Suomeksi
Nyhet

Patientsäkerhetslagen förtydligar överenskommelser om skyddsarbete

Den så kallade patientsäkerhetslagen, dvs. lagen om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt, har trätt i kraft. Syftet med lagen är inte att förhindra arbetskonflikter, utan att förhindra att klienters och patienters liv och hälsa allvarligt äventyras på grund av en arbetskonflikt. KT har ansett det vara viktigt att man enas om tillräckligt skyddsarbete.

Kuvassa ensihoitajat ovat ambulanssin vieressä.

Riksdagen godkände måndagen den 19 september 2022 propositionen om en lag om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt. Republikens president stadfäste lagen, och den trädde i kraft den 20 september 2022.

Patientsäkerhetslagen tillämpas på nödvändig hälso- och sjukvård samt hemvård. Vilken vård och omsorg som betraktas som nödvändig definieras närmare i lagen. Patientsäkerhetslagen gäller både arbetstagare och tjänsteinnehavare.

De medel som anges i lagen får tillämpas endast om andra medel inte räcker till för att trygga klienters och patienters liv och hälsa. I första hand ska arbetsgivaren, innan den åberopar lagen, utreda möjligheterna att omorganisera verksamheten, till exempel flytta klienter och patienter, utnyttja köpta tjänster eller använda arrangemang som baserar sig på frivillighet från de anställdas sida.

Lagen får inte användas för att bryta arbetskonflikter eller för att lösa problem som beror på brist på arbetskraft.

KT har ansett lagen vara nödvändig för att skydda människoliv.

Förhandlingar om skyddsarbetet ska föras innan arbetsinställelsen eller strejken inleds

I patientsäkerhetslagen föreskrivs att arbetstagarorganisationerna ska förhandla med arbetsgivaren om vad som är tillräckligt skyddsarbete innan en strejk eller massuppsägning inleds. Arbetstagarorganisationerna får inte inleda en arbetsinställelse eller massuppsägning förrän förhandlingarna har förts.

Arbetstagarorganisationerna är skyldiga att i samarbete med kommunen eller samkommunen se till att arbetsgivaren trots arbetsinställelsen eller massuppsägningen har tillgång till en sådan mängd för uppgifterna lämplig personal att arbetsgivaren kan säkerställa nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under arbetskonflikten.

Regionförvaltningsverket kan flytta eller avbryta en arbetskonflikt

Regionförvaltningsverket kan vid vite skjuta upp eller avbryta en arbetskonflikt för viss tid om verket bedömer att arbetskonflikten allvarligt äventyrar klienters eller patienters liv eller hälsa.

Lagen innehåller också bestämmelser om klient- och patientsäkerhetsarbete, om ändring av arbetsuppgifter och arbetsplats samt om avvikelse från bestämmelserna om arbetstid och semester. Ett förordnande till klient- och patientsäkerhetsarbete kräver alltid ett beslut av regionförvaltningsverket.

KT har ansett det vara viktigt att myndigheterna har tillgång till ett tillräckligt brett urval av medel för att sörja för patientsäkerheten vid arbetskonflikter.

KT:s långsiktiga mål är att Finland får en permanent lagstiftning som ger möjlighet att begränsa arbetskonflikter som hotar liv och hälsa. Den lag som nu stiftats är dock temporär och gäller till 31.1.2023.

Mer på webben