På svenska
Uutinen

Maakuntauudistuksen II-vaiheen lakipaketista pyydetään lausuntoja

Valtiovarainministeriö on lähettänyt hallituksen esitysluonnoksen maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta lausuntokierrokselle. Lausunnot on annettava viimeistään 19. kesäkuuta

Lausunnot maakuntauudistuksen lakipaketista

Lausuntopyyntömateriaali on julkaistu lausuntopalvelu.fi- ja alueuudistus.fi-sivuilla.

Esitysluonnos liittyy hallituksen esitykseen maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta (HE 15/2017 vp).

Esitysluonnos sisältää ehdotukset maakunnille siirrettäviä tehtäväkokonaisuuksia koskevien erityislakien muuttamiseksi. Esitysluonnokseen sisältyvien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu on tarkoitus siirtyä maakunnille vuoden 2019 alusta.

Hallituksen esitysluonnos sisältää myös ehdotukset uudesta Valtion lupa- ja valvontavirastosta. Viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019.
Hallitus linjasi huhtikuussa 2016 maakuntien tehtäväalat. Linjaus sisälsi periaatteet uuden hallinnollisen rakenteen tehtävänjaosta, jonka mukaan maakuntien tehtävien perustana on 1.1.2019 alkaen selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä.

Maakuntien tehtäväalat sisältyvät eduskunnalle annettuun esitykseen maakuntalaista. Tehtävät siirretään maakunnille kunnista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus), työ- ja elinkeinotoimistoista (TE-toimisto), ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus) sekä aluehallintovirastoista (AVI).

Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein

Uudistuksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Henkilöstö siirtyy kunnista, kuntayhtymistä ja valtiolta maakunnan tai maakuntakonserniin kuuluvan tai maakuntien määräysvallassa olevan yhteisön palvelukseen liikkeen luovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen palvelussuhteensa keston ajaksi.

Valtion virastojen välillä tapahtuvissa henkilösiirroissa pääsääntönä on, että virat ja niihin nimitetyt virkamiehet siirtyvät samaan virastoon tai samoihin virastoihin kuin tehtävät siirtyvät. Myös valtion sisällä tapahtuvissa siirroissa määräaikaisissa palvelussuhteissa olevat siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi.

Maakuntauudistuksessa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Myös henkilöstön siirtymiset paikkakunnalta toiselle pyritään minimoimaan.