Suomeksi
Nyhet

Utbudet av läkemedel som får förskrivas av sjukskötare utökas

Förordningen som gäller begränsad rätt för sjukskötare att förskriva läkemedel ändras från början av januari. Sjukskötare kan dock inte ännu på en tid förskriva de nya läkemedel som nämns i förordningen, eftersom behövliga uppgifter kommer att införas i läkemedelsdatabasen 1.3.2020.

Asiakkaat hakevat resptilääkkeitään apteekista. Kuva: Tbel Abuseridze /Unsplash

Sjukskötare har haft begränsad möjlighet att förskriva läkemedel åt patienter.  I början av 2020 utökas det begränsade utbudet av läkemedel. I fortsättningen kan sjukskötare förskriva läkemedel som används i allmänhet i vården av de patientgrupper som hänvisas till deras mottagning.

Dessutom kan en sjukskötare fortsätta en medicinering förutsatt att en läkare har gjort en diagnos, eller förskriva läkemedel för ett behov av vård som sjukskötaren konstaterat. Sjukskötarens rätt att förskriva läkemedel till en patient som hen vårdar är begränsad också när det är fråga om förebyggande vård.

Patientdatasystem utnyttjas vid kontroll av rättigheter

Sjukskötare får också rätt att förskriva läkemedel med deras handelsnamn, dvs. ett namn som läkemedelstillverkaren eller marknadsföraren har gett läkemedlet. Det här förenhetligar praxisen för förskrivning av läkemedel för läkare och sjukskötare samt underlättar apotekens arbete.

Den begränsade förskrivningsrätten gäller också hälsovårdare och barnmorskor som är legitimerade som sjukskötare.

Ändringarna innebär att patienter får snabbare vård och att vården kan inledas i ett tidigare skede. De gör det också möjligt för verksamhetsenheter att organisera verksamheten på ett mer flexibelt sätt.
Patientdatasystemen kontrollerar automatiskt i läkemedelsdatabasen att det läkemedel som ska förskrivas får förskrivas av en sjukskötare.

Förskrivning av läkemedel kräver ett förordnande av den ansvarige läkaren

Sjukskötare får förskriva läkemedel endast om de har genomfört den utbildning som krävs och fått ett skriftligt förordnande av den ansvariga läkaren vid verksamhetsenheten.

I förordnandet anges vilka läkemedel sjukskötaren får förskriva och eventuella begränsningar för läkemedelsförskrivningen. Om ändringar görs i förordnandet ska detta anmälas till Valvira. Även ändringar i uppgifterna om verksamhetsställe ska anmälas till Valvira.

Läkaren som ger det skriftliga förordnandet ska sända följande till Valvira:

  • en kopia av det skriftliga förordnandet som gäller begränsad förskrivning av läkemede
  • en kopia av ändringarna som gjorts i förordnandet samt
  • uppgift om när förordnandet upphör att gälla (t.ex. när anställningsförhållandet avslutas).

Ändringen av förordningen förutsätter inte att någon ändringsanmälan lämnas till Valvira, om inte uppgifterna om förskrivningsrätten eller verksamhetsstället ändras. Ändringsanmälan behövs om urvalet av de läkemedel som omfattas av förskrivningsrätten utvidgas eller om uppgifterna om verksamhetsställe ändras.
Mer på webben

Mer på webben