Suomeksi
Nyhet

Proposition om vårddimensioneringen ute på remiss

Reformen av vårddimensioneringen har beretts som en del av helhetsreformen av tjänster för äldre. Sektionen som arbetat med dimensioneringen har lämnat in ett förslag som man kan lämna in utlåtanden om senast den 15 november.

Käsi pitelee mittanauhaa. Kuva: Jennifer Burk / Unsplash

En arbetsgrupp som utsetts av Social- och hälsovårdsministeriet bereder reformen av tjänster för äldre. Arbetsgruppens mål är att förnya tjänsterna som en helhet så att man kan förbereda sig på att befolkningen blir äldre. Målet med reformen är att garantera högkvalitativa, likvärdiga, kostnadseffektiva och lättillgängliga tjänster för äldre personer.

Propositionen om vårddimensioneringen blev klar

Ledande arbetsmarknadsjurist Mirja-Maija Tossavainen berättar om dimensioneringssektionens proposition i en video på finska.

Vårddimensioneringen har retts ut som en del av reformen av tjänster för äldre. På hösten utsågs en egen sektion för beredningen av personaldimensioneringen. I början av oktober lämnade sektionen in sitt förslag, i vilket man föreslog en ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Utkastet till regeringens proposition är ute på remiss 4.10–15.11.2019.

I propositionen finns bestämmelser om bindande personaldimensionering i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och i långvarig institutionsvård för äldre. I fortsättningen skulle personaldimensioneringen vara minst 0,7 anställda per klient. Dimensioneringsbestämmelserna skulle bli lagstadgade jämfört med hur de nu styrs av kvalitetsrekommendationer.

Dessutom innehåller utkastet ett förslag om vilka som inkluderas i dimensioneringen och om övergångsperioden för lagstiftningen.

KT deltog i beredningen av propositionen

Den sektion som berett personaldimensioneringen hade representanter för social- och hälsovårdssektorns arbetsgivar- och löntagarorganisationer. KT Kommunarbetsgivarnas förhandlare i sektionen har varit ledande arbetsmarknadsjurist Mirja-Maija Tossavainen.

Kommunsektorn har inte efterlyst någon bindande dimensionering och enligt KT skulle det ha varit bättre om tjänsterna för äldre hade utvecklats med andra metoder.

Mirja-Maija Tossavainen

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2117
Mobiltelefon:
+358 50 527 6019
E-post:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT