Suomeksi
Cirkulär
23/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2003-2004 (TS-03)

Detta utskick innehåller underteckningsprotokollet till och ändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2003–2004 (TS-03). TS-03 gäller 1.2.2003–15.2.2005 och det följer det inkomstpolitiska avtalet (inpo) undertecknat 2.12.2002. TS-01 upphör att gälla 31.1.2003.

Innan den individuella lönen betalas ut 1.3.2003 av den 0,2 procent stora justeringspott som framgår av § 4 i underteckningsprotokollet är det skäl för kommunerna och samkommunerna att i god tid försäkra sig om att det lokala systemet för bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen jämte uppgiftsbeskrivningar och värderingssystem är i sin ordning och att de inbördes förhållandena mellan de uppgiftsrelaterade lönerna följer det lokala systemet och därigenom är riktiga. Den lokal justeringspott på 0,35 % från och med 1.3.2003 som framgår av § 4 i underteckningsprotokollet skall användas just för att rätta till lokala missförhållanden i lönesystemet. Potten kan alltså användas förutom för korrigering av systemet för bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen också för förbättring av det lokala systemet för bestämning av den individuella lönen. När man bestämmer användningen av den 0,35 procent stora lokala justeringspotten, iakttas, ifall lokalt samförstånd inte uppnås, den s.k. stoppbrädesmodellen enligt § 4 mom. 2 i underteckningsprotokollet till TS-03.

Om man inte når enighet lokalt om den justeringspott på 0,3 procent 1.12.2003 som avses i § 4 i underteckningsprotokollet, beslutar arbetsgivaren om hur den används för uppgiftsrelaterade eller individuella löner eller motsvarande höjningar. Sålunda tillämpas för denna justeringspott inte den s.k. stoppbrädsmodellen, enligt vilken justeringspotten används som en allmän förhöjning om man inte lokalt når enighet om användningen av potten.

Undantaget för branschtillägget upphör

Den möjlighet som § 5 i underteckningsprotokollet till TS-01 ger att betala ett branschtillägg enligt TS § 13 som är lägre än 5 eller 9 % slopas 1.2.2003. Från denna tidpunkt skall branschtillägget betalas enligt den storlek anställningsåren förutsätter även till de tjänsteinnehavare och arbetstagare som har omfattats av förbudet att tillämpa bestämmelserna om branschtillägg enligt underteckningsprotokollet i TS-01. Detta tillämpningsförbud, som skulle iakttas fram till 28.2.2002, har gällt tjänsteinnehavare och arbetstagare som fram till den dag lönebestämmelserna i TS-95 trädde i kraft fick ett minst så stort branschtillägg som avses i § 13 i TS (tjänstetillägg).

Vissa textändringar

TS-bestämmelserna har förtydligats genom att de centrala delarna av det tillämpningsdirektiv som tidigare ingått som bilaga 1 har tagits in i avtalstexten och tillämpningsdirektiven. Den nuvarande bilaga 1 har också slopats i TS-03. Även lönefilosofin för TS-01, som klargjort principerna bakom avtalet, slopas efter att den länge tjänat som vägledare i tillämpningen. De delar som kvarstår av bilagan och lönefilosofin utgör grunden för Handledning för TS, som skall stödja TS-03. Handledningen görs snarast möjligt. TS-handledningen är en hjälp för användarna av avtalet, med den är inte ett tjänste- eller arbetskollektivavtal och inte heller en del av TS-03.

De egentliga textändringarna framgår av bilagan till detta cirkulär.

Möjligheten till lokala avtal har, liksom i AKTA, utsträckts också till beviljande av semester då en inrättning eller en verksamhetsenhet överförs till en kommun eller samkommun (Kap. I § 5 mom. 2 i TS-03).

När den uppgiftsrelaterade lönen bestäms bör man på grundval av § 9 mom. 1 i TS-03 beakta alla sådana uppgifter som personen skall sköta och som det lokala systemet förutsätter att skall beaktas. I tillämpningsdirektivet till § 9 mom. 1 i TS har den punkt slopats som bland annat angett att uppgiften som köpvittne skall vara en faktor som höjer den uppgiftsrelaterade lönen. Denna höjande effekt är dock garanterad för dem som 31.1.2003 omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelsen. Efter detta datum tillämpas § 9 mom. 1 i TS-03 som sådant på dem som nyanställs.

I tillämpningsdirektivet till § 9 mom. 2 i TS har för klarhetens skull slopats den punkt som anger att sådana uppgifter som skall skötas vid sidan av de egna arbetsuppgifterna också skall beaktas när den uppgiftsrelaterade lönen bestäms. I tillämpningsdirektivet för detta moment om väsentlig ändring av uppgifterna har lagts till att en väsentlig ökning av ansvarsområdet som också innebär en väsentlig ökning av uppgifternas svårighetsgrad är en ändring som föranleder ombestämning av den uppgiftsrelaterade lönen.

Till TS § 14 mom. 1, som gäller det prövningsbaserade separattillägg som ges på grund av arbetskraftens marknadssituation, har fogats en möjlighet att betala separattillägg även i syfte att behålla en anställd.

Till § 14 mom. 1 i TS-03 har fogats en ny punkt om separattillägg vid situationer som gäller överlåtelse av rörelse. En sådan lön, som betalas som kompensation när lönen överstiger mottagarens lönesystem, minskar och upphör när uppgifterna ändras och den uppgiftsbaserade lönen stiger.

För att sporra till användning av resultatarvoden har från TS § 15 mom. 2 slopats procentbegränsningen (10–40 procent) i den nytta som får delas ut åt personalen. Gränsen har redan tidigare slopats i AKTA.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                            Jyrki Hämäläinen

Bilagor

  1. Underteckningsprotokoll
  2. Egentliga ändringa i TS-03