Suomeksi
Nyhet

Välfärdssektorn får allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal

KT och huvudavtalsorganisationerna har godkänt förhandlingsresultatet om ett allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för välfärdssektorn 2023–2025. Förhandlingsresultatet godkändes av KT:s välfärdsområdessektion och avtalsparterna den 7 mars.

Toimistossa tehdään töitä tietokoneella.  Kuva: Eeva Anundi.

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA) tillämpas från och med den 1 mars. Det är ett av de tre kollektivavtal som tillämpas i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. De andra avtalen är tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare 2022–2025 (LÄKTA) och arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal 2022–2025 (SH-avtalet). VÄLKA:s avtalsperiod löper ut samtidigt som de andra avtalen inom välfärdssektorn, dvs. den 30 april 2025.

VÄLKA innehåller bestämmelser om allmänna anställningsvillkor som tillämpas på alla som arbetar inom välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. Hit hör bland annat bestämmelserna om semester, arbets- och tjänstledigheter samt familjeledigheter. VÄLKA innehåller också bestämmelser om förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar.

VÄLKA är inte enbart ett allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för välfärdssektorn utan avtalet fastställer även anställningsvillkoren för cirka 25 500 löntagare. Över 1 800 yrkesbeteckningar finns företrädda inom ramen för avtalet. De största yrkesgrupperna är brand- och räddningspersonal, personal i kontors- och förvaltningsuppgifter samt kostservicepersonal. Avtalet innehåller en separat bilaga för teknisk personal, såsom brand- och räddningspersonal.

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för välfärdssektorn (VÄLKA)

  • Avtalsperioden är 1.3.2023–30.4.2025.   
  • Avtalet omfattar omkring 25 500 anställda.
  • Den genomsnittliga totallönen är 3 380 euro i månaden.
  • Av dem som omfattas av avtalet är 56 procent kvinnor.
  • Medelåldern bland löntagarna är 46,5 år. Medelåldern bland kvinnorna är 47,7 och bland männen 44,9 år.
  • Totalt 43 procent har en utbildning på andra stadiet medan 34 procent har en utbildning på lägre eller högre högskolenivå.
  • Den vanligaste examen är räddarexamen (brandman). De nästa vanligaste examina är merkonom- och tradenomexamen.

De vanligaste yrkesbeteckningarna inom VÄLKA

 

Antal

Brandman

2 551

Byråsekreterare

1 750

Vaktmestare

566

Servicesekreterare

543

Logistikarbetare

474

Kosthållsarbetare

439

Brandförman

418

Överbrandman

412

Textbehandlare

408

Projektchef

312

Planerarw

300

Brandmästare

291