Suomeksi
Cirkulär
29/11

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2012–2013

Som bilaga sänder vi för kännedom underteckningsprotokollet till tjänstekollektivavtalet om anställningsvillkoren för kommunalt anställda läkare, tandläkare och veterinärer samt en promemoria om de ändringar som gjorts i avtalet. Läkaravtalet undertecknades av Kommunala arbetsmark-nadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf 24.11.2011.

KT och FOSU rf är överens om innehållet i cirkuläret.

Genom det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare verkställs det förhandlingsresultat som arbetsmarknadens centralorganisationer nådde 13.10.2011 i fråga om ramavtalet för tryggande av konkurrenskraften och sysselsättningen i Finland.

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare gäller 1.1.2012–28.2.2014.

Övrigt 

Läkaravtalet tillämpas i tillämpliga delar också på arbetsavtalsförhållanden.

Läkaravtalet 2012–2013 och de nya åtgärdskatalogerna för läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhustandläkare finns på KT:s webbplats på finska.

De svenska översättningarna läggs ut senare. 

Veterinärtaxan 1.1.2012 och 1.2.2013 finns i bilaga 3 till cirkuläret. Arvodena i taxan har höjts i enlighet med läkaravtalets kostnadsverkan.

Beställning av avtalsböckerna

Avtalsböckerna kan beställas på KT:s webbplats www.kommunarbetsgivarna.fi. De finska nätpublikationerna finns på vår webbplats kring årsskiftet och de svenska läggs ut under vinterns lopp så snart de blivit färdiga.

Vi ber er vänligen vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till chefsläkarna, chefstandläkarna och cheferna för hälsoövervakningen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas


Bilagor 

1 Underteckningsprotokoll
2 PM om avtalsändringarna
3 Veterinärtaxan 1.1.2012 och 1.2.2013