På svenska
Yleiskirje
7/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.5.2011

Ohessa lähetetään tiedoksi työehtosopimus kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n määräyksen mukaisesti sovituista palkantarkistuksista.

Kustannusvaikutus

Palkkoja tarkistetaan 1.5.2011 lukien yleiskorotuksella ja järjestelyerällä, joiden kustannusvaikutus on yhteensä 2,0 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta. Lisäksi toukokuussa maksetaan erillinen kertaerä.

1  Kertaerä toukokuussa 2011

Työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 1.5.2011 saakka, maksetaan toukokuun 2011 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä 100 euron suuruinen erillinen kertaerä.
 
Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.
 
Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta 2011.

2  Yleiskorotus 1.5.2011 lukien

Palkkoja korotetaan 1.5.2011 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, joka toteutetaan siten, että perustuntipalkkoja, henkilökohtaisia lisiä, työkokemuslisiä ja urakkapalkkoja korotetaan siten kuin jäljempänä todetaan. Työolosuhdelisiä ei koroteta. 

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.5.2011 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.5.2011 lukien seuraavasti:
 
Palkkaryhmä​   €/tunti ​​
Perustuntipalkan
korotus snt/tunti
I ​ A ​ 11,56–13,33 20​
B ​ 10,26–12,26 17​
C ​ 9,53–10,95  16​
II​ A ​  9,13–10,07  14​
B​ 8,96–9,64 ​ 12​
III​ 8,76–9,21 ​ 11​
IV ​  8,10​ 10​
O ​ 8,34 ​ 10​
Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden palkat​
7,54–7,76 ​ 10​
            
Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka. 

Työkokemuslisä 1.5.2011 lukien

Työkokemuslisiä korotetaan siten, että työkokemuslisä on 2 palvelusvuoden jälkeen 0,47 euron, 4 palvelusvuoden jälkeen 0,94 euron ja 7 palvelusvuoden jälkeen 1,41 euron suuruinen. 

Henkilökohtainen lisä 1.5.2011 lukien

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,3 prosenttia, kuitenkin vähintään 1 sentillä.

Urakkapalkkaus 1.5.2011 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 1,6 prosenttia. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksi-tyisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asian-omaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 2,0 prosenttia.
 
Tavoiteansiot 1.5.2011 lukien, euroa/tunti
 
Taso I ​
15,27–18,91​
Taso II 
13,68–16,90​
Taso III ​
13,13–15,40​
Taso IV ​
12,55–14,67​
Taso V ​
11,66–13,60​
Taso VI ​
10,65–12,38​

TTES:n 35 § 1 momentissa sanotun keskituntiansion tarkistaminen

Toteutetun yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 § 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:
 
Vuoden 2010 III ja IV vuosineljänneksen sekä vuoden 2011 I vuosineljänneksen keskituntiansioita korotetaan 1,2 prosenttia ja vuoden 2011 II vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 0,4 prosenttia.
 
Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

3  Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien

Sopimusalalla on sovittu käytettäväksi 1.5.2011 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta paikallinen järjestelyerä, joka on 0,44 prosenttia sopimusalan palkkasummasta.
 
Tämä paikallinen järjestelyerä voi korvautua tämän yleiskirjeen liitteenä olevan TTES:n allekirjoituspöytäkirjan 8 § 2 momentissa mainitulla järjestelyerällä. Tästä syystä tämä paikallinen järjestelyerä maksetaan vasta sen jälkeen, kun em. 8 §:n 2 momentissa mainitun järjestelyerän toteutuminen on selvillä (ks. liite 2).
 
Paikallisen järjestelyerän lopullisesta suuruudesta ja toteutumisesta ilmoitetaan erikseen yleiskirjeellä myöhemmin. Koska paikallisen järjestelyerän suuruus on joka tapauksessa vähintään 0,44 prosenttia, on suositeltavaa, että paikallisesti valmistaudutaan järjestelyerän kohdentamiseen ottaen erityisesti huomioon paikalliset kohdentamistarpeet ja aloitetaan siihen liittyen neuvottelut paikallisesta järjestelyerästä. 

Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen ja paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen. Paikallinen järjestelyerä käytetään perustuntipalkkojen, henkilökohtaisten lisien ja urakkapalkkojen korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän laskeminen

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta. 

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoituksena antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.
 
Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri, puh. 09 771 2381 tai 050 527 1097.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet

  1. Työehtosopimus TTES:n 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaisista palkantarkistuksista.
  2. Virka- ja työehtosopimus sopimusalakohtaisesta paikallisesta järjestelyerästä 1.5.2011.