Suomeksi
Nyhet

Nästan en tredjedel av de kommunalt anställda pensioneras före 2028

Enligt Kevas prognos kommer pensionsavgången inom kommunsektorn att fortsätta vara hög. Det blir också svårare att få kompetent personal för att ersätta dem som pensioneras.

Kaksi eläkeläistä tutkii eläketietojaan tietokoneella. Kuva: Pixhill.

Keva bedömer att knappa 170 000 kommunalt anställda avgår med pension under de närmaste tio åren. Detta utgör nästan en tredjedel av de nuvarande anställda inom kommunsektorn.

Kevas prognos visar den nuvarande personalens pensionsavgång och granskningen omfattar kommande pensioneringar för drygt 514 000 kommunalt anställda. I antalet anställda ingår också personer på olika ledigheter (familjeledighet e.dyl.) och siffran kan inte jämföras med antalet årsverken som i allmänhet används vid planering.

Det lönar sig att använda Kevas prognos som stöd både för regional och kommunspecifik personalplanering. KT har också i sina mål för regeringsprogrammet krävt att arbetskrafts- och kompetensbehoven i kommunerna och landskapen tillgodoses, så att de också i framtiden kan producera tjänster av hög kvalitet.

Förtidspensionering medför höga kostnader

Det har skett stora förändringar i pensionsavgången inom kommunsektorn under 2000-talet.

Antalet nya ålderspensioneringar har mer än fördubblats. Å andra sidan har antalet nya invalidpensioneringar sjunkit och pensionerna ändrats så att fler av dem är delinvalidpensioner. Man går också i pension i ett senare skede i yrkeskarriären än i början av 2000-talet. I synnerhet åldern för delinvalidpensionering är närmare den egentliga pensionsåldern än tidigare.

Trots den positiva utvecklingen förorsakar sjukfrånvarodagarna och de förtida pensioneringarna inom kommunsektorn årliga kostnader på 2 miljarder euro, vilket motsvarar en avkastning på två kommunskatteprocentenheter i hela landet.

I framtiden kommer det också att bli allt svårare att bibehålla den positiva utvecklingen. Därför behövs det ett effektivt ledarskap som främjar arbetsförmågan.

Tillgången på kompetent arbetskraft bör tryggas

I syfte att avhjälpa personalbristen måste alla tänkbara åtgärder vidtas för att förbättra orken i arbetet fram till pensionsåldern och minska sjukskrivningarna. Kommunsektorn måste också se till att vara attraktiv som arbetsgivare så att den har jämlika möjligheter att tävla om arbetskraften med andra sektorer. I sina mål för regeringsprogrammet har KT fäst vikt vid bland annat de kommunala arbetsgivarnas högre pensionsförsäkringsavgifter och behovet av att sänka dem.

Det finns stora regionala variationer i pensionsavgången exempelvis landskapen emellan. I de landskap där antalet anställda är störst, alltså Nyland, Egentliga Finland, Birkaland och Norra Österbotten kommer pensionsavgången under de närmaste åren att vara rätt nära genomsnittet för hela landet eller till och med lite under det. Pensioneringstakten är snabbast i Lappland, Kajanaland, Norra Karelen, Kymmenedalen och Södra Savolax. Inom landskapen kan skillnaderna mellan olika kommuner vara ännu väsentligt mycket större.

Mer på webben