Suomeksi
Nyhet

De kommunalt förtroendevaldas uppgifter har blivit mer krävande, stora skillnader i arvodena

Enligt Kommunförbundets utredning har de förtroendevaldas arvoden stigit i stadig takt. Å andra sidan har också uppgifterna förändrats så att de tar allt mer tid i anspråk.

Kuvassa on erikokoisia omenan lohkoja

Under fullmäktigeperioden 2017–2021 varierar fullmäktigeledamöternas mötesarvoden mellan 30 och 385 euro.

I början av fullmäktigeperioden var mötesarvodet i genomsnitt 80 euro för fullmäktige- och kommunstyrelseledamöter, 115 euro för fullmäktiges ordförande och 113 euro för styrelsens ordförande.

Årsarvodet var i snitt 2 361 euro för fullmäktigeordförande, 2 947 euro för styrelseordförande och 1 049 euro för nämndordförande.

Det framgår av Kommunförbundets färska utredning om arvodena och ersättningarna till de förtroendevalda i fastlandskommunerna i början av fullmäktigeperioden.

Kommunens storlek påverkar arvodena

Fullmäktige beslutar om de förtroendevaldas arvoden i allmänhet en gång per fullmäktigeperiod och ändringarna träder oftast i kraft i början av följande period.

Mötesarvodena i fullmäktige, kommunstyrelserna och nämnderna steg med i genomsnitt 14 procent och årsarvodena med 18 procent jämfört med fullmäktigeperioden 2013–2017. Höjningen var dock mindre än i början av föregående fullmäktigeperiod.

Det högsta arvodet, 385 euro, betalas till fullmäktigeledamöterna i Helsingfors. Bland kommuner med över 100 000 invånare är mötesarvodena lägst i Lahtis och Uleåborg, där fullmäktigeledamöterna får 150 euro per sammanträde. Det allra lägsta arvodet betalas i Jämijärvi, Lestijärvi, Savukoski, Utsjoki och Vehmaa, där mötesarvodet för fullmäktigeledamöter är 30 euro. 

Ju fler invånare kommunen har, desto större är i allmänhet arvodena. Till exempel i kommuner med färre än 2 000 invånare är mötesarvodet för en fullmäktigeledamot i genomsnitt 49 euro och i kommuner med över 100 000 euro i genomsnitt 219 euro.

Alla arvoden och ersättningar för inkomstbortfall är beskattningsbar inkomst för de förtroendevalda. Dessutom tar partierna i allmänhet ut s.k. partiskatt med stöd av en fullmakt som den förtroendevalda gett.

Uppgifterna har blivit allt mer krävande, de förtroendevalda fattar också arbetsgivarbeslut

Förtroendeuppdragen har blivit mer krävande och de förtroendevalda lägger ner allt mer tid på dem, särskilt i stora städer. De förtroendevalda fattar också betydande arbetsgivarbeslut och representerar alltid arbetsgivaren.

I vissa kommuner sköter en del av de förtroendevalda sitt uppdrag som hel- eller deltidsanställda. De får då pensionsgrundande lön för uppdraget och har samma sociala förmåner som kommunens anställda. Förtroendevalda med månadslön får i allmänhet inte något särskilt mötesarvode eller andra ersättningar.

I den meningen håller Finland så småningom på att närma sig den nordiska modellen, där de ledande kommunalt förtroendevalda oftast får lön för ett förtroendeuppdrag på hel- eller deltid.

Mer på webben

Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2017 alkaneella kaudella - Kommunförbundets utredning på finska >