Suomeksi
Cirkulär
10/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar år 2011 enligt § 5 i underteckningsprotokollet till TS 2010-2011

Parterna har genom tjänste- och arbetskollektivavtal 28.2.2011 kommit överens om lönejusteringarna enligt § 5 i underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2010–2011. Dessa avtal finns i bilagorna 1 och 2 till cirkuläret. KT Kommunarbetsgivarna har förhandlat med TS-avtalsorganisationerna om cirkuläret och om de bifogade anvisningarna och enighet har nåtts om innehållet.

Lönejusteringarna år 2011

Allmän förhöjning 1.5.2011

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner samt individuella tillägg och separattillägg höjs 1.5.2011 med 1,2 %.

De uppgiftsrelaterade minimilönerna enligt § 8 mom. 1 i TS-10 är fr.o.m. 1.5.2011 följande:

Lönegrupp I​

1 526,71 €/mån.​

Lönegrupp II  ​

1 693,13 €/mån.

Lönegrupp III​

2 814,24 €/mån.​

Minimiinkomsten enligt § 10 i TS-10 är 1 351,79 €/mån. från 1.5.2011.

Engångspott 

I samband med lönebetalningen för maj 2011 betalas en separat engångspott på 100 euro till tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställningsförhållande har inletts senast 1.2.2011 och fortsatt utan avbrott till 1.5.2011.

Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.

Denna engångspott betalas bara till tjänsteinnehavare och arbetstagare som får lön för maj 2011.

I bilaga 3 till cirkuläret finns exempel på betalning av engångspotten. 

Lokal justeringspott 1.5.2011

Den lokala justeringspotten och dess storlek bestäms antingen enligt bilaga 1 eller bilaga 2.

Den lokala justeringspotten enligt bilaga 1 är 0,8 % från 1.5.2011.  Denna lokala justeringspott tillämpas inte om den lokala justeringspotten enligt bilaga 2 blir tillämplig.

Tillämpningen av den lokala justeringspotten enligt bilaga 2 är bunden till förändringar i personalstyrkan inom social- och hälsovården åren 2006–2010. Uppgifter om förändringarna i personalstyrkan 2006–2010 fås från Statistikcentralen i april 2011. Vid granskningen av personalstyrkan beaktas också andelen arbete som utförts genom köpta tjänster eller av hyrd arbetskraft. KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna fastslår centralt huruvida den lokala justeringspott som baserar sig på förändringarna i personalstyrkan ska tillämpas.

Information om den lokala justeringspottens slutliga storlek och tillämpningen av potten sänds i ett senare cirkulär. Eftersom det i varje fall blir en justeringspott som är minst 0,8 % är det tillrådligt att kommunerna och samkommunerna lokalt börjar bereda sig på fördelningen av potten med särskild hänsyn till de lokala behoven och inleder förhandlingar om potten. 

De höjningar av de uppgiftsrelaterade lönerna som betalas ur den lokala justeringspotten bestäms enligt det lokala värderingssystemet och bestämmelserna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). De individuella tillägg som betalas ur justeringspotten bestäms på motsvarande sätt enligt det lokala systemet och de allmänna principerna.

Den lokala justeringspotten träder i kraft 1.5.2011. Tidsfristerna för betalning av den lokala justeringspotten har angetts i punkterna Betalning av justerade löner i bilagorna 1 och 2. KT Kommunarbetsgivarna och TS-avtalsorganisationerna har kommit överens om att dessa tidsfrister inleds när det blivit klart vilken justeringspott som ska tillämpas. 

Beräkningsanvisningar 

Den lokala justeringspotten beräknas på avtalsområdets lönesumma för en så normal månad som möjligt (t.ex. mars 2011). Uppdaterade anvisningar om uträkningen av den lokala justeringspotten, den allmänna förhöjningen och engångspotten kommer senare att läggas ut på www.kommunarbetsgivarna.fi.  

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar ges av Erkki Hintsanen, ledande arbetsmarknadsjurist, tfn 09 771 2111 eller 050 357 4335.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilagor

  1. Tjänste- och arbetskollektivavtal om löneförhöjningarna enligt § 5 i 
    underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbets-kollektivavtalet för teknisk personal 2010–2011
  2. Tjänste- och arbetskollektivavtal om en lokal justeringspott 1.5.2011 för de olika avtalsområdena
  3. Exempel på betalning av engångspotten