Suomeksi
Cirkulär
8/2024
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Avtalshöjningarna 2024 i tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal (UKTA)

I detta cirkulär behandlas

  • avtalsuppgörelsen i anknytning till den centraliserade potten 1.2.2024 enligt det s.k. utvecklingsprogrammet för kommun- och välfärdssektorn 2023–2027,
  • den s.k. stupstockens inverkan på tillämpningen av och bestämmelserna i underteckningsprotokollet till tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal (UKTA),
  • lokala potter 1.6.2024 enligt UKTA,
  • den lokala pott som ska användas från och med 1.6.2024 enligt det s.k. utvecklingsprogrammet för kommun- och välfärdssektorn 2023–2027 och
  • allmänna förhöjningar 1.5.2024 och 1.6.2024 enligt UKTA.

KT och FOSU rf har godkänt förhandlingsresultatet om den centraliserade potten 1.2.2024 (bilagorna 1–2 till detta cirkulär).

Anvisningarna för 2025 ges senare.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med FOSU rf och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

  

UKTA A–F 

UKTA 

del G

1.2.2024

Pott enligt löneutvecklingsprogrammet 
(centraliserad pott)

senarelagd till 1.6.2024 och 1.8.2024

senarelagd till 1.6.2024

1.5.2024

Allmän förhöjning

0,77 %

1.6.2024

Allmän förhöjning

1,50 %

1.6.2024

Lokal justeringspott*

0,40 % + 0,33 %

1.6.2024

Pott enligt löneutvecklingsprogrammet 
(lokal pott)

0,60 %

1,00 % (0,60 % + 0,40 %)

1.6.2024 

och 1.8.2024

Pott enligt löneutvecklingsprogrammet 
(centraliserad pott) **

0,32 %

 

1.2.2025

Pott enligt löneutvecklingsprogrammet 
(centraliserad pott)

(0,20 %) + 0,10 %***

(0,40 %)****

1.6.2025

Pott enligt löneutvecklingsprogrammet 
(lokal pott)

0,50 %****

0,40 %****


*Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten på 0,33 % (1.6.2024), fördelas hälften lokalt som en allmän förhöjning och den andra hälften enligt arbetsgivarens beslut.

** 0,08 % av UKTA:s centraliserade pott har använts 1.8.2023

*** Förhandlingar förs om användning av 0,8 % som centraliserad pott 1.2.2025. Om ingen överenskommelse nås om användningen av potten, senareläggs den oanvända delen till 1.6.2025 och används som lokal pott. Minst 0,1 % används dock som en centraliserad pott 1.2.2025. Om en överenskommelse nås om att införa ett nivålönesystem i UKTA del G, används ytterligare 0,2 procentenheter centraliserat 1.2.2025 (totalt 0,3 procentenheter).

**** Pottens exakta storlek fastställs våren 2025

1 Tjänste- och arbetskollektivavtal om ändring av programmet för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027

I det s.k. utvecklingsprogrammet 2023–2027 har det ursprungligen konstaterats att den centraliserade potten 1.2.2024 ska användas för att utveckla löne- och arbetstidssystemen samt andra avtalsbestämmelser (punkt 3.3 UKTA) samt i del G för kostnaderna för nivålönesystemet på riksnivå (punkt 3.2 UKTA-småbarnspedagogik). Potternas storlek är 0,4 % av lönesumman. För UKTA:s del (3.3 UKTA) har 0,08 procentenheter av potten använts för de ändringar som trädde i kraft 1.8.2023 och som det finns anvisningar om i cirkulären 14/2023 och 1/2024.
 

UKTA del B–F (3.3 UKTA)

Den återstående delen av den centraliserade potten 1.2.2024 enligt utvecklingsprogrammet (0,32 % av lönesumman) används för att utveckla arbetstids- och lönesystemen i enlighet med bilagorna 1–2 till detta cirkulär. En del av de ändrade bestämmelserna träder i kraft 1.6.2024 och en del 1.8.2024.

Genom de ändrade arbetstids- och lönebestämmelserna i UKTA har undervisningspersonalens anställningsvillkor förenklats och förenhetligats. Syftet med denna uppgörelse är att stödja förutsättningarna för att leda arbetet och minska det administrativa arbete som fastställandet av löner innebär. I fråga om grundskolan har man bland annat förenhetligat arvodena för särskilda uppgifter (annat än undervisning), höjt arvodena för enskilda skolor/läroanstalter och kommuner (del B § 19) samt förenklat lönegrunderna för korttidsvikarier (högst 5 dagar) (del A § 30). Då det gäller gymnasier (del B bilaga 2), vuxengymnasier (del B bilaga 3) och yrkesläroanstalter (del C) har bland annat grundlönerna i lönepunkterna förenhetligats.

UKTA del G (3.2 UKTA-småbarnspedagogik)

Avtalsparterna har tillsammans konstaterat att utvecklingen av lönesättningen inom UKTA del G är i det skedet att det inte finns skäl att använda den centraliserade potten ännu 1.2.2024. Därför har avtalsparterna kommit överens om följande ändringar i utvecklingsprogrammet.

Avtalsparterna har kommit överens om att den centraliserade potten på 0,4 % inom UKTA del G ska sammanslås med den lokala potten 1.6.2024 enligt utvecklingsprogrammet. Detta innebär att storleken på den lokala justeringspotten 1.6.2024 enligt utvecklingsprogrammet ändras. Efter ändringen är potten 1,0 % (0,6 % + 0,4 %) av lönesumman inom UKTA del G.

Avtalsparterna har dessutom kommit överens om att en del av den lokala justeringspotten 1.6.2025 enligt utvecklingsprogrammet (0,8 %) inom UKTA del G ska betalas som en centraliserad pott 1.2.2025. Potten har reserverats bland annat för ett eventuellt införande av ett nytt lönesystem. Den centraliserade potten 1.2.2025 är 0,4 % om inte något annat avtalas. Om den centraliserade potten inte används 1.2.2025, senareläggs den till 1.6.2025.

Information om användningen av den centraliserade potten ges våren 2025. Storleken på den lokala potten enligt utvecklingsprogrammet ändras så att den 1.6.2025 är 0,8 % minus procentenheten för den centraliserat använda potten 1.2.2025.

2 Den s.k. stupstockens inverkan på tillämpningen av och bestämmelserna i underteckningsprotokollet till tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal (UKTA)

KT och FOSU rf nådde 2023 ett förhandlingsresultat enligt klausulen om avtalshöjningarna 2023 och 2024 i underteckningsprotokollen till kollektivavtalen. Se KT:s cirkulär 10/2023.

Till de kommande allmänna förhöjningarna 1.6.2024 som avtalats i underteckningsprotokollet läggs 0,77 procent år 2024. Till de lokala justeringspotterna som avtalats i underteckningsprotokollet läggs 0,33 procent år 2024.
 

3 Lokala justeringspotter 1.6.2024 inom UKTA 2022–2025

Den lokala justeringspotten enligt underteckningsprotokollet till UKTA 2022–2025

Den lokala justeringspotten 1.6.2024 baserar sig på två olika punkter i underteckningsprotokollet till UKTA.
 

Lokal justeringspott 1.6.2024

Underteckningsprotokollet

Storleken på den lokala justeringspotten

UKTA

 

 

–Punkt A Den lokala justeringspottens ursprungliga storlek

§ 4 mom. 2

§ 5

0,4 procent

– Punkt B Tillägg till den lokala justeringspotten (effekten av jämförelse-branscherna)    

§ 4 mom. 4

§ 5

0,33 procent

Storleken på den lokala justeringspotten sammanlagt

 

0,73 procent

Den lokala justeringspotten är sammanlagt 0,73 (0,4 + 0,33) procent av lönesumman inom tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt A (0,4 %), beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt B (0,33 %), fördelas hälften som en lokal allmän förhöjning (0,165 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,165 %) fördelas. 

Genom den lokala allmänna förhöjningen höjs tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner 1.6.2024. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med samma procent.

De lokala justeringspotterna beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal. Om det som beräkningsmånad för den lokala justeringspotten har valts en lönesumma som inte inbegriper den allmänna förhöjning på 0,77% som ska betalas 1.5.2024, höjs lönesumman eller justeringspotttens belopp till exempel med koefficienten 1,0076.

I KT:s cirkulär 2/2023 finns anvisningar om och exempel på hur den lokala justeringspotten 1.6.2023 beräknas. Exemplen i cirkuläret kan också tillämpas 1.6.2024.
 

Fördelning av de lokala justeringspotterna (punkterna A och B)

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna. Samtidigt gäller det att se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt proportion till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper.

Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Vid den första förhandlingen går man igenom beräkningsprinciperna. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd om den lokala justeringspotten enligt punkt A och B genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

4 Allmänna förhöjningar 1.5.2024 och 1.6.2024

De allmänna förhöjningarna enligt underteckningsprotokollet till UKTA och det som avtalats om s.k. jämförelsebranscher (se KT:s cirkulär 10/2023) är 0,77 procent 1.5.2024 och 1,5 procent 1.6.2024.

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.5.2024 och 1.6.2024 genom den allmänna förhöjning som anges i tabellen i punkt 3. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med samma procent.

5 Betalning av justerade löner
 

Följande principer ska iakttas för de lokala justeringspotter och allmänna förhöjningar som beskrivs ovan.

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.

I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Förhöjningens effekt på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Hannu Freund

Bilagor

  1.  Ändrade avtalsbestämmelser 1.6.2024 och 1.8.2024 i UKTA 2022–2025 
  2. Tillämpningsanvisning till avtalsändringarna 1.6.2024 och 1.8.2024 i UKTA 2022–2025

KT ovtes

E-post:
ovtes@kt.fi

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT