Suomeksi
Cirkulär
7/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Löneförhöjningarna för TIM-AKA 1.5.2011

Bifogat sänder vi för kännedom arbetskollektivavtalet om de avtalade löneförhöjningarna enligt § 3 i underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2010–2011.

 

Kostnadseffekt

Lönerna justeras 1.5.2011 genom en allmän förhöjning och en justeringspott, vilkas kostnadseffekt är sammanlagt 2,0 %. Kostnadseffekten varierar emellertid i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen. Dessutom betalas en separat engångspott i maj. 

1 Engångspott i maj 2011

 

I samband med den första lönebetalningen för maj 2011 betalas en separat engångspott på 100 euro till arbetstagare vars anställningsförhållande har inletts senast 1.2.2011 och fortsatt utan avbrott till 1.5.2011.

Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.

Den engångspott som avses här betalas bara om arbetstagaren får lön för maj 2011.

2 Allmän förhöjning 1.5.2011

 

Lönerna höjs 1.5.2011 eller från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning som genomförs så att grundtimlönerna, de individuella tilläggen, erfarenhetstilläggen och ackordslönerna höjs på det sätt som anges nedan. Arbetsmiljötilläggen höjs inte. 

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.5.2011

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.5.2011 enligt följande:

Lönegrupp​   €/timme​​

Höjning av grundtimlönen
cent/timme​

I ​ A ​ 11,56–13,33 20​
B ​ 10,26–12,26 17​
C ​ 9,53–10,95  16​
II​ A ​ 9,13–10,07  14​
B​ 8,96–9,64 ​ 12​
III​ 8,76–9,21 ​ 11​
IV ​ 8,10​ 10​
O ​ 8,34 ​ 10​
Lönerna för unga arbetstagare
under 18 år​
7,54–7,76 ​ 10​
            

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än ovan nämnda förhöjda fulla grundtimlön i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Arbetserfarenhetstillägg från 1.5.2011

 

Arbetserfarenhetstilläggen höjs så att tillägget efter 2 års anställning är 0,47 euro, efter 4 års anställning 0,94 euro och efter 7 års anställning 1,41 euro. 

Individuellt tillägg 1.5.2011

 

Det individuella tillägget höjs med 1,3 %, dock minst med 1 cent.  

Ackordslöner från 1.5.2011

 

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 1,6 %. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordlönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 %. Inkomstmålen för delackordlönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 2,0 %.

 

Inkomstmål fr.o.m. 1.5.2011, euro/timme

 
Nivå I
15,27–18,91​
Nivå II 
13,68–16,90​
Nivå III ​
13,13–15,40​
Nivå IV ​
12,55–14,67​
Nivå V ​
11,66–13,60​
Nivå VI ​
10,65–12,38​

Justering av medeltiminkomsten enligt TIM-AKA § 35 mom. 1

 

Den allmänna förhöjningen har följande verkan på de medeltiminkomster enligt § 35 mom. 1 i arbetskollektivavtalet som baserar sig på kvartalsvisa uträkningar:

 

De medeltiminkomster som räknats ut på III och IV kvartalet år 2010 och på I kvartalet år 2011 höjs med 1,2 % och de medeltiminkomster som räknas ut på II kvartalet 2011 höjs med 0,4 %.

 

De höjda medeltiminkomsterna används från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

 

3 Lokal justeringspott 1.5.2011

Inom avtalsområdet har avtalats om en lokal justeringspott på 0,44 procent av lönesumman inom avtalsområdet. Potten betalas 1.5.2011 eller från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter detta datum.

 

Denna lokala justeringspott kan komma att ersättas av den justeringspott som avses i § 8 mom. 2 i underteckningsprotokollet till TIM-AKA som medföljer som bilaga till detta cirkulär. Därför betalas den lokala justeringspotten först när det blivit klart att den justeringspott som avses i § 8 mom. 2 inte ska tillämpas (se bilaga 2).

 

Information om den lokala justeringspottens slutliga storlek och tillämpningen av potten sänds i ett senare cirkulär. Eftersom det i varje fall blir en lokal justeringspott på minst 0,44 % är det tillrådligt att man lokalt börjar bereda sig på fördelningen av potten med särskild hänsyn till de lokala behoven och inleder förhandlingar om potten.

Fördelning av den lokala justeringspotten

 

Den lokala justeringspotten används i första hand för att stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna och för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och vidareutveckla de lokala lönesystemen. Den lokala justeringspotten används för att höja grundtimlöner, individuella tillägg och ackordslöner. 

Beräkning av den lokala justeringspotten

 

Den lokala justeringspotten beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare. 

Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

 

Den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationerna förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet försöka uppnå enighet genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Över förhandlingarna ska upprättas ett protokoll av vilket parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår. Om enighet i ärendet inte kan nås, beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen hur justeringspotten ska användas för höjning av de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen eller motsvarande höjningar.

Närmare upplysningar ger Suvi Kämäri, ledande arbetsmarknadsombudsman, tfn  09 771 2381 eller 050 527 1097.

 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen
 

Förhandlingschef Sari Ojanen

 

Bilagor

  1. Löneförhöjningarna enligt § 3 i underteckningsprotokollet till arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA 2010–2011
  2. Tjänste- och arbetskollektivavtal om en lokal justeringspott 1.5.2011 för de olika avtalsområdena