Suomeksi

Dataskyddsbeskrivning över KT:s kund- och intressegruppregister

Dataskyddsbeskrivning över KT:s kund- och intressegruppregister

1a
Den registeransvarige

Namn (FO-nummer)

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Adress

Andra linjen 14, 00530 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter (t. ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

Växel: 09 7711

2
Kontaktperson i ärenden angående registret

Namn

Satu Lilja (satu.lilja(at)kt.fi)

Adress

Andra linjen 14, 00530 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter (t. ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

Juha Aartoaho, dataskyddsansvarig (juha.aartoaho(at)fcg.fi)

3
Dataskyddsansvarig i ärenden angående registret

Namn

Juha Aartoaho

Kontaktuppgifter

tietosuojavastaava(at)kt.fi

4
Registrets namn

Kuntatyönantajat Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

5
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och dess laglighet

Registret används för betjäning av KT:s kunder med rådgivning, kommunikation, intressebevakning, beredning av lagstiftning, arbetsmarknadsutredningar, arbetslivsutveckling, administration av utbildningar och evenemang, representation samt för förhandling på kundernas vägnar.

För detta ändamål behövs förutom kundkontaktpersonernas personuppgifter även personuppgifterna för dem som hör till intressentgruppen.Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att den registeransvariges lagstadgade skyldighet ska kunna fullgöras. Lagstiftningen ger den registeransvarige skyldigheter i enlighet med registrets användningsändamål.

6
Registrets datainnehåll och suunniteltu förutsedd förvaringstid

I registret införs grundläggande uppgifter om personen (förnamn, efternamn, arbetsgivarens organisation, anställningsförhållandets titel, språk) samt kontaktuppgifter (telefon, gatuadress, e-postadress) och för dem som ofta deltar i KT:s möten även information om dieter.

Personuppgifterna förvaras i registret så länge den registeransvarige anser det nödvändigt. Personuppgifterna raderas då den registrerade byter arbetsplats eller arbetsrollen förändras så att registrets användningsändamål inte längre gäller honom eller henne, eller om den registrerade själv begär avregistrering.

7
Regelmässiga källor

I regel fås registeruppgifterna av den registrerade själv eller av hans eller hennes arbetsgivare.

8
Regelmässigt
utlämnade av uppgifter

Vissa registrerade personer utnämns till KT-kontaktpersoner. KT-kontaktpersonernas personuppgifter ges till prenumerationsregistret för tidskriften Kuntatyönantaja, så att kontaktpersonerna i fortsättningen får tidskriften. Den registrerade kan avregistrera sig från prenumerationsregistret för tidskriften Kuntatyönantaja om han eller hon så vill.

KT-kontaktpersonernas personuppgifter ges också till Arbetarskyddscentralen och till Arbetarskyddsfonden för distribution av tidskriften Telma. Den registrerade kan avregistrera sig från prenumerationsregistret för tidskriften Telma genom att kontakta Arbetarskyddscentralen eller Arbetarskyddsfonden.

9
Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter översänds inte utanför EU eller EES.

10 
Principerna för skyddet av registret

A Manuellt material

Registeruppgifterna finns vanligen inte i manuell form. Om delsampel av registeruppgifterna tas i manuell form, behandlas materialet i enlighet med praxis för den registeransvariges dataskyddspolitik så att man bland annat säkerställer att materialet förstörs snarast möjligt.

B Uppgifter i elektronisk form

Registret finns på KT:s gemensamma skivenhet. Åtkomsträttigheterna till registret har begränsats till KT:s personal.

11
Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att granska sina egna uppgifter.

12
Rätt av kräva rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av sina uppgifter.

13
Andra rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade kan begära att de egna uppgifterna raderas.

Den registrerade har rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas eller motsätta sig behandlingen av dem.

Den registrerade har också rätt att begära att den registeransvarige överför personuppgifterna från ett system till ett annat.

Den registrerade har också rätt att lämna in besvär till tillsynsmyndigheten.

Den registeransvarige bedömer möjligheten att tillmötesgå ovanstående krav separat för varje begäran.

Nödvändig information ska ges den registrerade när personuppgifter samlas in hos den registrerade eller när personuppgifterna inte erhållits direkt från den registrerade.

Att ge personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav för att avtal ska kunna ingås. Den registrerade är inte skyldig att ge personuppgifter, och att inte lämna sådana uppgifter medför inga följder.