Suomeksi
Pressmeddelande

Begränsning av arbetskonflikter har starkt stöd bland medborgarna

En överväldigande majoritet av medborgarna anser att strejker utan garantier för skyddsarbete inte får riktas mot vård som är kritisk för patienterna. Merparten kan tänka sig en begränsning av strejker genom lag. Taloustutkimus utredde medborgarnas åsikter på begäran av KT.

Elvytykseen tarvittavia laitteita. Kuva: TimCooper /Unsplash.

Över 80 procent av medborgarna anser att strejker inte får riktas mot vård som är kritisk för patienterna, såsom intensivvård, hjärtövervakning och hemvård för äldre, utan att skyddsarbete garanteras. Detta framgår av en enkät som Taloustutkimus genomfört bland över tusen finländare på begäran av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

I enkäten var påståendet formulerat på följande sätt: Strejker utan garantier för skyddsarbete får inte riktas mot den vård som är mest kritisk för patienternas liv och hälsa, såsom intensivvård, hjärtövervakning och hemvård för äldre.

Totalt 60 procent av medborgarna instämde helt med påståendet och 22 procent instämde delvis. Endast 16 procent var helt eller delvis av annan åsikt. 3 procent kunde inte uttala sig.

Det framkom inga stora skillnader mellan kvinnor och män. Bland kvinnorna var det lite fler (84 %) som stödde påståendet än bland männen (80 %). Jämför man de olika åldersgrupperna var det bland de äldsta, dvs. 65–79-åringarna, som påståendet oftast fick stöd (92 %).

Om man ser till partitillhörighet understöddes påståendet mest av personer som stöder kristdemokraterna (94 %), centern (93 %) och samlingspartiet (92 %). Men även bland de grönas anhängare stödde 79 procent helt eller delvis detta påstående, bland socialdemokraternas anhängare 74 procent och bland vänsterförbundets anhängare 58 procent.

Över 70 procent skulle begränsa strejker genom lag

Totalt 74 procent av medborgarna är beredda att trygga medborgarnas liv och hälsa genom lag, om en fackorganisation vägrar att utföra skyddsarbete vid strejk.
I enkäten var påståendet formulerat på följande sätt: Tillhandahållandet av skyddsarbete för att trygga medborgarnas liv och hälsa ska grunda sig på lag, om en fackorganisation vägrar att utföra skyddsarbete vid strejker.

Enkätdeltagarna tillfrågades också om de anser att en fackorganisation är etiskt och moraliskt berättigad att vägra utföra skyddsarbete på en intensivvårdsavdelning under strejker.

Påståendet var formulerat så här: En fackorganisation är etiskt och moraliskt berättigad att vägra utföra skyddsarbete på intensivvårdsavdelningar under strejker.

De flesta, dvs. 70 procent, ansåg att det inte finns något berättigande för vägran att utföra skyddsarbete. Endast 16 procent ansåg att det finns etiska och moraliska grunder för att vägra utföra skyddsarbete.

Resultaten av enkäten kan tolkas som ett starkt stöd för patientsäkerhetslagen, som för närvarande bereds av Social- och hälsovårdsministeriet. Som arbetsgivarföreträdare för kommunerna och välfärdsområdena har KT understött stiftandet av en patientsäkerhetslag för att patienternas liv och hälsa ska tryggas också under strejker.

Så här genomfördes enkäten:

  • Taloustutkimus intervjuade 1198 personer i månadsskiftet augusti/september (31.8–1.9).
  • Enkäten utfördes i form av en internetpanel och urvalet representerar befolkningen i Finland (18–79-åringar).
  • Resultaten viktades enligt ålder, kön och bostadsort så att de motsvarar befolkningsstatistiken.
  • Felmarginalen är cirka +/ – 2,5 procentenheter.

Grafik: Medborgarnas åsikter om begränsning av arbetskonflikter 6.9.2022 (på finska)

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT