Suomeksi
Nyhet

Regeringen föreslår ökad valfrihet för kunderna inom social- och hälsovårdstjänster

Riksdagen fattar beslut om godkännandet av valfrihetslagen i juni 2018.

Valinnanvapaus sote-palveluissa

Enligt lagförslaget ska aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn i fortsättningen kunna tillhandahålla kunderna offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänster. Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården ska ändå alltid först bedöma vilka tjänster kunden behöver.

Värdet på de tjänster som ordnas inom ramen för valfriheten beräknas vara omkring 29 procent av de social- och hälsovårdstjänster som landskapen ordnar. Räknat i pengar motsvarar detta cirka 5,3 miljarder euro av den totala finansieringen av de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna, som uppgick till 18,6 miljarder år 2016.

Valfriheten införs stegvis

Avsikten är att landskapen tar över ansvaret för att ordna de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna vid ingången av år 2020.

Från och med hösten 2019 kan kunderna välja det landskaps affärsverk, dvs. i praktiken det landskap, vars tjänster de vill anlita.

Enligt lagförslaget ska landskapen senast 1.7.2020 ta i bruk kundsedlar och personliga budgetar. Social- och hälsocentralerna ska inleda sin verksamhet senast 1.1.2021 och tandklinikerna 1.1.2022.

Dessutom ska valfriheten testas redan tidigare i pilotförsök.

Landskapen ska ansvara för att kunderna får de tjänster de behöver

Landskapets affärsverk ska utöver de egna social- och hälsocentralernas och tandklinikernas tjänster också erbjuda alla socialtjänster och övriga hälsovårdstjänster. Det gäller till exempel familjecentralernas tjänster, skolhälsovården, hemvården och den specialiserade sjukvården på sjukhus.

Enligt lagförslaget skulle social- och hälsocentralen och landskapets affärsverk kunna komplettera den egna tjänsteproduktionen med köpta tjänster av företag och organisationer av olika storlek. Även små företag skulle ha goda förutsättningar att producera tjänster som tillhandahålls mot kundsedlar eller finansieras med personliga budgetar.

Enligt lagförslaget ska landskapets affärsverk bevilja kundsedlar för vissa tjänster såsom hemvård, boendeservice och medicinsk rehabilitering. Därtill ska en kundsedel beviljas om tidsgränserna för vårdgarantin överskrids. Om landskapet så önskar föreslås kundsedlarna kunna användas även i större utsträckning, förutsatt att tjänsterna fungerar smidigt.

Personer som har ett omfattande och långvarigt behov av stöd föreslås kunna beviljas en personlig budget.

Landskapen föreslås vara skyldiga att betala ersättning till tjänsteproducenterna för de kunder de sköter. I de ersättningar tjänsteproducenterna betalas skulle sådana faktorer beaktas som inverkar på kundernas servicebehov, såsom ålder och sjukfrekvens.

Mer på webben