och dess tillämpningsanvisning har preciserats.  

Till § 2 i TS-07 bilaga 1 (Ordinarie arbetstid och turnétillägg för teknisk personal vid kommunala teatrar) har fogats en möjlighet att tillämpa en genomsnittlig ordinarie arbetstid per säsong.

I § 1 mom. 1 i TS-07 bilaga 2 (Särskilda bestämmelser för arbetstidsarrangemang vid brand- och räddningsverk) har i förteckningen över former för ordinarie arbetstid strukits arbetstid enligt tillstånd till undantag. Punkten var onödig, eftersom arbetstid enligt tillstånd till undantag baserar sig på 14 § i arbetstidslagen och inte på TS. I punkt d som gäller tvåskiftsarbete i samma moment har lagts till en möjlighet att tillämpa 12 timmar långa dag- och nattskift.

I TS-07 bilaga 5 (Kontinuerligt treskiftsarbete) har bestämmelsen i § 7 mom. 1 om arbetstidsarrangemang under söckenhelgsveckor och dess tillämpningsanvisning förtydligats och till § 12 har fogats ett mom. 4. Det nya momentet innehåller bestämmelser om hur semesterdagar åtgår enligt AKTA kap. IV § 6 mom. 6 inklusive ändringar till följd av den nya semesterlagen från 2005.

I lönekapitlet (kap. II) i handledningen för TS har lagts till ett andra stycke med information om lönesystemets allmänna mål, rättvis lön och principen om att lönen ska vara samma för samma eller likvärdigt arbete. Handledningen är inte ett kollektivavtal och inte heller en del av TS.

I bilaga 1 till detta cirkulär finns underteckningsprotokollet till TS-07 och i bilaga 2 finns de avtalsbestämmelser som ändrats till innehållet. Ställen med innehållsliga ändringar har markerats med streck i marginalen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                        Markku Jalonen

Förhandlingschef                                  Jyrki Hämäläinen

Bilagor (pdf)
1.Underteckningsprotokollet till TS-07
2.Textändringar i TS-07

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT