På svenska
Tiedote

Kansalaisilta vahvaa tukea työtaistelujen rajoittamiselle

Ylivoimainen enemmistö kansalaisista katsoo, ettei lakkoja saa ilman suojelutyötä kohdistaa potilaiden kannalta kriittiseen hoitoon. Suurin osa on valmis rajoittamaan lakkoja lailla. Taloustutkimus selvitti kansalaisten mielipiteitä KT:n pyynnöstä.

Elvytykseen tarvittavia laitteita. Kuva: TimCooper /Unsplash.

Yli 80 prosenttia kansalaisista katsoo, ettei lakkoja saa ilman suojelutyötä kohdistaa potilaiden kannalta kriittiseen hoitoon, kuten teho-osastoille, sydänvalvontaan ja vanhusten kotihoitoon. Tämä selviää kyselystä, jonka Taloustutkimus teki Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n pyynnöstä yli tuhannelle suomalaiselle.

Kyselyssä väittämä oli muotoiltu näin: Lakkoja ei saa kohdistaa ilman suojelutyötä potilaiden hengen ja terveyden kannalta kaikkein kriittisimpään hoitoon, kuten teho-osastoille, sydänvalvontaan ja vanhusten kotihoitoon.

60 prosenttia kansalaisista oli väittämästä täysin samaa mieltä ja 22 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. Vain 16 prosenttia oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. 3 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Naisten ja miesten välillä ei ollut suuria eroja. Naisista jopa useampi (84 %) kannatti väittämää kuin miehistä (80 %). Ikäryhmistä iäkkäimmät eli 65–79-vuotiaat olivat useimmin väitteen kannalla (92 %).

Puoluekannan mukaan tarkasteltuna väitettä kannattivat eniten kristillisten (94 %), keskustan (93 %) ja kokoomuksen (92 %) kannattajat. Kuitenkin myös vihreiden kannattajista väitettä kannatti joko täysin tai osittain 79 prosenttia, sosiaalidemokraattien kannattajista 74 prosenttia ja vasemmistoliiton 58 prosenttia.

Yli 70 prosenttia rajoittaisi lakkoja lailla

Kansalaisista 74 prosenttia on valmis turvaamaan kansalaisten henkeä ja terveyttä lailla, jos ammattijärjestö kieltäytyy suojelutyöstä lakkotilanteessa.

Kyselyssä väittämä oli muotoiltu näin: Kansalaisten hengen ja terveyden turvaamiseksi tarkoitetun suojelutyön antamisen pitää perustua lakiin, jos ammattijärjestö kieltäytyy antamasta suojelutyötä lakoissa.

Toisaalta vastaajilta kysyttiin myös, onko heidän mielestään ammattijärjestöllä eettinen ja moraalinen oikeutus kieltäytyä suojelutyöstä teho-osastolla lakkojen aikana.

Väittämä kuului näin: Ammattijärjestöllä on eettinen ja moraalinen oikeutus kieltäytyä antamasta suojelutyötä teho-osastoille lakkojen aikana.

Suurin osa, eli 70 prosenttia katsoi, ettei oikeutusta suojelutyöstä kieltäytymiseen ole. Vain 16 prosentin mielestä suojelutyöstä kieltäytymiseen on eettiset ja moraaliset perusteet.

Kyselyn tulokset voidaan tulkita vahvaksi tueksi potilasturvallisuuslaille, jota sosiaali- ja terveysministeriö parhaillaan valmistelee. Kuntia ja hyvinvointialueita työnantajana edustava KT on kannattanut potilasturvallisuuslain säätämistä, jotta potilaiden henki ja terveys turvataan myös lakkojen aikana.

Näin kysely tehtiin:

  • Taloustutkimus haastatteli 1198:aa henkilöä elo-syyskuun vaihteessa (31.8.–1.9.).
  • Kysely tehtiin internetpaneelissa, ja otos edustaa Suomen väestöä (18–79-vuotiaat).
  • Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi.
  • Virhemarginaali on noin +/– 2,5 prosenttiyksikköä.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT