På svenska
Uutinen

Sosiaaliturvan uudistamisen tarpeet linjattu

Sosiaaliturvan uudistamista pohtinut Toimi-hanke on linjannut tulevan sosiaaliturvauudistuksen perusteet ja tavoitteet.

jalankulkijat kiiruhtavat suojatiellä. Kuva: Pixhill.

Parlamentaarinen seurantaryhmä oli yhtä mieltä sosiaaliturvan uudistamisen tarpeesta ja perusteista. Se ei kuitenkaan aseta tavoitteita tärkeysjärjestykseen eikä ota poliittisesti kantaa niiden toteuttamiseen.

Perusturvan ja toimeliaisuuden hankkeen (Toimi) tehtävänä on ollut tukea poliittisia toimijoita ja puolueita sosiaaliturvan uudistamista koskevien näkemysten muodostamisessa. Reilun vuoden ajan parlamentaarisesti toiminut seurantaryhmä tarjoaa aineksia seuraavan hallituskauden päätöksentekoon.

Hankkeessa on tarkasteltu sosiaaliturvan uudistamisen tarpeita ihmisten elämäntilanteiden ja hyvinvoinnin kautta. Painetta tulee monelta taholta. Esimerkiksi sosiaaliturvan palvelut ja etuudet ovat ajan oloon kehittyneet erilleen ja ikärakenne painaa sosiaaliturvan kestävyyttä. Järjestelmän joustavuutta koettelevat myös työn ja teknologian muutokset sekä ihmisten yhä enemmän vaihtelevat elämäntilanteet ja tulon hankkimisen tavat.

Uudistuksen tavoitteet viidessä pilarissa

Hanke on koonnut sosiaaliturvauudistuksen tavoitteet viiteen peruspilariin, joiden varaan uudistus olisi hyvä vaiheittain toteuttaa.

Sosiaaliturvan tulee vastata perustuslain mukaisesta huolen pitämisen velvoitteesta, mutta myös vastata ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden tarpeisiin sekä tukea työllisyyttä, aktiivisuutta ja elinikäistä oppimista.

Sosiaaliturvaan kuuluvien palveluiden ja etuuksien tulee nivoutua paremmin yhteen. Lisäksi sosiaaliturva tukee yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa, joka on sopusoinnussa julkisen talouden kanssa.

Ryhmä myös katsoo, että sosiaaliturvan tulee olla nykyistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi.

Sosiaaliturvan oltava toimiva kokonaisuus

Ryhmä korostaa tarvetta saada osaaminen, työllistyminen, toimeentulo ja asuminen toimivaksi kokonaisuudeksi niin ihmisen elämässä kuin yhteiskunnan rakenteissa. Sosiaaliturvan on vastattava myönteisemmin vaihtuvien elämäntilanteiden sekä muuttuvan työn ja osaamisen vaateisiin. Ihmisten tulee voida ennakoida tulojaan myös muutostilanteissa.

Poliittisen päätöksenteon tueksi ryhmä on hahmotellut sosiaaliturvan perusvalintoja erilaisia painotuksia kuvaavilla, yksinkertaistetuilla aihioilla. Hanke ei esitä tai suosita tiettyjä ratkaisuja, vaan vain kuvaa arvoihin perustuvia suuntia ja linjauksia, joista poliittiset toimijat päättäjät.

Hankkeen seurantaryhmä ei myöskään ole pyrkinyt asettamaan aihioita järjestykseen paremmuuden mukaan eikä ota kantaa niiden käytettävyyteen jatkovalmistelussa. Ne kuitenkin tarjoavat mahdollisuuden arvioida alustavasti, minkä suuntaisia vaikutuksia erilaisilla perusvalinnoilla on.

Muualla verkossa