Suomeksi
Cirkulär
17/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2014–2016

Som bilaga sänder vi för kännedom avtalsändringarna och underteckningsprotokollet till tjänstekollektivavtalet om anställningsvillkoren för kommunalt anställda läkare, tandläkare och veterinärer, vilket undertecknades 7.11.2013 av Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf. Bifogat finns även en promemoria om de ändringar som gjorts i avtalet.

KT och FOSU rf är överens om innehållet i cirkuläret.

Genom det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat 30.8.2013 om sysselsättnings- och tillväxtavtalet.  De centrala arbetsmarknadsorganisationerna fastställde förhandlingsresultatet 25.10.2013.

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare gäller 1.3.2014–31.1.2017.

Övrigt  

Läkaravtalet tillämpas i tillämpliga delar också på arbetsavtalsförhållanden.

Veterinärtaxan 1.3.2014 finns i bilaga 4 till cirkuläret.

Beställning av avtalsböckerna

Information om beställning av de tryckta avtalen ges senare. De tryckta avtalsböckerna utkommer år 2014.

Vi ber er vänligen vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till personaldirektören, chefsläkarna, chefstandläkarna och cheferna för hälsoövervakningen. Det är särskilt viktigt med tanke på att promemorian innehåller information om bl.a. revideringen av jourbestämmelserna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas

Bilagor 

  1. Underteckningsprotokoll
  2. Promemoria om avtalsändringarna
  3. LÄKTA 2014–2016, de viktigaste textändringarna
  4. Veterinärtaxa 1.3.2014