Suomeksi
Nyhet

Begränsningen av utkontraktering och investeringar inom social- och hälsovården skärps

Regeringen förlänger giltighetstiden för lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården fram till utgången av 2019. Också giltighetstiden för lagen om en kommun- och servicestrukturreform (ramlagen) förlängs.

Sote-investoinnit

Giltighetstiden för båda lagarna förlängs med ett år. Detta motiveras med att ikraftträdandet av vård- och landskapsreformen skjuts fram till ingången av 2020. 

Ramlagen ålägger kommunerna att ordna social- och hälsovårdstjänster utifrån ett tillräckligt stort befolkningsunderlag. De nuvarande samarbetsområdena får inte upplösas.

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott och ministerarbetsgruppen för reformer understödde lagförändringarna vid sina möten den 14 och 15 november.  Propositionerna om ändringarna överlämnas till riksdagen så snart som möjligt.

Skärpta bestämmelser om utkontrakteringsavtal

I detta sammanhang föreslår regeringen att bestämmelserna om investeringar och avtal om utkontraktering skärps. I begränsningslagen föreslås skärpta bestämmelser i fråga om investeringar i byggnader på över 5 miljoner euro. I fortsättningen kan dispens beviljas endast om investeringen är nödvändig och brådskande med tanke på ordnandet av lagstadgade social- och hälsovårdstjänster.

Enligt gällande lag ska ett uppsägningsvillkor tas in i omfattande och långvariga avtal, om utkontrakteringen gäller över 50 procent av kommunens eller samkommunens social- och hälsovårdstjänster och avtalet gäller i minst fem år. Då kan det nya landskapet säga upp avtalet om kraven i lagen uppfylls.

De utkontrakteringsavtal som ingåtts i enlighet med den gällande lagen begränsar de nya landskapens möjligheter att tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster på ett ändamålsenligt sätt. Därför föreslås det att begränsningslagen ändras. 

Vid upphandling av tjänster ska ett uppsägningsvillkor tas in i avtalet alltid när utkontrakteringen gäller över 30 procent av kommunens eller samkommunens social- och hälsovårdstjänster och när avtalet gäller längre än till 2020.  Landskapet har då rätt att säga upp avtalet utan kostnad.

Ersättning för oanvända fastigheter till enskilda kommuner

Regeringen fastställde riktlinjer för lagberedning som hänför sig till kommunernas fastigheter. Beredningen baserar sig på grundlagsutskottets utlåtande i juni. 

Som utgångspunkt för den fortsatta beredningen fastslog finanspolitiska ministerutskottet att avsikten med den tidsbundna regleringen inte är att garantera ersättning till samtliga kommuner. Den riktas uttryckligen mot enskilda kommuner, och gäller specifikt sådana situationer som direkt beror på egendomsarrangemang i samband med social- och hälsovårdsreformen och som hotar kommunens möjligheter att självständigt besluta om sin ekonomi och ansvara för sina lagstadgade förpliktelser.

Mer på webben