Suomeksi
Cirkulär
26/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2012–2013

Med detta cirkulär sänds för kännedom det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2012–2013, som gäller 1.1.2012–28.2.2014. Avtalet kan dock sägas upp tidigare.

Kostnadseffekt

Lönerna höjs 1.1.2012 och 1.2.2013 genom en allmän förhöjning och en justeringspott. Dessutom betalas en separat engångspott i januari 2012.

Lönejusteringarna och ändringarna i avtalstexten har en kostnadseffekt på sammanlagt 4,46 procent, men kostnadseffekten varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.


Engångspott i januari 2012

I samband med den första eller andra lönebetalningen för januari 2012 betalas en separat engångspott på 150 euro till arbetstagare vars anställning hos kommunen eller samkommunen har inletts senast 16.9.2011 och utan avbrott fortsatt till 16.12.2011 och vars anställning är i kraft 10.1.2012.

Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.

Engångspotten betalas bara till arbetstagare som får lön för januari 2012.


Lönejusteringar 1.1.2012

Lönerna höjs 1.1.2012 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter detta datum genom en allmän förhöjning på 1,7 % och genom en justeringspott på 0,7 % som fördelats på central nivå. Genom den allmänna förhöjningen och justeringspotten höjs grundtimlönerna, de individuella tilläggen, arbetserfarenhetstilläggen, arbetsmiljötilläggen och ackordslönerna enligt vad som sägs nedan.

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.1.2012

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de 
individuella grundtimlönerna höjs 1.1.2012 enligt följande:

​Lönegrupp​€ / timme ​​​​​Höjning av grund-
timlönen cent / timme ​I ​A        ​11,92–13,94 ​36 ​ ​B 10,58–12,58 ​32 ​ C ​9,81–11,23 ​28 ​II ​A 9,39–10,33 ​26 ​ ​B ​9,21–9,89 ​25 ​III ​ 8,97–9,67 ​21 ​IV ​ ​8,30 ​20 ​O ​ ​8,53 ​19 ​Lönerna för arbets-
tagare under 18 år ​ ​7,73–7,95 ​19

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än ovan nämnda förhöjda fulla grundtimlön i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Arbetserfarenhetstillägg från 1.1.2012

Arbetserfarenhetstilläggen höjs så att tillägget efter 2 anställningsår är 0,48 euro, efter 4 anställningsår 0,95 euro och efter 7 anställningsår 1,42 euro.

Individuellt tillägg fr.o.m. 1.1.2012

Det individuella tillägget höjs med 1,5 %, dock minst med 1 cent.

Arbetsmiljötillägg fr.o.m. 1.1.2012

Arbetsmiljötilläggen höjs med i genomsnitt 2,0 %. Efter förhöjningen kan arbetsmiljötillägget uppgå till högst 2,74 euro. 

Ackordslöner från 1.1.2012

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 2,4 %. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordlönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 %. Inkomstmålen för delackordlönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 2,4 %.

Inkomstmål fr.o.m. 1.1.2012, euro/timme

  ​ ​​Nivå I ​15,64–19,36 ​Nivå II ​14,01–17,31 ​Nivå III ​13,45–15,77 ​Nivå IV ​12,85–15,02 ​Nivå V ​11,94–13,93 ​Nivå VI ​10,91–12,68

Justering av medeltiminkomsten enligt TIM-AKA § 35 mom. 1

Den allmänna förhöjningen har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

De medeltiminkomster som räknats ut på I–IV kvartalet år 2011 höjs med 1,7 %.

De höjda medeltiminkomsterna används från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.


Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige 
från 1.1.2012

Till en huvudförtroendeman betalas ett individuellt tillägg på 0,41–1,26 €/timme från 1.1.2012 eller från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter detta datum.

Till en arbetarskyddsfullmäktig betalas en ersättning på 0,41 €/timme från 1.1.2012 eller från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter detta datum.


Allmän förhöjning och lokal justeringspott 1.2.2013

Lönerna höjs 1.2.2013 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter detta datum genom en allmän förhöjning på 1,46 % och en lokal justeringspott på 0,6 %. Närmare information om lönejuste-ringarna ges senare.


Ändringar i avtalstexten

Avlönad faderskapsledighet (§ 64 mom. 2)

Pappor har rätt till faderskapsledighet med lön. Vid faderskapsledighet

betalas full lön för en period som omfattar de 6 första vardagarna under

ledigheten. Rätten att ansöka om avlönad faderskapsledighet börjar 1.1.2012.

Avlönade frånvarodagar (§ 67)

Förteckningen över avlönade frånvarodagar har ändrats i enlighet med det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Närmare upplysningar ges av Suvi Kämäri, ledande arbetsmarknadsombudsman, tfn 09 771 2381 eller 050 527 1097.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Margareta Heiskanen

Bilagor

1 Underteckningsprotokoll till TIM-AKA 2012–2013

2 Ändrade bestämmelser

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi