På svenska
Yleiskirje
12/15
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 2014–2016 (KVTES 2014–2016) koskevan virka- ja työehtosopimuksen palkantarkistukset 1.2.2016 sekä työsuojeluvaltuutetun korvaus

​Sopimuskauden toinen jakso 1.1.2016–31.1.2017

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 (KVTES 2014–2016) toista jaksoa 1.1.2016–31.1.2017 koskeva allekirjoituspöytäkirja on yleiskirjeen liitteessä 1.

Toisen jakson kustannusvaikutus (13 kk) on keskimäärin 0,64 prosenttia KVTES-palkkasummasta. Työnantajakohtaisesti kustannus voi poiketa merkittävästi keskimääräisestä kustannustasosta. Tähän vaikuttavat kunnan/kuntayhtymän henkilöstörakenne, henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen taso ja erilaiset palkkauksen rakenteet.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

Yleiskorotus 1.2.2016 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.2.2016 lukien yleiskorotuksella seuraavasti:

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,47 prosentilla, jos tehtäväkohtakohtainen palkka on 31.1.2016 vähintään 3 404,26 euroa.
Jos tehtäväkohtainen palkka 31.1.2016 on alle 3 404,26 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 16,00 eurolla kuukaudessa.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,47 prosentilla.

Yleiskorotus koskee myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia.

Palkkahinnoitteluliitteiden 1–8 peruspalkat 1.2.2016 lukien

Palkkahinnoitteluliitteiden peruspalkat 1.2.2016 alkaen ovat yleiskirjeen liitteessä 2.

Vähimmäispalkka (KVTES II 3 §) 1.2.2016 lukien

Palkkausluvun 3 §:n vähimmäispalkka on 1.2.2016 lukien 1 569,57 euroa.

Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat (KVTES liite 12)

KVTES:n liitteen 12 hoitopaikan hinnat 1.2.2016 lukien ovat yleiskirjeen liitteessä 3.

Hälytysraha (KVTES III 24 §) 1.2.2016 lukien

Työaikaluvun 24 §:n mukaisen hälytysrahan suuruus on 1.2.2016 lukien 7,61 euroa.

Luottamusmiehen palkkaus (KVTES VII 9 § 1 mom.) 1.2.2016 lukien

Tehtävistään kokonaan vapautetun luottamusmiehen tehtäväkohtainen palkka on kuitenkin 1.2.2016 lukien vähintään 1 923 € kuukaudessa sekä sen lisäksi mahdollinen henkilökohtainen lisä ja mahdollinen määrävuosilisä.

Luottamusmieskorvaus (KVTES VII 10 § 1 mom.) 1.2.2016 lukien

Luottamusmieskorvaukset korottuvat 1.2.2016 lukien. Luottamusmieskorvaukset ovat yleiskirjeen liitteessä 5.

Tarkistettujen palkkojen maksaminen

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Työajan perusteella maksettavat tarkistetut korotukset maksetaan jakso-työntekijöille tarkistusten voimaantuloajankohdasta lukien tai sen jälkeen ensiksi alkavan työaikajakson alusta lukien.

KVTES 2014–2016 -sopimuskirja

KVTES:n sopimuskirjaa ei paineta uudelleen muuttuneiden määräysten takia. Muuttuneet sopimusmääräykset löytyvät KT:n yleiskirjeistä ja KT:n nettisivustolta.

Kuukausipalkkaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus 1.2.2016 lukien

Virka- ja työehtosopimus kuukausipalkkaisen työsuojeluvaltuutetun korvauksen korottamisesta on yleiskirjeen liitteessä 6. Kuukausipalkkaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus on 1.2.2016 lukien 69 euroa kuukaudessa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö  Sari Ojanen


Liitteet

  1. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 toista jaksoa 1.1.2016–31.1.2017 koskeva allekirjoituspöytäkirja
  2. KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden (1–8) peruspalkat 1.2.2016 lukien
  3. Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat (liite 2): Hoitopaikan hinnat 1.2.2016 lukien
  4. Hälytysraha (KVTES III 24 §) 1.2.2016 lukien
  5. Luottamusmieskorvaukset (KVTES VII 10 § 1 mom.) 1.2.2016 lukien
  6. Virka- ja työehtosopimus kuukausipalkkaisen työsuojeluvaltuutetun korvauksen korottamisesta

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT