På svenska
Yleiskirje
10/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

TS:n 2010-2011 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaiset palkantarkistukset vuonna 2011

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaisista palkantarkistuksista on sovittu 28.2.2011 allekirjoitetuissa virka- ja työehtosopimuksissa. Kyseessä olevat virka- ja työehtosopimukset ovat yleiskirjeen liitteinä 1 ja 2. Yleiskirjeestä ja sen liitteenä olevista ohjeista on neuvoteltu TS-sopijajärjestöjen edustajien kanssa ja niiden sisällöstä ollaan yksimielisiä.

Palkantarkistukset vuonna 2011

Yleiskorotus 1.5.2011 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa, henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1.5.2011 lukien 1,2 %:lla.

TS-10 8 §:n 1 momentin tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat ovat 1.5.2011 lukien: 

Palkkaryhmä I 

1 526,71 €/kk​

Palkkaryhmä II 

1 693,13 €/kk​

Palkkaryhmä III 

2 814,24 €/kk​

TS-10 10 §:n mukainen vähimmäisansio 1.5.2011 lukien on 1 351,79 €/kk. 

Kertaerä

Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 1.5.2011 saakka, maksetaan toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä 100 euron suuruinen erillinen kertaerä.

Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.

Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta 2011.

Esimerkkejä kertaerän maksamisesta on yleiskirjeen liitteessä 3. 

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien

Paikallinen järjestelyerä ja sen suuruus määräytyy joko liitteen 1 tai liitteen 2 mukaisesti.

Liitteen 1 mukainen paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien on 0,8 prosenttia.  Tämä paikallinen järjestelyerä ei toteudu, mikäli liitteen 2 mukainen paikallinen järjestelyerä toteutuu.

Liitteen 2 mukaisen paikallisen järjestelyerän toteutuminen on sidottu Sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstön kokonaismäärän muutoksiin vuosina 2006–2010. Tilastokeskukselta saadaan henkilöstömäärän muutokset vuosina 2006–2010 huhtikuussa 2011. Henkilöstömäärän tarkastelussa otetaan huomioon myös ostopalveluna ja vuokratyönä tehtävän työn osuus. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt toteavat keskitetysti henkilöstömäärän kokonaismäärän muutokseen perustuvan paikallisen järjes-telyerän toteutumisen.

Paikallisen järjestelyerän lopullisesta suuruudesta ja toteutumisesta ilmoitetaan erikseen yleiskirjeellä myöhemmin. Koska järjestelyerän suuruus on joka tapauksessa vähintään 0,8 prosenttia, on suositeltavaa, että paikallisesti valmistaudutaan järjestelyerän kohdentamiseen ottaen erityisesti huomioon paikalliset kohdentamistarpeet ja aloitetaan siihen liittyen neuvottelut paikallisesta järjestelyerästä. 

Paikallisesta järjestelyerästä maksettavat tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset määräytyvät paikallisen arviointijärjestelmän ja kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Järjestelyerästä maksettavat henkilökohtaiset lisät määräytyvät vastaavasti paikallisen järjestelmän ja yleisten periaatteiden mukaisesti.

Paikallinen järjestelyerä tulee voimaan 1.5.2011 lukien. Paikallisen järjestelyerän maksamisen määräajat on mainittu liitteiden 1 ja 2 kohdissa tarkistettujen palkkojen maksaminen. KT Kuntatyönantajat ja TS-sopijajärjestöt ovat sopineet, että nämä määräajat alkavat siitä, kun ko. erän lopullinen toteutuminen on selvinnyt. 

Laskentaohjeita

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan sopimusalan palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta (esim. maaliskuu 2011). Paikallisen järjestelyerän laskemisesta, yleiskorotuksesta ja kertaerästä päivitetään myöhemmin ohjeita www.kuntatyonantajat.fi -sivustolle.

Lisätietoja

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen,
puh. 09 771 2111 tai 050 357 4335.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet  

  1. Virka- ja työehtosopimus kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaisista palkantarkistuksista
  2. Virka- ja työehtosopimus sopimusalakohtaisesta paikallisesta järjestelyerästä 1.5.2011
  3. Esimerkkejä liittyen kertaerän maksamiseen