På svenska
Yleiskirje
8/2024
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) sopimuskorotukset vuonna 2024

Tässä yleiskirjeessä selostetaan

  • ns. kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelman 2023–2027 keskitettyyn erään 1.2.2024 lukien liittyvää sopimusratkaisua,
  • ns. perälaudan vaikutukset Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) allekirjoituspöytäkirjan soveltamiseen/määräyksiin,
     
  • OVTESin paikallista erää 1.6.2024 lukien,
  • ns. kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelman 2023–2027 mukaisen 1.6.2024 lukien toteutettavaa paikallista erää ja
  • OVTESin yleiskorotuksia 1.5.2024 ja 1.6.2024 lukien.

KT ja JUKO ry on hyväksynyt 1.2.2024 keskitettyä erää koskevan neuvottelutuloksen (tämän yleiskirjeen liitteet 1-2).

Ohjeet vuoden 2025 osalta annetaan myöhemmin.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä JUKO ry:n kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

  

OVTES A–F 

OVTES 

osio G

1.2.2024

Kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä)

siirretty 1.6.2024 ja 1.8.2024

siirretty 1.6.2024

1.5.2024

Yleiskorotus

0,77 %

1.6.2024

Yleiskorotus

1,50 %

1.6.2024

Paikallinen järjestelyerä*

0,40 % + 0,33 %

1.6.2024

Kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä)

0,60 %

1,00 % (0,60 % + 0,40 %)

1.6.2024 

ja 1.8.2024

Kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä)**

0,32 %

 

1.2.2025

Kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä)

(0,20 %) + 0,10 %***

(0,40 %)****

1.6.2025

Kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä)

0,50 %****

0,40 %****


* Jos paikallisen erän 0,33 % (1.6.2024) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisesti yleiskorotuksena ja toisesta puolesta päättää työnantaja.

** 0,08 % OVTESin keskitetystä erästä on käytetty 1.8.2023

*** Neuvotellaan 0,8 % käyttämisestä keskitettynä eränä 1.2.2025. Jos erän käytöstä ei päästä sopimukseen, niin käyttämätön osa siirtyy paikalliseksi järjestelyeräksi 1.6.2025. Kuitenkin vähintään 0,1 % käytetään 1.2.2025 keskitettynä eränä. Mikäli tasopalkkajärjestelmä sovitaan otettavaksi käyttöön OVTES osiossa G, käytetään keskitetysti lisäksi 0,2 %-yksikköä 1.2.2025 lukien (yhteensä 0,3 %-yksikköä).

**** Erän tarkka suuruus vahvistetaan keväällä 2025.

1 Virka- ja työehtosopimus kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman 2023–2027 muuttamisesta

Ns. kehittämisohjelmassa 2023–2027 on alun perin todettu, että 1.2.2024 lukien keskitetty erä käytetään palkkaus- ja työaikajärjestelmien sekä muiden sopimusmääräysten kehittämiseen (3.3 OVTES) sekä osiossa G tasopalkkajärjestelmän valtakunnantason kustannuksiin (3.2 VAKA-OVTES). Erien suuruudet ovat 0,4 % palkkasummasta. OVTES:n (3.3. OVTES) osalta on erästä käytetty 0,08 %-yksikköä 1.8.2023 voimaan tulleisiin muutoksiin, jotka on jo ohjeistettu yleiskirjeellä 14/2023 ja 1/2024.

OVTES osiot B-F (3.3 OVTES)

Kehittämisohjelman 1.2.2024 keskitetyn erän vielä sopimatta oleva osa (0,32 % palkkasummasta) käytetään työaika- ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen tämän yleiskirjeen liitteiden 1-2 mukaisesti. Osa muuttuneista määräyksistä tulee voimaan 1.6.2024 ja osa 1.8.2024.

Muuttuneilla OVTES:n työaika- ja palkkausmääräyksillä on yksinkertaistettu ja yhdenmukaistettu opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoja. Ratkaisulla pyritään tukemaan työn johtamisen edellytyksiä ja vähentämään palkan määrittymiseen liittyvää hallinnollista työtä. Peruskoulussa on mm. yhdenmukaistettu erityistehtävistä (muu kuin opetus) maksettavia palkkioita, korotettu koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisia palkkioita (osio B 19 §) sekä yksinkertaistettu lyhytaikaisten sijaisten (enintään 5 pv) palkkausperusteita (osio A 30 §). Lukiossa (osio B liite 2) ja aikuislukiossa (osio B liite 3) sekä ammatillisissa oppilaitoksissa (osio C) on mm. yhtenäistetty hinnoittelutunnusten peruspalkkoja.

OVTES osio G (3.2. VAKA-OVTES)

Sopijaosapuolet ovat yhdessä todenneet, että OVTES osion G palkkauksen kehittäminen on siinä vaiheessa, että keskitettyä erää ei ole syytä käyttää vielä 1.2.2024 lukien. Sen vuoksi sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavia muutoksia kehittämisohjelmaan.

Sopijaosapuolet ovat sopineet, että OVTES osion G keskitetty erä 0,4 % yhdistetään kehittämisohjelman 1.6.2024 paikalliseen erään. Tämä merkitsee, että kehittämisohjelman paikallisen järjestelyerän suuruus 1.6.2024 lukien muuttuu. Se on muutoksen jälkeen 1,0 % (0,6 %+0,4 %) OVTES osion G palkkasummasta.

Tämän lisäksi sopijaosapuolet ovat sopineet, että kehittämisohjelman OVTES osion G paikallista järjestelyerästä 1.6.2025 lukien (0,8 %) siirretään osittain keskitetyksi eräksi 1.2.2025 lukien. Erä on varattu käytettäväksi mm. mahdolliseen uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoon. Keskitetty erä on 1.2.2025 lukien 0,4 % ellei tosin sovita. Jos keskitettyä erää ei käytetä 1.2.2025 lukien, niin se siirtyy käytettäväksi keskitettynä eränä 1.6.2025 lukien.

Tieto keskitetyn erän toteuttamisesta annetaan keväällä 2025. Kehittämisohjelman paikallisen erän suuruus muuttuu ja se on muutoksen jälkeen 1.6.2025 lukien (0,8 % - keskitetysti 1.2.2025 käytetyn erän %-yksikkö).

2 Ns. perälaudan vaikutukset Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) allekirjoituspöytäkirjan soveltamiseen/määräyksiin

KT ja JUKO ry saavuttivat vuonna 2023 neuvottelutuloksen työ- ja virkaehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjojen perälautatarkastelusta liittyen vuoden 2023 ja 2024 sopimuskorotuksiin. Katso KT:n yleiskirje 10/2023.

Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuihin 1.6.2024 tuleviin yleiskorotuksiin lisätään vuonna 2024 0,77 prosenttia.

Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuihin paikallisiin järjestelyeriin lisätään vuonna 2024 0,33 prosenttia.

3 Paikalliset OVTES 2022-2025 järjestelyerät 1.6.2024 lukien

OVTES 2022-2025 allekirjoituspöytäkirjan mukainen paikallinen järjestelyerä

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 perustuu kahteen eri OVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien

Allekirjoituspöytäkirja

Paikallisen järjestelyerän suuruus

OVTES

 

 

– A-kohta Paikallisen järjestelyerän suuruus alun perin

4 § 2 mom.

5 §

0,4 prosenttia

– B-kohta Lisäys paikalliseen järjestelyerään (verrokkialojen vaikutus)

4 § 4 mom.

5 §

0,33 prosenttia

Paikallisen järjestelyerän suuruus yhteensä

 

0,73 prosenttia

Paikallinen järjestelyerä on yhteensä 0,73 (0,4 + 0,33) prosenttia Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta.

Jos A-kohdan mukaisesta paikallisen erän (0,4 %) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Jos B-kohdan mukaisesta paikallisen erän (0,33 %) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisena yleiskorotuksena (0,165 %) ja toisesta puolesta (0,165 %) päättää työnantaja.

Paikallisessa yleiskorotuksessa viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2024. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan samalla prosentilla.

Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Mikäli paikallisen järjestelyerän laskentakuukaudeksi on valittu palkkasumma, joka ei sisällä 1.5.2024 tulevaa 0,77 % yleiskorotusta, korotetaan palkkasummaa tai järjestelyerän euromäärää esimerkiksi kertoimella 1,0076.

KT:n yleiskirjeessä 2/2023 on annettu ohjeita ja esimerkkejä 1.6.2023 paikallisen järjestelyerän laskemisesta. Yleiskirjeen esimerkkejä voidaan soveltaa myös 1.6.2024 tilanteessa.

Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen (A-kohta ja B-kohta)

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Paikallista järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisten järjestelyerien käyttämisestä. Laskentaperiaatteet käydään läpi ensimmäisessä neuvottelussa. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen A- ja B-kohtien paikallisesta järjestelyerästä kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

4 Yleiskorotukset 1.5.2024 ja 1.6.2024 lukien

OVTES:n allekirjoituspöytäkirjan sekä ns. verrokkialoista sovitun (ks. KT.n yleiskirje 10/2023) mukaiset yleiskorotukset ovat 1.5.2024 0,77 % ja 1.6.2024 1,5 %.

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2024 ja 1.6.2024 lukien kohdan 3 taulukossa esitetyillä yleiskorotuksilla. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan samalla prosentilla.

5 Tarkistettujen palkkojen maksaminen

Edellä selostettujen paikallisten järjestelyerien ja yleiskorotusten osalta noudatetaan seuraavia periaatteita.

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa työnantajissa, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan kalenteriviikon alusta lukien. Korotuksen vaikutus maksetaan kalenteriviikon alusta lukien, mikäli korotusajankohta on kalenteriviikon ensimmäinen päivä.

Jaksotyössä työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan työaikajakson alusta lukien. Korotuksen vaikutus työaikakorvauksiin maksetaan työaikajakson alusta lukien, mikäli työaikajaksossa on enemmän sopimusmuutosten perusteella korotettuja kalenteripäiviä.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Hannu Freund

Liitteet

Opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
ovtes@kt.fi

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT