På svenska
Yleiskirje
26/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2012-2013

Ohessa lähetetään tiedoksi kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) 2012–2013, joka on voimassa 1.1.2012–28.2.2014. Sopimus voidaan kuitenkin irtisanoa päättymään aikaisemmin.

Kustannusvaikutus

Palkkoja tarkistetaan 1.1.2012 ja 1.2.2013 lukien yleiskorotuksella ja järjestelyerällä. Lisäksi tammikuussa 2012 maksetaan erillinen kertaerä.

Palkantarkistusten ja sopimusteksteihin tehtyjen muutosten kustannusvaikutus on yhteensä 4,46 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

1
Kertaerä tammikuussa 2012

Työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 16.9.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 16.12.2011 saakka ja palvelussuhde samaan kuntaan tai kuntayhtymään on voimassa 10.1.2012, maksetaan tammikuun 2012 ensimmäisen tai toisen palkanmaksun yhteydessä 150 euron suuruinen erillinen kertaerä.

Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.

Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos työntekijälle ei makseta palkkaa tammikuulta 2012.

2
Palkantarkistukset 1.1.2012 lukien

Palkkoja korotetaan 1.1.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,7 prosentin yleiskorotuksella ja 0,7 prosentin järjestelyerällä, jotka on käytetty keskitetysti. Yleiskorotuksella ja järjestelyerällä korotetaan perustuntipalkkoja, henkilökohtaisia lisiä, työkokemus- ja työolosuhdelisiä sekä urakkapalkkoja siten kuin jäljempänä todetaan.  

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.1.2012 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.1.2012 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä​ ​ €/tunti​

Perustuntipalkan

korotus snt/tunti​

A​ 11,92–13,94 ​ 36​ I​ ​ ​ B​ 10,58–12,58 ​ 32​ ​ C​ 9,81–11,23 ​ 28​ II​ A ​ 9,39–10,33 ​ 26​ ​ B​ 9,21–9,89​ 25​ III​ ​ 8,97–9,67 ​ 21​ IV​ ​ 8,30​ 20​ O​ ​ 8,53 ​ 19​ Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden palkat​ ​ 7,73–7,95 ​ 19​

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Työkokemuslisä 1.1.2012 lukien

Työkokemuslisiä korotetaan siten, että työkokemuslisä on 2 palvelusvuoden jälkeen 0,48 euron, 4 palvelusvuoden jälkeen 0,95 euron ja 7 palvelusvuoden jälkeen 1,42 euron suuruinen.

Henkilökohtainen lisä 1.1.2012 lukien

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,5 prosenttia, kuitenkin vähintään 1 sentillä.

Työolosuhdelisä 1.1.2012 lukien

Työolosuhdelisiä korotetaan keskimäärin 2,0 prosenttia. Näin korotetun työolosuhdelisän suuruus on enintään 2,74 euroa.

Urakkapalkkaus 1.1.2012 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 2,4 prosenttia. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 2,4 prosenttia.

Tavoiteansiot 1.1.2012 lukien, euroa/tunti 

Taso I​ 15,64–19,36 ​ Taso II ​ 14,01–17,31 ​ Taso III​ 13,45–15,77​ Taso IV​ 12,85–15,02​ Taso V​ 11,94–13,93​ Taso VI​ 10,91–12,68​

TTES:n 35 § 1 momentissa sanotun keskituntiansion tarkistaminen

Toteutetun yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 § 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2011 I–IV vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1,7 prosenttia.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

3
Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 1.1.2012 lukien

Pääluottamusmiehelle maksettavan henkilökohtaisen lisän suuruus on 1.1.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,41–1,26 €/tunti.

Työsuojeluvaltuutetulle maksettavan korvauksen suuruus on 1.1.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,41 €/tunti.

4
Yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä 1.2.2013 lukien

Palkkoja korotetaan 1.2.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,46 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 0,6 prosentin suuruisella paikallisella järjestelyerällä. Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

5
Teksteihin tehdyt muutokset

Palkallinen isyysvapaa (64 § 2 mom.)

Isillä on oikeus saada palkallista isyysvapaata. Isälle maksetaan täysi palkka ajanjaksolta, johon sisältyy isyysvapaan 6 ensimmäistä arkipäivää. Oikeus hakea palkallista isyysvapaata alkaa 1.1.2012.

Palkalliset poissaolopäivät (67 §)

Muutettu luettelo palkallisista poissaolopäivistä vastaamaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä.

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri, puh. 09 771 2381 tai 050 527 1097.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet

  1. TTES:n 2012–2013 allekirjoituspöytäkirja
  2. Muuttuneet määräykset

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi