Suomeksi
Cirkulär
12/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar 1.2.2016 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014–2016 (AKTA 2014–2016) och ersättningar till arbetarskyddsfullmäktiga

​Den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017

Underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014–2016 (AKTA 2014–2016) för den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017 finns i bilaga 1 till detta cirkulär.

Kostnadseffekten för den andra delperioden (13 mån.) är i genomsnitt 0,64 procent av lönesumman inom AKTA. För de enskilda arbetsgivarna kan kostnaderna avvika betydligt från den genomsnittliga kostnadsnivån. Inverkande faktorer är kommunens eller samkommunens personalstruktur, nivån på personalens uppgiftsrelaterade löner och olika lönestrukturer.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Allmän förhöjning 1.2.2016

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.2.2016 genom en allmän förhöjning på följande sätt:
Uppgiftsrelaterade löner som 31.1.2016 är minst 3 404,26 euro höjs med 0,47 procent.
Uppgiftsrelaterade löner som 31.1.2016 är mindre än 3 404,26 euro höjs med 16,00 euro i månaden.

I deltidsarbete är den eurobaserade höjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 0,47 procent.

Den allmänna förhöjningen gäller också dem som står utanför lönesättningen.

Grundlönerna i lönebilagorna 1–8 från 1.2.2016

Grundlönerna enligt lönebilagorna från 1.2.2016 framgår av bilaga 2 till detta cirkulär.

Minimilönen (AKTA kap. II § 3) från 1.2.2016

Från 1.2.2016 är minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet 1 569,57 euro.

Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (AKTA bilaga 12)

Priserna på vårdplatser i AKTA bilaga 12 från 1.2.2016 framgår av cirkulärbilaga 3.

Utryckningspenning (AKTA kap. III § 24) från 1.2.2016

Från 1.2.2016 är utryckningspenningen enligt § 24 i arbetstidskapitlet 7,61 euro.

Lönen för förtroendemän (AKTA kap. VII § 9 mom. 1) från 1.2.2016

Den uppgiftsrelaterade lönen för en förtroendeman som helt befriats från sina uppgifter är från 1.2.2016 ändå minst 1 923 € i månaden plus ett eventuellt individuellt tillägg och eventuellt årstillägg.

Förtroendemannaersättning (AKTA kap. VII § 10 mom. 1) från 1.2.2016

Förtroendemannaersättningarna höjs 1.2.2016. Förtroendemannaersättningarna framgår av cirkulärbilaga 5.

Betalning av justerade löner

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva höjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. I stora kommuner och samkommuner där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justeringsbeloppen senast inom tre månader och de retroaktiva höjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

Till periodarbetare betalas de justerade förhöjningar som baserar sig på arbetstiden fr.o.m. det datum då justeringarna träder i kraft eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum.

Avtalsboken AKTA 2014–2016

AKTA kommer inte att tryckas upp på nytt på grund av de ändrade bestämmelserna. De ändrade avtalsbestämmelserna finns i KT:s cirkulär och läggs också ut på webben.

Ersättning till en arbetarskyddsfullmäktig med månadslön från 1.2.2016

I bilaga 6 till detta cirkulär finns ett tjänste- och arbetskollektivavtal om höjning av ersättningen till en månadsavlönad arbetarskyddsfullmäktig. Ersättningen till en månadsavlönad arbetarskyddsfullmäktig är 69 euro i månaden från 1.2.2016.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Markku Jalonen
Förhandlingschef Sari Ojanen

 

Bilagor 
1.Underteckningsprotokoll till det allmänna kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet 2014–2016 för den andra delperioden
1.1.2016–31.1.2017
2.Grundlönerna enligt lönebilagorna (1–8) i AKTA från 1.2.2016
3.Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12):
Priserna på en vårdplats från 1.2.2016
4.Utryckningspenning(AKTA kap III § 24) från 1.2.2016
5.Förtroendemannaersättning (AKTA kap. VII § 10 mom. 1)
från 1.2.2016
6.Tjänste- och arbetskollektivavtal om höjning av ersättningen för
en månadsavlönad arbetarskyddsfullmäktig