Suomeksi
Cirkulär
3/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2005-2007

Bifogat sänds det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2005-2007 för kännedom. Kollektivavtalet är i kraft 16.2.2005-30.9.2007. Avtalet följer det inkomstpolitiska avtalet som undertecknades 16.12.2004. Dessutom iakttas löneutvecklingsprogrammet för kommunsektorn 2003-2007, undertecknat 13.11.2002, på det sätt som avtalats i § 14 i underteckningsprotokollet till TIM-AKA (bilaga 1).

Lönejusteringar 1.3.2005

1.3.2005 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum höjs lönerna med en allmän förhöjning på 18 cent per timme, dock minst 1,9 %, och med en branschpott på 0,6 %. Kostnadseffekten är i snitt 2,7 %. Höjningarna genomförs så att grundtimlönerna höjs med 20-26 cent per timme. De övre gränserna i löneskalorna har höjts mer än dessa höjningar. Arbetserfarenhetstilläggen höjs med 1-3 cent per timme och de individuella tilläggen, arbetsmiljötilläggen och prestationslönerna med i snitt 2,7 % (se § 6-9 i bilaga 1). 1.3.2005 fördelas ingen separat lokal pott, utan den har inkluderats i ovan nämnda höjningar.

Från och med 1.3.2005 bestäms grundtimlönerna enligt följande:

Lönegrupp

 

€/timme 

Höjning av grundtimlönen
€/timme

I

A

10,11-11,26

0,26

 

B

8,96-10,43

0,25

 

C

8,27-9,26

0,24

II

A

8,00-8,60

0,23

 

B

7,86-8,20

0,23

III

 

7,75-7,90

0,22

IV

 

7,13

0,21

O

 

7,36

0,20

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den ovan nämnda förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Lönerna för unga arbetstagare (under 18 år) höjs med 20 cent per timme. Deras löner är därmed 6,57-6,79 euro per timme fr.o.m. 1.3.2005.

Lönejusteringar 1.6.2006

1.6.2006 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter höjs lönerna med en allmän förhöjning på 1,4 %, en jämställdhetspott på 0,2 % och en branschpott på 0,4 %. Kostnadseffekten är i snitt 2,0 %. Närmare information om lönejusteringarna ges senare.

Utveckling av lönesystemet 2005-2007

För att garantera arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången på kompetent personal har kommunsektorn 13.11.2002 slutit ett avtal om utveckling av lönesystemet. Enligt löneutvecklingsavtalet används inom TIM-AKA lokala justringspotter på 0,8 % fr.o.m. 1.9.2005, 0,4 % fr.o.m. 1.9.2006 och 0,5 % fr.o.m. 1.9.2007, beräknat på avtalsområdets lönesumma. Justeringspotterna används för att rätta till missförhållanden i grundtimlönerna och för att höja prestationslönesättningen. De lokala justeringspotterna bör i synnerhet användas för att korrigera grundtimlönerna i lönegrupperna I A och I B. Närmare information om lönejusteringarna ges senare.

Ändringar och preciseringar i texten

Bestämmelserna om permittering i § 3 har ändrats så att de motsvarar det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet i fråga om utredningsförfarande och meddelande om permittering. Bestämmelsen om förhandsmeddelande har slopats.

Bestämmelsen i § 5 punkt 2, som gäller avgångsålder och anställningens upphörande, har ersatts med en hänvisning till arbetsavtalslagens nya pensionsbestämmelse, som trädde i kraft 1.1.2005. Enligt den nya bestämmelsen upphör en arbetstagares anställning utan uppsägning och uppsägningstid vid utgången av den kalendermånad då arbetstagaren fyller 68 år, om inte arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om att förlänga anställningsförhållandet.

Punkt 1-2 och 4-8 i § 34, om meningsskiljaktigheter kring tolkning och tillämpning av kollektivavtalet, och bestämmelserna om förhandlingsförfarande i § 35 har slopats till de delar som det kommunala huvudavtalet ersätter dessa bestämmelser.

Till punkt 2 i § 27, som gäller sjuklön, har fogats en bestämmelse om arbetstagarens rätt till lön om pension eller tidsbegränsat rehabiliteringsstöd betalas för samma tid. Till punkten har också fogats ett tillämpningsdirektiv om betalning av pension till arbetsgivaren.

Bestämmelserna om arbetstid i kontinuerligt treskiftsarbete, § 6 punkt 3 och § 14 punkt 5, har kompletterats med bl.a. tillämpningsdirektiv och exempel.

Arbetsgrupp                      

En arbetsgrupp tillsätts för att förtydliga bestämmelserna i TIM-AKA. Gruppens arbete beräknas vara klart senast 31.5.2006.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                    Jyrki Hämäläinen

Bilagor

1. Underteckningsprotokoll
2. Ändrade bestämmelser

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi