På svenska
Uutinen

Uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä voimaan – sijaiskäytännöt kiristyvät

Sosiaalihuollon keskeisiä ammattiryhmiä koskeva sääntely uudistuu, kun laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä tuli voimaan 1.3.2016. Siinä säädetään keskeisten sosiaalihuollon ammattien laillistamisesta, rekisteröinnistä ja valvonnasta. Uuden lain määräykset kiristävät mm. sijaisten kelpoisuusehtoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää vastedes sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä terveydenhuollon ammattihenkilörekisterin ohella. Sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen on rajattu keskeisiin sosiaalihuollon ammattiryhmiin, joita ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi.

Siirtymäsäännöksillä turvataan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön asema uuden lain voimaan tullessa. Henkilö voi hakea ammatinharjoittamisoikeutta tai nimikesuojaa, mikäli hän täyttää aiemman lain vaatimukset kelpoisuusehdoista. 

Sosiaalihuollon ammattirekisteriin merkitään muun muassa henkilötiedot, tutkintotiedot ja tiedot ammatinharjoittamisoikeudesta. Työnantajat ja sosiaalihuollon asiakkaat voivat tarkistaa rekisterin julkisesta palvelusta olennaisimmat tiedot rekisteröidyistä ammattihenkilöistä.

Sijaismääräykset haasteellisia käytännön näkökulmasta

Kuntien näkökulmasta etenkin sijaisia koskevat kelpoisuusehdot ovat ongelmallisia. Järkevää olisi, jos sijaisena voisi toimia koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella soveltuva henkilö, jolla on riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Jatkossa kuitenkin sosiaalityöntekijän sijaisena voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksyttävästi sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun.

Sosiaalityöntekijöistä 95 % on naisia ja heillä on runsaasti perhevapaita, mutta sijaiseksi kelpaa vain opintojensa loppuvaiheessa oleva yliopisto-opiskelija. Esimerkiksi sosionomit, jotka ovat tähän asti hoitaneet näitä sijaisuuksia menestyksekkäästi, eivät voi jatkossa näin tehdä.

Muualla verkossa