På svenska
Uutinen

Potilasturvallisuuslaki selkeyttää suojelutyöstä sopimista

Niin kutsuttu potilasturvallisuuslaki, eli laki välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana, on tullut voimaan. Lain tarkoituksena ei ole estää työtaisteluita, vaan asiakkaiden ja potilaiden hengen ja terveyden vakava vaarantuminen työtaistelun takia. KT on pitänyt tärkeänä, että riittävästä suojelutyöstä sovitaan yhdessä.

Kuvassa ensihoitajat ovat ambulanssin vieressä.


Eduskunta hyväksyi maanantaina 19.9.2022 esityksen laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana. Tasavallan presidentti on hyväksynyt lain, ja se tulee voimaan tänään 20.9.2022. 

Potilasturvallisuuslakia sovelletaan välttämättömään terveydenhuoltoon sekä kotihoitoon. Näihin kuuluva hoito ja hoiva määritellään tarkemmin laissa. Potilasturvallisuuslaki koskee sekä työntekijöitä että viranhaltijoita.

Laissa säädettyjä keinoja saa käyttää vain silloin, kun muut keinot eivät riitä asiakkaiden ja potilaiden hengen ja terveyden turvaamiseen. Lähtökohtana on, että työnantajan on ennen lakiin vetoamista  selvitettävä mahdollisuudet järjestää toimintaa muilla tavoin, kuten siirtämällä asiakkaita ja potilaita, hyödyntämällä ostopalveluita tai käyttämällä työntekijöiden vapaaehtoisuuteen perustuvien järjestelyitä.

Lakia ei saa käyttää työtaisteluiden murtamiseen eikä työvoimapulasta aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseen.

KT on pitänyt lain säätämistä välttämättömänä ihmishenkien suojelemiseksi. 

Suojelutyöstä on neuvoteltava ennen työnseisauksen tai lakon aloittamista

Potilasturvalaissa säädetään, että työntekijäjärjestöjen on neuvoteltava työnantajan kanssa riittävästä suojelutyöstä ennen lakon tai joukkoirtisanoutumisten aloittamista. Ne eivät saa aloittaa työnseisausta tai joukkoirtisanoutumista, ennen kuin neuvottelut on käyty.

Työntekijäjärjestöllä on velvollisuus huolehtia yhteistyössä kunnan tai kuntayhtymän kanssa siitä, että työnseisauksesta tai joukkoirtisanoutumisista huolimatta työnantajan käyttöön jää sen verran tehtäviin soveltuvaa henkilöstöä, että välttämätön terveydenhuolto ja kotihoito voidaan järjestää työtaistelun aikana.

Aluehallintovirasto voi siirtää tai keskeyttää työtaistelun

Lain mukaan aluehallintovirasto voi siirtää työtaistelun alkamista tai keskeyttää sen määräajaksi sakon uhalla, jos se arvioi, että työtaistelu vaarantaa vakavasti asiakkaiden tai potilaiden henkeä tai terveyttä. 

Lisäksi laissa säädetään asiakas- ja potilasturvatyöstä, työtehtävien ja työskentelypaikan muuttamisesta sekä työaika- ja vuosilomasäännöksistä poikkeamisesta. Asiakas- ja potilasturvatyöhön määrääminen edellyttää aina aluehallintoviraston päätöstä.

KT on pitänyt tärkeänä, että viranomaisilla on käytössään riittävän laaja keinovalikoima huolehtia potilasturvallisuudesta työtaisteluissa.

KT:n pitkäaikaisena tavoitteena on, että Suomeen saadaan pysyvä lainsäädäntö, jolla työtaisteluja voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Nyt säädetty laki on kuitenkin määräaikainen ja voimassa 31.1.2023 asti.

Muualla verkossa