Suomeksi
Cirkulär
14/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Övergångsbestämmelse i den nya arbetsavtalslagen och kommunala kollektivavtalsbestämmelser som avviker från lagen

Enligt övergångsbestämmelsen i 14 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) som träder i kraft i början av juni i år får arbetsgivaren i sådana anställningsförhållanden där han skall eller får iaktta ett kollektivavtal som före denna lags ikraftträdande ingåtts antingen med stöd av lagen om kollektivavtal eller med stöd av 17 § mom. 1 och 2 arbetsavtalslagen, tillämpa sådana bestämmelser i kollektivavtalet som avviker från denna lag tills kollektivavtalet upphör att gälla, om inte kollektivavtalet ändras före det.

Som redan konstaterades i Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 11/2001 trädde de kommunala kollektivavtalen i kraft 1.2.2001, alltså före arbetsavtalslagens ikraftträdande 1.6.2001. Kollektivavtalsbestämmelserna får alltså tillämpas t.o.m. 31.1.2003, även om de skulle avvika från bestämmelserna i arbetsavtalslagen.

I 1 kap. 5 § i den nya arbetsavtalslagen föreskrivs bl.a. att om flera arbetsavtal efter varandra har ingåtts för viss tid utan avbrott eller endast med korta avbrott, anses anställningsförhållandet ha fortgått utan avbrott när anställningsförmånerna bestäms. I det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA 2001–2002) finns det från 1 kap. 5 § arbetsavtalslagen avvikande bestämmelser om kontinuiteten i anställningsförhållandet. Enligt tillämpningsdirektivet till kap II § 1 mom. 1 i AKTA anses ett anställningsförhållande inte ha avbrutits, om det inte uppstår en enda mellandag mellan anställningsförhållandena. Denna definition på att ett anställningsförhållande inte avbrutits iakttas förutom för lönebestämmelserna även när andra AKTA-bestämmelser tillämpas t.ex. när karenstider för sjuklön och lön under moderskapsledighet (AKTA kap. V § 2 mom. 2 och § 10 mom. 1) skall räknas ut och för de bestämmelser som gäller längden på semestern, där anställningsförhållanden utan avbrott är en förutsättning. Kontinuiteten i anställningsförhållandet inverkar också på uppsägningstiden. I allmänhet har också i de andra riksomfattande kommunala kollektivavtalen iakttagits motsvarande definition på icke avbrutna anställningsförhållanden. Den nya arbetsavtalslagens 1 kap. 5 § iakttas således inte vid tillämpningen av riksomfattande kommunala kollektivavtal under den gällande avtalsperioden (1.2.2001–31.1.2003).

I de kommunala kollektivavtalen finns också andra från den nya arbetsavtalslagen avvikande bestämmelser. I Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 11/2001 konstaterades bl.a. att i stället för bestämmelserna i 5 kap. 3 och 4 § i den nya arbetsavtalslagen iakttas alltjämt kollektivavtalens bestämmelser om meddelande, utredningsförfarande och ordningsföljd vid reducering av arbetskraften vid permitteringar och om tiden för meddelande om permittering (AKTA kap. VIII § 2 och TIM-AKA § 3). Likaså iakttas i stället för den bestämmelse som gäller utredningsskyldigheten när ett arbetsavtal upphör bestämmelserna om utredningsförfarande i de kommunala kollektivavtalen (AKTA kap IX § 3 och TIM-AKA § 4 punkt 3).

Kommunala arbetsmarknadsverket har förhandlat med representanter för huvudavtalsorganisationerna om vilken inverkan arbetsavtalslagens övergångsbestämmelse har för tillämpningen av de kommunala kollektivavtalen. Vid förhandlingarna har man kommit fram till att avtalsparterna är ense om övergångsbestämmelsens inverkan.

Med tanke på följande kommunala kollektivavtal utreder avtalsparterna under avtalsperioden vilka ändringsbehov den nya arbetsavtalslagen eventuellt för med sig.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör     Jouni Ekuri

Förhandlingschef                Heikki Saipio