Suomeksi
Nyhet

Kommunsektorn behöver hållbar ekonomi, ansvarsfullhet och ett nytt slags ledarskap

Kommunfinans och Demos Helsinki utmanar oss att diskutera framtidens kommun. I ett nyligen offentliggjort diskussionspapper presenteras lösningar på hur kommunerna kan bygga upp en hållbar framtid. Diskussionen behövs inför kommunalvalet.

Lapsi kiipeää vanhemman tukemana puunrunkoa pitkin. Kuva: VisionPic .net palvelusta Pexels.

Cirka 20 sakkunniga inom kommunal ekonomi, kommunledning och ansvarsfullhet har intervjuats för Kommunfinans och Demos Helsinkis diskussionspapper. De framför sina synpunkter på hur problemen med kommunernas ekonomi och ledning kunde lösas. Lösningarna behandlas utgående från tre teman. De är hållbar kommunal ekonomi, ledning och ansvarsfullhet.

Kommunerna utvecklas olika – kan de ha olika uppgifter?

Det svaga ekonomiska läget har varit det största problemet i merparten av kommunerna i Finland. Situationen har försvårats av förändringen i befolkningsstrukturen, strukturella reformer såsom social- och hälsovårdsreformen samt sist, men inte minst, av coronapandemin.

I diskussionspappret presenterar de sakkunniga arbetsrelaterad invandring och stärkt samarbete med andra kommuner och aktörer som möjliga lösningar. Även pandemin har tvingat till att ändra strukturerna och skapat möjligheter att ändra verksamhetsmodellerna.

Många sakkunniga anser också att när social- och hälsovården får bredare skuldror ökar också förutsägbarheten i kommunernas ekonomiplanering. Å andra sidan är vårdreformen planerad så att den inte räddar någon kommuns ekonomi.

Kommunerna utvecklas olika till följd av förändringar i näringsbasen och befolkningsstrukturen samt kommunens egen verksamhet. De sakkunniga lyfter också fram en differentiering av kommunernas uppgifter som ett alternativ. Kan kommunernas uppgifter ställas i relation till exempelvis deras storlek och kan man frångå modellen med enhetskommuner?

Kommunledningen förändras till nätverkande och intressebevakning

Av kommunerna förväntas ett nytt slags öppenhet och en förutseende attityd i beslutsfattandet. Besluten bör grunda sig på dokumenterade fakta och transparenta grunder.
Genomförandet av den egna strategin och svåra val kräver stark kommunledning. Enligt de sakkunniga håller kommundirektörens roll på att förändras mot att allt mer utveckla nätverk och bevaka intressen. Det behövs samarbete såväl inom kommunen som inom regionen.

Kommunerna förväntas bära ansvar

Efter vårdreformen har kommunerna möjlighet att ta en ny roll som främjare av ett ansvarsfullt näringsliv.

Kommunerna förväntas även annars bära ett mer omfattande samhällsansvar. Till exempel kräver målet med hållbar välfärd att kommunerna har förmåga att förbereda sig på medborgarnas och lokalsamhällenas framtida behov i god tid. Kommunerna kan agera ansvarsfullt t.ex. genom att främja tillgången till boende till rimligt pris och genom att beakta trenderna i befolkningsutvecklingen vid dimensioneringen av serviceutbudet.

Mer på webben