På svenska
Yleiskirje
14/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Uuden työsopimuslain siirtymäsäännös ja kunnallisten työehtosopimusten uudesta työsopimuslaista poikkeavat määräykset

Kuluvan vuoden kesäkuun alusta voimaan tulevan työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n siirtymäsäännöksen mukaan työsuhteissa, joissa työnantajan on noudatettava tai hän saa noudattaa joko työehtosopimuslain tai tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen työsopimuslain 17 §:n 1 ja 2 momenttien nojalla ennen tämän lain voimaantuloa tehtyä työehtosopimusta, hän saa soveltaa sen tästä laista poikkeavia määräyksiä työehtosopimuksen voimassaolon päättymiseen saakka, ellei työehtosopimusta muuteta sitä ennen.

Kuten Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 11/2001 on todettu, kunnalliset työehtosopimukset tulivat voimaan 1.2.2001 ja siis ennen uuden työsopimuslain voimaantuloa 1.6.2001. Näin ollen työehtosopimusten määräyksiä, vaikka ne poikkeaisivat uuden työsopimuslain säännöksistä, saadaan noudattaa 31.1.2003 asti

Uuden työsopimuslain 1 luvun 5 §:ssä on säädetty mm., että jos on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättöminä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena. Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES 2001–2002) on työsopimuslain 1 luvun 5 §:stä poiketen määritelty työsuhteen yhdenjaksoisuus. KVTES II luvun 1 § 1 momentin soveltamisohjeen mukaan palvelussuhde so. myös työsuhde on yhdenjaksoinen, kun palvelussuhteiden väliin ei jää yhtään välipäivää. Tätä yhdenjaksoisuuden määritelmää noudatetaan paitsi palkkausmääräyksissä niin myös muita KVTES:n määräyksiä sovellettaessa esim. sairausloma-ajan palkan ja äitiysvapaan palkallisuuden ns. karenssiaikoja laskettaessa (KVTES V luku 2 § 2 mom. ja 10 § 1 mom.) sekä vuosiloman pituutta koskevissa määräyksissä, joissa vaaditaan yhdenjaksoista palvelussuhdetta. Yhdenjaksoinen palvelussuhde vaikuttaa myös irtisanomisajan pituuteen. Pääsääntöisesti myös muissa kunnallisen alan valtakunnallisissa työehtosopimuksissa on noudatettu KVTES:a vastaavaa työsuhteen yhdenjaksoisuuden määrittelyä. Uuden työsopimuslain 1 luvun 5 §:n säännöksiä ei siis noudateta sovellettaessa valtakunnallisten kunnallisten työehtosopimusten määräyksiä voimassa olevana sopimuskautena (1.2.2001–31.1.2003).

Kunnallisissa työehtosopimuksissa on muitakin uuden työsopimuslain säännöksistä poikkeavia määräyksiä. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 11/2001 on mm. todettu, että uuden työsopimuslain 5 luvun 3 ja 4 §:n säännösten sijasta kuntasektorilla noudatetaan edelleen työehtosopimusten määräyksiä lomautuksen ennakkoilmoituksesta, selvittelymenettelystä, työvoiman vähentämisjärjestyksestä ja lomautusilmoitusajasta (KVTES VIII luku 2 § ja TTES 3 §). Samoin työsopimuslain työsopimuksen päättämismenettelyyn kuuluvaa selvitysvelvollisuutta koskevan säännöksen sijasta noudatetaan kunnallisten työehtosopimusten selvittelymenettelyä koskevia määräyksiä (KVTES IX luku 3 §, TTES 4 § 3. kohta).

Kunnallinen työmarkkinalaitos on neuvotellut pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa työsopimuslain siirtymäsäännöksen vaikutuksesta kunnallisten työehtosopimusten soveltamiseen. Neuvotteluissa on todettu, että sopijaosapuolet ovat yhtä mieltä siirtymäsäännöksen vaikutuksesta.

Sopijaosapuolet selvittävät kuluvan sopimuskauden aikana uuden työsopimuslain mahdollisesti aiheuttamat muutostarpeet seuraavia kunnallisia työehtosopimuksia silmällä pitäen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                     Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                     Heikki Saipio