Suomeksi
Nyhet

Pensionssystemen bör sammanslås

KT Kommunarbetsgivarna ger sitt starka stöd till att pensionssystemen för den kommunala och den privata sektorn sammanslås på det sätt som den bredbasiga arbetsgruppen föreslagit i sin slutrapport i början av året.

Kädet ydistävät leikkitalon kaksi osaa

KT och arbetsmarknadens övriga centralorganisationer avtalade om arbetsgruppens arbete i pensionsavtalet 2014. Det är viktigt att sammanslagningen av pensionssystemen skrivs in i det följande regeringsprogrammet.

Sammanslagningen av pensionssystemen och vid sidan av den en sänkning av de kommunala arbetsgivarnas pensionsförsäkringsavgift till samma nivå som de privata arbetsgivarnas hör till KT:s långsiktiga strategiska mål. Den nuvarande högre arbetsgivaravgiften ökar avsevärt kostnaderna för arbete inom kommunsektorn och kan locka till att bolagisera kommunala tjänster.

Enligt utlåtandet från KT:s delegation skulle en sammanslagning av pensionssystemen innebära att en större grupp bär riskerna vid omvärldsförändringar. De risker som riktas mot ett gemensamt pensionssystem skulle bäras tillsammans av den privata sektorns och det kommunala pensionssystemets nuvarande finansiärer. Betydande förändringar kan ske till exempel i sysselsättningen eller nativiteten.

Efter sammanslagningen skulle pensionssystemen inte längre påverka det sätt på vilket kommunerna producerar tjänster och det skulle inte behövas specialarrangemang för förmåner vid strukturella omläggningar.

Arbetsgruppen rekommenderar enhälligt femton åtgärder för det fortsatta arbetet, och KT anser att uppdraget för den arbetsgrupp som bereder fortsättningen ska formuleras utgående från dem. Tidtabellen för sammanslagningen av pensionssystemen fastslås först vid den fortsatta beredningen.

Utlåtande

Läs KT:s utlåtande (på finska) >