Suomeksi
Cirkulär
11/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetstidslagen tillämpas på familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem

Överenskomna ändringar i arbetstidsbestämmelserna (AKTA bilaga 12)

Nya avtalsbestämmelser

Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem omfattas av arbetstidslagen fr.o.m. 1.1.2011. KT:s delegation godkände 8.3.2011 ett förhandlingsresultat om ändring av arbetstidsbestämmelserna (§ 7–11) i bilaga 12 i AKTA fr.o.m. den verksamhetsperiod som inleds 1.8.2011 (bilaga 1).

Ändringarna presenteras närmare i den bifogade promemorian (bilaga 2).

I promemorian är ändringarna indelade enligt följande:

 1. Nya avtalsbestämmelser
 2. Nya tillämpliga bestämmelser i AKTA: § 29 och 30 i kap. III
 3. Bestämmelser i arbetstidslagen som särskilt ska beaktas
 4. Verksamhetsrelaterade förändringar inom familjedagvården

Arbetsgrupp som utreder begreppet "tid som räknas in i arbetstiden"

En arbetsgrupp har inrättats för att utreda vissa frågor i anknytning till att familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem övergår till att omfattas av arbetstidslagen. Arbetsgruppen ska senast 30.9.2011 utreda begreppet "tid som räknas in i arbetstiden" och i samband med det bland annat frågor som gäller

 • avlämning och avhämtning som avviker från barnets vårdplan
 • vårdtid som infaller under natten
 • arbetsskiftsförteckningen
 • beredskap
 • bestämning av övertidsprocenten.

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod.

Verksamhetsrelaterade förändringar

Att familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem börjar omfattas av arbetstidslagen inverkar förutom på arbetstidsarrangemangen också på hela servicesystemet inom familjedagvården. I och med reformen förkortas den genomsnittliga arbetstiden per vecka betydligt, vilket i kombination med andra förändringar till följd av arbetstidslagen medför kännbara kostnadsökningar. Verkningarna av reformen bör beaktas bland annat när vårdavtal ingås, arbetsskiftsförteckningarna utarbetas och arbetstiden följs upp.

Detta cirkulär och den bifogade promemorian har behandlats tillsammans med representanter för Kommunfackets union och parterna är eniga om innehållet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utvecklingschef Jorma Palola

Bilagor

 1. Kollektivavtalsprotokoll 8.3.2011
 2. Promemoria

Eeva Nypelö

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2114
Mobiltelefon:
+358 50 343 3034
E-post:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT