På svenska
Yleiskirje
23/02
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2003-2004 (TS-03)

Oheisena lähetetään tiedoksi kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2003-2004 (TS-03) allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset. TS-03 on voimassa 1.2.2003-15.2.2005 ja se on 2.12.2002 allekirjoitetun tulopoliittisen sopimuksen (tupon) mukainen. TS-01:n voimassaolo päättyy 31.1.2003.

Ennen henkilökohtaisen palkan maksamista 1.3.2003 lukien allekirjoituspöytäkirjan 4 §:stä ilmenevästä 0,2 %:n suuruisesta paikallisesta järjestelyvaraerästä kunnassa ja kuntayhtymässä on syytä hyvissä ajoin varmistua siitä, että tehtäväkohtaisen palkan määrittämisen paikallinen järjestelmä tehtäväkuvauksineen ja arviointijärjestelmineen on kunnossa ja tehtäväkohtaisten palkkojen keskinäiset suhteet ovat paikallisen järjestelmän mukaiset ja sen perusteella oikeat. Allekirjoituspöytäkirjan 4 §:stä ilmenevä 0,35 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä onkin käytettävä 1.3.2003 lukien paikallisen palkkausjärjestelmän epäkohtien korjaamiseen. Erää voidaan siten käyttää paitsi tehtäväkohtaisen palkan määrittämisjärjestelmän korjaamiseen myös henkilökohtaisen palkan määrittämiseksi laaditun paikallisen järjestelmän parantamiseen. Mainitun 0,35 %:n suuruisen paikallisen järjestelyvaraerän käyttöä määritettäessä noudatetaan paikallisen yhteisymmärryksen puuttuessa TS-03:n allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n 2 momentin mukaista ns. perälautamallia.

Jollei allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä tarkoitetun, 1.12.2003 lukien käytettävän 0,3 %:n suuruisen järjestelyvaraerän käytöstä päästä paikallisesti yksimielisyyteen, työantaja päättää järjestelyvaraerän käytöstä tehtäväkohtaisiin tai henkilökohtaisiin palkkoihin tai vastaaviin korotuksiin. Tämän järjestelyvaraerän käyttöön ei siten sovelleta ns. perälautamallia, jonka mukaan järjestelyvaraerä maksetaan yleiskorotuksena, jos erän käytöstä ei päästä paikallisesti yksimielisyyteen.

Ammattialalisää koskeva poikkeus poistuu

TS-01:n allekirjoituspöytäkirjan 5 §:stä ilmenevä mahdollisuus maksaa TS:n 13 §:n mukainen ammattialalisä alle 5 %:n tai 9 %:n suuruisena poistuu 1.2.2003 lukien. Tästä ajankohdasta alkaen ammattialalisä on maksettava palveluvuosien edellyttämän suuruisena myös niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka ovat olleet TS-01:n allekirjoituspöytäkirjan 5 §:ssä tarkoitetun ammattialalisää koskevien määräysten soveltamiskiellon piirissä. Mainittu 28.2.2002 saakka noudatettavana ollut soveltamiskielto on koskenut viranhaltijaa ja työntekijää, joka on TS-95:n palkkausmääräysten voimaantulopäivään asti saanut vähintään TS:n 13 §:ssä tarkoitetun suuruista ammattitaitolisää (palvelulisää).

Eräitä tekstimuutoksia

TS:n määräyksiä on selvennetty ottamalla sopimustekstiin ja sen soveltamisohjeisiin keskeinen osa soveltamisohjeena olleen liitteen 1 määräyksistä. Nykyinen liite 1 onkin poistettu TS-03:sta. Myös TS-01:n yhteydessä oleva, sopimuksen taustana olevaa ajattelua selvittävä TS-palkkafilosofia poistuu sopimuksesta pitkään soveltajaa palvelleena. Liitteen jäljelle jääneet osat ja palkkafilosofia ovat pohjana TS-03:n yhteyteen otettavalle TS-oppaalle, joka tehdään mahdollisimman pian. Opas on soveltajan apuna, mutta se ei ole virka- eikä työehtosopimus eikä TS-03:n osa.

Varsinaiset tekstimuutokset käyvät ilmi tämän yleiskirjeen liitteestä.

Paikallisen sopimisen mahdollisuus on ulotettu KVTES:n tapaan myös vuosilomien antamiseen siirrettäessä laitos tai toimintayksikkö kunnan tai kuntayhtymän ylläpidettäväksi (TS-03:n I luvun 5 §:n 2 momentti).

Tehtäväkohtaista palkkaa määritettäessä pitää TS-03:n 9 §:n 1 momentin perusteella ottaa huomioon kaikki sellaiset henkilön hoidettaviin kuuluvat tehtävät, joiden huomioon ottamista paikallinen järjestelmä edellyttää. TS:n 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeesta onkin poistettu kohta, jossa on selostettu muun ohessa kaupanvahvistajan tehtävän huomioon ottamista tehtäväkohtaista palkkaa korottavana seikkana. Tämä korottava vaikutus on kuitenkin turvattu määräyksen soveltamispiirissä 31.1.2003 oleville. Mainitun ajankohdan jälkeen palvelukseen tuleviin sovelletaan TS-03:n 9 §:n 1 momenttia sellaisenaan.

TS:n 9 §:n 2 momentin soveltamisohjeesta on selvyyden vuoksi poistettu kohta, joka koskee omien työtehtävien ohella hoidettavien tehtävien ottamista huomioon tehtäväkohtaista palkkaa määritettäessä. Tehtävien olennaista muutosta koskevaan mainitun momentin soveltamisohjeeseen on lisätty vastuualueen olennainen kasvu tehtävien vaativuuden olennaiseen lisääntymiseen ja siten tehtäväkohtaisen palkan uudelleenmäärittämiseen vaikuttavana muutoksena.

Työvoiman markkinatilanteesta johtuvaa harkinnanvaraista erillislisää koskevaa TS:n 14 §:n 1 momenttiin on lisätty maininta mahdollisuudesta maksaa erillislisää myös niille, joiden palvelussuhteen halutaan jatkuvan.

TS-03:n 14 §:n 1 momenttiin on otettu uusi kohta, joka koskee liikkeen luovutustilanteissa muodostuvaa erillislisää. Tällainen luovutuksen saajan palkkausjärjestelmän mukaisen palkkauksen ylittävä palkka pienenee ja poistuu tehtäväkohtaisen palkan noustessa tehtävien muuttuessa.

Tulospalkkion kannustavan käytön edistämiseksi TS:n 15 §:n 2 momentista on poistettu henkilöstölle jaettavaa hyötyä koskeva prosenttirajoitus (10-40 % hyödystä), joka on jo aiemmin poistettu KVTES:sta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jyrki Hämäläinen

 

Liitteet

  1. Allekirjoituspöytäkirja 
  2. TS-03:n varsinaiset tekstimuutokset