På svenska
Yleiskirje
3/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2005-2007

Oheisena lähetetään tiedoksi kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) 2005-2007, joka on voimassa 16.2.2005-30.9.2007. Sopimus on 16.12.2004 allekirjoitetun tulopoliittisen sopimuksen mukainen. Lisäksi noudatetaan 13.11.2002 allekirjoitettua kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä vuosina 2003-2007 koskevaa sopimusta siten kuin TTES:n allekirjoituspöytäkirjan 14 §:ssä on todettu (liite 1).

Palkantarkistukset 1.3.2005 lukien

Palkkoja korotetaan 1.3.2005 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 18 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,9 % sekä 0,6 %:n suuruisella liittoerällä. Korotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 2,7 %. Korotukset toteutetaan siten, että perustuntipalkkoja korotetaan 20-26 senttiä tunnilta. Palkka-asteikkojen ylärajoja on korotettu edellä mainittua enemmän. Työkokemuslisiä korotetaan 1-3 senttiä tunnilta ja henkilökohtaisia lisiä, työolosuhdelisiä sekä suorituspalkkoja keskimäärin 2,7 % (ks. liitteen 1 6-9 §). Paikallista erää ei 1.3.2005 lukien jaeta erikseen, vaan se on käytetty em. korotuksiin.

Perustuntipalkat määräytyvät 1.3.2005 lukien seuraavasti: 

Palkkaryhmä

 

€/t 

Perustuntipalkan
korotus €/t

I

A

10,11-11,26

0,26

 

B

8,96-10,43

0,25

 

C

8,27-9,26

0,24

II

A

8,00-8,60

0,23

 

B

7,86-8,20

0,23

III

 

7,75-7,90

0,22

IV

 

7,13

0,21

O

 

7,36

0,20

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Nuorten alle 18-vuotiaiden palkkoja korotetaan 20 senttiä tunnilta. Nuorten palkat ovat 1.3.2005 lukien 6,57-6,79 euroa tunnissa.

Palkantarkistukset 1.6.2006 lukien

Palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella, 
0,2 %:n suuruisella tasa-arvoerällä ja 0,4 %:n suuruisella liittoerällä. Korotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 2,0 %. Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

Palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteet 2005-2007

Työpaikkojen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja pätevän henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi kuntasektorilla on 13.11.2002 tehty sopimus palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä. Sen mukaan TTES:n soveltamisalalla käytetään paikallisesti järjestelyvaraerä, jonka suuruus on 1.9.2005 lukien 0,8 %, 1.9.2006 lukien 0,4 % ja 1.9.2007 lukien 0,5 % sopimusalan palkkasummasta. Järjestelyvaraerät käytetään perustuntipalkoissa olevien epäkohtien korjaamiseen ja suorituspalkkahinnoittelujen korottamiseen. Paikallista järjestelyvaraerää käytettäessä pyritään erityisesti korjaamaan palkkaryhmien I A ja I B perustuntipalkkoja. Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

Teksteihin tehdyt muutokset ja tarkennukset

Lomauttamista koskevat 3 §:n määräykset on muutettu vastaamaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä selvittelymenettelyn ja lomautusilmoituksen osalta. Ennakkoilmoitusta koskeva määräys on poistettu.

Eläkeiän saavuttamista ja työsuhteen lakkaamista koskeva 5 §:n 2 kohdan määräys on korvattu viittauksella työsopimuslain 1.1.2005 voimaan tulleeseen määräykseen, jonka mukaan työsuhde päättyy ilman irtisanomista sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta, jolleivät työntekijä ja työnantaja sovi työsuhteen jatkamisesta.

Työehtosopimuksen tulkinta- tai soveltamiserimielisyyksien neuvottelumenettelyä koskevat 34 §:n 1-2 ja 4-8 kohdat sekä 35 §:n määräykset on poistettu siltä osin kuin kunnallinen pääsopimus korvaa em. määräykset.

Sairausajan palkkaa koskevaan 27 §:n 2 kohdan määräykseen on lisätty määräys työntekijän oikeudesta palkkaan, mikäli eläke tai määräaikainen kuntoutustuki maksetaan samalta ajalta ja soveltamisohje eläkkeen tai kuntoutusrahan maksamisesta työnantajalle.

Työaikaa keskeytymättömässä kolmivuorotyössä koskevia 6 §:n 3 kohdan ja 14 §:n 5 kohdan määräyksiä on täsmennetty mm. soveltamisohjein ja esimerkein.

Työryhmä

TTES:n määräysten selkeyttämiseksi asetetaan työryhmä, jonka työn on tarkoitus olla valmis 31.5.2006 mennessä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Jyrki Hämäläinen

LIITTEET
1. Allekirjoituspöytäkirja
2. Muuttuneet määräykset 

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi